Jern­he­ste, ha­velå­ger og ra­ce­re: Sport­s­di­rek­tø­ren kom på t(o)ur i di­rek­tør­vil­la­en

Dan­marks Cy­kel­mu­se­um er pla­ce­ret i Aa­le­strup i Him­mer­land. Jyl­lands-po­sten be­søg­te ste­det med den tid­li­ge­re dan­marks­me­ster i cyk­ling og nu­væ­ren­de sport­s­di­rek­tør Mi­cha­el Blaudzun.

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR - MORTEN KAMMERSGAARD morten.kammersgaard@jp.dk

»Bi­cy­ke­l­u­væs­net er en ut­ro­lig epi­de­mi, med folk der kø­rer rundt med nøg­ne ben og ri­depisk til at hol­de hund­e­ne væk.«

Så­dan ly­der det i et avis­ud­klip med tit­len "Pro­test i den go­de smags navn" fra 1891. Pro­te­sten står i stærk kon­trast til cyk­lens po­pu­la­ri­tet i dag, bå­de som trans­port­mid­del og sport. Cyk­len er i dag næ­sten al­le­mand­se­je, men da cyk­len kom til Dan­mark i den sid­ste halv­del af det 1800-tal­let, var det ik­ke til­fæl­det. Det var først i åre­ne om­kring Før­ste Ver­denskrig, at cyk­len blev ud­bredt i al­le sam­fundslag. Var man med på bøl­gen, kun­ne man som drif­tig han­dels­mand ska­be sig en god for­ret­ning.

En så­dan han­dels­mand var Pe­der An­der­sen. Den 25. april 1892 stif­te­de han "Cyk­leog Ring­fa­brik­ken Jy­den". Her im­por­te­re­de, re­pa­re­re­de og solg­te Pe­der An­der­sen cyk­ler, med så stor suc­ces, at han i 1920-1921 kun­ne op­fø­re en ek­stra­va­gant di­rek­tør­vil­la ved si­den af fa­brik­ken i den him­mer­land­ske sta­tions­by Aa­le­strup.

Fir­ma­et op­hør­te med at ek­si­ste­re i 1962, men si­den 1974 har di­rek­tør­vil­la­en fort­sat haft en vig­tig funk­tion i cyk­ler­nes ver­den. Her blev Dan­marks Cy­kel­mu­se­um nem­lig etab­le­ret, og her har det lig­get li­ge si­den.

Uli­de­li­ge rystel­ser

I vil­la­ens fi­re eta­ger fin­des alt fra op til halvan­den me­ter hø­je "væl­tepe­ter"-cyk­ler over en cy­kel byg­get i pla­stic til nye og gam­le ra­cer­cyk­ler.

Jyl­lands-po­sten hav­de in­vi­te­ret den tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le cy­kel­ryt­ter og nu­væ­ren­de sport­s­di­rek­tør for cy­kel­hol­det Riwal Ce­ra­mi­cspe­ed Mi­cha­el Blaudzun med på be­søg på cy­kel­mu­se­et.

Som cy­kel­ryt­ter vandt han tre gan­ge det dan­ske mester­skab i en­kelt­start, li­ge­som han blev to gan­ge dansk me­ster i linje­løb. Han nå­e­de at del­ta­ge i Tour de Fran­ce tre gan­ge, hvor af han gen­nem­før­te de to. Men det var nu ik­ke en ra­cer­cy­kel, der gav det før­ste ud­brud fra den 45-åri­ge her­nin­gen­ser. »Hold da op. Det er jo helt van­vit­tigt.« Så­dan lød det, da cy­kel­mu­se­ets for­mand Ag­ner Sven­nings­en frem­vi­ste mu­se­ets æld­ste cy­kel, en gul ve­lo­cipe­de fra 1865. Cyk­len har en kamp­vægt på 68 kg, og blev blandt

En­gang min mor ryd­de­de op på lof­tet smed hun man­ge af de gam­le ram­mer ud. I den for­bin­del­se røg bl.a. den ram­me, min far hav­de vun­det ver­dens­mester­ska­bet på. Jeg kan godt si­ge dig, at det ik­ke var po­pu­lært. sport­s­di­rek­tør og tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter Mi­cha­el Blaudzun om sin mors op­ryd­ning blandt sin far Ver­ner Blaudzun gam­le cyk­ler.

FO­TO: JOACHIM LADEFOGED

Mu­se­et blev ind­vi­et i 1974 i di­rek­tør­vil­la­en, der hør­te til den gam­le cy­kel­fa­brik Jy­den i Aa­le­strup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.