Løk­ke op­fandt et ord, der for­hin­dre­de stor­suc­ces til DF

For­vent­nin­ger­ne om en flygt­nin­gepo­li­tisk re­vo­lu­tion end­te i en lun­ken mod­ta­gel­se. Èt ord, som var op­fun­det til DF, fik mod­sat ef­fekt.

Jyllands-Posten Søndag - - IND­LAND - MARCHEN NEEL GJERTSEN Jyl­lands-po­stens po­li­ti­ske ana­ly­ti­ker Vi­ce­borg­me­ster: »Det klæ­der ik­ke Ven­stre at gå med til det her«

Det var stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V), der en de­cem­ber­dag i 2017 plud­se­lig in­tro­du­ce­re­de or­det »pa­ra­dig­meskif­te« i ud­læn­din­ge­for­hand­lin­ger­ne med DF.

Net­op for at imø­de­kom­me DF’S krav i det dra­ma­ti­ske for­løb om hen­holds­vis skat­tere­form og ud­læn­din­ge­stram­nin­ger. Det lød jo af no­get, og stats­mi­ni­ste­ren er en me­ster udi at op­fin­de be­skri­vel­ser, der kan in­dram­me det kom­pli­ce­re­de i et en­kelt ord. Et »pa­ra­dig­meskif­te« le­der tan­ker­ne hen på re­vo­lu­tio­ne­ren­de for­an­drin­ger, selv om or­det li­ge så godt kan re­fe­re­re til en æn­dring af den her­sken­de op­fat­tel­se og ik­ke af en prak­sis.

Det var f.eks. et pa­ra­dig­meskif­te, da vi­den­skabs­folk gik over til at an­ta­ge, at jor­den var rund i ste­det for flad. Men det æn­dre­de klo­den jo ik­ke form af.

I det­te til­fæl­de var det flygt­nin­gepo­li­tik­ken, der iføl­ge Løk­ke skul­le skif­te pa­ra­dig­me. I ret­ning af me­re mid­ler­ti­dig­hed. For­di 9 af 10 flygt­nin­ge, der er kom­met til Dan­mark, er endt med at bli­ve her per­ma­nent, selv om be­skyt­tel- ses­be­ho­vet bur­de væ­re mid­ler­ti­digt – så læn­ge der er krig, el­ler så læn­ge en per­son er for­fulgt.

Helt godt til­freds

Med fi­nans­lo­vs­af­ta­len på­be­gyn­des iføl­ge Df-for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl rej­sen i ret­ning af et pa­ra­dig­meskif­te. Han er­klæ­re­de sig der­for »helt godt til­freds«.

Men trods til­freds­he­den er Df’er­ne især ble­vet mødt af ét spørgs­mål, si­den af­ta­len så da­gens lys. Nem­lig: Hvad vil ef­fek­ten væ­re? Hvor stor en æn­dring af flygt­nin­gepo­li­tik­ken er det egent­lig, at in­te­gra­tionsy­del­sen skif­ter navn til hjem­sen­del­se­sy­del­sen? El­ler at ju­ra­en ju­ste­res for at un­der­stre­ge mid­ler­ti­dig­he­den? Af­ta­le­teksten rum­mer præ­cis nul do­ku­men­ta­tion for ef­fek­ten af stram­nin­ger­ne og nul over­slag på, hvor man­ge flygt­nin­ge der frem­over vil kun­ne sen­des hjem.

S-for­mand Met­te Fre­de­rik­sen kald­te straks pa­ra­dig­meskif­tet en »tynd kop te«, og Nye Bor­ger­li­ges le­der, Per­nil­le Ver­mund, skri­ver i sit nyheds­brev, at hun har læst af­ta­len »grun­digt og må desvær­re kon­klu­de­re, at re­ge­rin­gen og DF ik­ke får ta­get fat om næl­dens rod«.

Ord be­ty­der no­get

Ved DF’S som­mer­grup­pe­mø­de i au­gust i Søn­der­borg kun­ne man be­mær­ke, hvor­dan Df’er­nes eget fo­re­truk­ne ord­valg var »hjem­sen­del­ses­po­li­tik« og »re­pa­tri­e­ring«. Men det mær­ke­li­ge Løk­ke-ord »pa­ra­dig­meskif­te« er ble­vet over­skrif­ten på det he­le, og det har skru­et for­vent­nin­ger­ne op til re­vo­lu­tio­næ­re høj­der.

Vir­ke­lig­he­den er svær at re­vo­lu­tio­ne­re in­den for ram­mer­ne af Dan­marks in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser. Der ér en ting, som kan re­vo­lu­tio­ne­re hjem­sen­del­ses­sta­ti­stik­ker­ne. Det er fred i lan­de­ne, som flygt­nin­ge­ne kom­mer fra. De er grund­læg­gen­de i Dan­mark, for­di de har ret til be­skyt­tel­se fra krig el­ler per­son­lig for­føl­gel­se.

Me­get kan la­de sig gø­re i det gam­le Stru­en­see-væ­rel­se i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Væg­ge­nes hi­sto­ri­ske ve­lourta­pet kun­ne gen­for­tæl­le man­ge rø­ver­hi­sto­ri­er og po­li­ti­ske be­slut­nin­ger, hvis det kun­ne ta­le. Men fred i frem­me­de lan­de har ta­pe­tet al­drig set dan­ske po­li­ti­ke­re af­ta­le. Det kan ik­ke lø­ses fra Slots­hol­men.

Fi­nans­lo­ven æn­drer to­nen og tænk­nin­gen om­kring flygt­nin­ge ved at fo­ku­se­re på mid­ler­ti­dig­he­den og hjem­sen­del­sen i ste­det for på in­te­gra­tio­nen. DF er det ene­ste par­ti i Fol­ke­tin­get, som er imod in­te­gra­tion. Ven­stre er tvær­ti­mod me­get op­ta­get af in­te­gra­tion. Det er der­for en in­drøm­mel­se til DF at af­skaf­fe sto­re de­le af in­te­gra­tions­re­to­rik­ken.

Det nye be­grebs­ap­pa­rat kan væ­re et skridt væk fra in­te­gra­tions­po­li­tik­ken, hvis det rok­ker ved tænk­nin­gen. I hvert fald be­ty­der ord no­get.

Det kan man ba­re se på den halvlunk­ne mod­ta­gel­se af det vars­le­de pa­ra­dig­meskif­te. Ét ord har skru­et for­vent­nin­ger­ne op til et ni­veau, som fi­nans­lo­vs­af­ta­len umid­del­bart ik­ke kun­ne mat­che.

FO­TO: JENS DRES­LING/RITZAU SCAN­PIX

Dansk Fol­ke­par­tis René Chri­sten­sen, Mar­tin Hen­rik­sen (i bag­grun­den) og Pe­ter Skaarup ved præ­sen­ta­tio­nen af fi­nans­lo­vs­af­ta­len fre­dag i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.