UD­REJ­SE­CEN­TER LIND­HOLM

Jyllands-Posten Søndag - - IND­LAND -

Ud­rej­se­cen­ter Kær­s­ho­ved­gård i Midtjyl­land skal frem­over bru­ges til af­vi­ste asyl­sø­ge­re, der ik­ke har gjort no­get kri­mi­nelt. Cen­tret på Lind­holm vil væ­re for ud­læn­din­ge på tå­lt op­hold og af­vi­ste asyl­sø­ge­re, som har be­gå­et sær­li­ge for­mer for kri­mi­na­li­tet.

Po­li­ti­et vil væ­re til ste­de døg­net rundt. Po­li­ti­et vil og­så væ­re me­re til ste­de om­kring fær­ge­le­jet i Kal­ve­ha­ve.

Fær­ger­ne til og fra Lind­holm vil væ­re indstil­let fra sidst på af­te­nen til næ­ste mor­gen.

Etab­le­rin­gen af cen­te­ret sker trin­vist frem mod 2021, hvor det for­ven­tes, at cen­tret kan ta­ges i brug.

Lind­holm er ik­ke be­bo­et, men be­nyt­tes i dag af DTU Ve­te­ri­næ­rin­sti­tut­tet, der for­sker i viru­s­in­fek­tio­ner. Det var på for­hånd be­slut­tet, at DTU skul­le fr­af­lyt­te øen.

Kil­de: Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et/ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.