Vi­ce­borg­me­ster: »Det klæ­der ik­ke Ven­stre at gå med til det her«

Re­ge­rin­gen flyt­ter et pro­blem fra én en­de af lan­det til en an­den, me­ner lo­kal­po­li­ti­ke­re. Lad os se ti­den an, si­ger lo­ka­le er­hvervs­dri­ven­de om et ud­rej­se­cen­ter på øen Lind­holm.

Jyllands-Posten Søndag - - IND­LAND - RONJA MELANDER [email protected]

Nær hav­ne­kaj­en i Kal­ve­ha­ve lig­ger den lo­ka­le dag­lig­va­re­for­ret­ning med ud­sigt over sejl­bå­de og van­det.

Pe­ter Jo­han­sen, brugs­ud­de­ler i Lo­kal­brugs­en Kal­ve­ha­ve, har net­op ta­get hul på den stil­le vin­ter, som føl­ger, når høj­sæ­so­nens turi­ster og lyst­sej­le­re for­svin­der fra som­mer­hu­s­om­rå­det. Han ta­ger nyhe­den, om at den nær­lig­gen­de ø Lind­holm i Ste­ge Bugt har ud­sigt til at få nye be­bo­e­re, stil­le og ro­ligt.

Øen skal ef­ter pla­nen la­ves om til et ud­rej­se­cen­ter for ud­vi­ste ud­læn­din­ge på tå­lt op­hold, der ik­ke kan sen­des til­ba­ge til de­res hjem­lan­de fra 2021. Den idé er kom­met i stand i for­bin­del­se med re­ge­rin­gens fi­nans­lo­vs­af­ta­le med Dansk Fol­ke­par­ti.

»Om det er godt el­ler skidt, kan jeg ik­ke ud­ta­le mig om. Vi ken­der over­ho­ve­det ik­ke sa­gens ak­ter. Vi kan da godt si­ge, det er for­fær­de­ligt, at der kom­mer kri­mi­nel­le her­ned, men hvis det ska­ber fle­re ar­bejds­plad­ser, ka­ster det må­ske og­så en smu­le han­del af sig,« si­ger Pe­ter Jo­han­sen, der til­fø­jer:

»Vi aner ik­ke, hvor kri­mi­nel­le de er. Hvis der er nog­le, der stjæ­ler med ar­me og ben, vil jeg da nok ha­ve det skidt med, at de kom her og hand­le­de. Men vi må jo li­ge se ti­den an og se, hvad det er for no­get.«

Bed­re end in­gen­ting

Godt 500 me­ter der­fra fin­der man cy­kel­for­ret­nin­gen Bro­bi­ke Kal­ve­ha­ve Cyk­ler, der i sin fi­re år lan­ge le­ve­tid har kæm­pet op ad bak­ke. For nog­le år si­den luk­ke­de den lo­ka­le sko­le, og flyt­nin­gen af DTU har og­så haft ind­virk­ning på lo­ka­l­om­rå­det, for­kla­rer in­de­ha­ve­ren, Jør­gen Chri­sten­sen-me­lia.

Han tror, det vil på­vir­ke for­ret­nin­gen, hvis der kom­mer for me­get ne­ga­tiv om­ta­le. Men ud­sig­ten til ak­ti­vi­tet og fle­re ar­bejds­plad­ser er alt an­det li­ge bed­re end in­gen­ting, me­ner han.

»Må­ske skal man ik­ke med det sam­me ta­ge de ne­ga­ti­ve bril­ler på. Al­ter­na­ti­vet er, at øen står tom, og det be­ty­der ba­re end­nu me­re luk­ning i lo­ka­l­om­rå­det. Sik­ker­he­den, må man gå ud fra, vil ik­ke bli­ve rin­ge­re, end den er i dag, hvor den nær­me­ste po­li­ti­sta­tion lig­ger langt væk. Må­ske skal man over­ve­je, om ik­ke det fak­tisk gi­ver lidt me­re tryg­hed, at der vil væ­re me­get me­re over­våg­ning og hur­ti­ge­re re­ak­tion, hvis der sker no­get,« si­ger han.

Han sy­nes i øv­rigt hel­ler ik­ke, at det er sær­lig hyg­ge­ligt, at der ne­de i hav­nen lig­ger en fær­ge med nav­net Virus. Det be­mær­ker turi­ster­ne, der le­jer hans cyk­ler, og så føl­ger for­kla­rin­gen om, at øen har hu­set en forsk­nings­cen­tral med spe­ci­a­le i vira og dø­de­li­ge syg­dom­me. Helst så Jør­gen Chri­sten­sen-me­lia, at man æn­dre­de nav­net på fær­gen og må­ske end­da øen til no­get, der af­fø­der me­re po­si­ti­ve as­so­ci­a­tio­ner. Han hå­ber, at der vil væ­re fuld kon­trol med, hvem der rej­ser til og fra Lind­holm og hvor­når.

»Man skal sat­se på at be­ro­li­ge be­folk­nin­gen og sik­re dem, at der vil væ­re me­get hø­je­re grad af kon­trol og sik­ker­hed og til­ste­de­væ­rel­se af po­li­ti. Så kan det væ­re, at folk vil ac­cep­te­re det. Men godt for Kal­ve­ha­ve er det ik­ke,« si­ger han.

»Skø­de­s­løs om­gang«

Vor­ding­borg Kom­mu­nes borg­me­ster, Mikael Smed (S), var på vej til ju­le­træstæn­ding, da han fre­dag fik over­le­ve­ret nyhe­den om Lind­holms nye rol­le af en jour­na­list. Ef­ter at ha­ve so­vet på det, sy­nes han sta­dig, at det er en dår­lig idé.

»Jeg er over­ra­sket over, at man træf­fer så vig­tig en be­slut­ning uden at gå i di­a­log med no­gen som helst i lo­ka­l­om­rå­det. Og at man la­ver en pro­blem­flyt­ning fra én del af lan­det til en an­den. Jeg tæn­ker og­så på, om øko­no­mi­en i det er sam­funds­mæs­sig an­svar­lig,« si­ger han, der vil for­sø­ge at på­vir­ke pro­ces­sen ved at ta­ge kon­takt til kol­le­ga­er­ne på Chri­sti­ans­borg.

Han er be­kym­ret over, om lo­ka­l­om­rå­det får et præ­di­kat, som gør det svæ­re­re at træk­ke bor­ge­re til.

Ikast-bran­des borg­me­ster, Ib Laurit­sen (V), sag­de fre­dag til TV 2, at man ved Kær­s­ho­ved­gård har haft »nog­le epi­so­der«, og at lo­ka­le hand­len­de har op­le­vet ty­ve­ri­er, men at man ik­ke li­ge­frem har væ­ret be­la­stet af kri­mi­na­li­tet. Det kan for­ment­lig til­skri­ves po­li­tiets til­ste­de­væ­rel­se, sag­de han.

»Sta­ti­stik­ken vi­ser må­ske ik­ke øget kri­mi­na­li­tet ved Kær­s­ho­ved­gård, men der er en ri­si­ko for, at der kan ske no­get, og den be­kym­ring har man ik­ke præ­sen­te­ret en løs­ning på. Man si­ger, at der vil væ­re skær­pe­de sank­tio­ner for dem, der ik­ke over­hol­der mel­deplig­ten, men de sank­tio­ner kan man jo ba­re ind­fø­re, hvor de bor nu,« si­ger Mikael Smed.

Kom­mu­nens 2. vi­ce­borg­me­ster fra Ven­stre, Mi­cha­el Sei­ding Lar­sen, hæf­ter sig og­så ved øko­no­mi­en. I fi­nans­lo­vs­af­ta­len er der af­sat re­ser­ver på over 700 mio. kr. til etab­le­ring og drift af ud­rej­se­cen­tret og øget po­li­ti­ind­sats frem mod 2022, og de se­ne­ste 10 år er der brugt mil­li­o­ner på ved­li­ge­hol­del­se af DTU’S ak­ti­vi­te­ter på Lind­holm. Det kal­der Mi­cha­el Sei­ding Lar­sen for »skø­de­s­løs om­gang med skat­te­bor­ger­nes pen­ge«.

Han er slet ik­ke enig med si­ne par­ti­fæl­ler på Chri­sti­ans­borg.

»Mit per­son­li­ge, men­ne­ske­li­ge syns­punkt er, at man ik­ke kan til­by­de folk at sæt­te dem ud på en øde ø. For mig lig­ner det en gang sym­bol­po­li­tik for at få lan­det en fi­nans­lo­vs­af­ta­le. Jeg har stor respekt for det ar­bej­de, det er at la­ve fi­nans­lov, men det klæ­der ik­ke Ven­stre at gå med til det her,« si­ger han.

DF’S grup­pe­for­mand i Vor­ding­borg, He­i­no Ha­hn, er og­så ked af be­slut­nin­gen. Men nu da den er truf­fet, vil han ger­ne se på de po­si­ti­ve si­der.

»Mit skræks­ce­na­rie er, hvis det he­le ba­re stod og for­faldt på øen,« si­ger han.

Hvad med dem, der fryg­ter kri­mi­na­li­tet i nær­om­rå­det? »Man­ge gan­ge er det men­ne­sker, der har væ­ret ude i tri­ste skæb­ner. De knyt­ter sig til lo­kal­li­vet, og hvis man har et for­nuf­tigt for­hold og en po­si­tiv ind­gangs­vin­kel til dem, så tror jeg ik­ke, man skal væ­re ban­ge for dem,« si­ger He­i­no Ha­hn.

Han så dog ger­ne, at der kom me­re kon­trol med be­bo­er­ne.

AR­KIV­FO­TO: RITZAU SCAN­PIX

Øen Lind­holm skal ef­ter pla­nen la­ves om til et ud­rej­se­cen­ter for ud­vi­ste ud­læn­din­ge på tå­lt op­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.