Sorg og varm hyl­dest i min­de­ord til præ­si­dent Bush

USA’S tid­li­ge­re præ­si­dent Ge­or­ge H.W. Bush blev 94 år.

Jyllands-Posten Søndag - - IN­TER­NA­TIO­NAL - Den uhel­di­ge præ­si­dent

Bå­de USA’S nu­væ­ren­de præ­si­dent, Do­nald Trump, og fle­re af hans for­gæn­ge­re hyl­de­de lør­dag den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ge­or­ge H.W. Bush, som fre­dag dø­de, 94 år. Bush stod – som re­pu­bli­ka­ner og USA’S 41. præ­si­dent – i spid­sen for sit land fra 1989 til 1993, og han var bl.a. med til at fø­re stormag­ten gen­nem den sid­ste del af Den Kol­de Krig.

»Ge­or­ge H.W. Bush var en mand med stor au­ten­ti­ci­tet og et stærkt en­ga­ge­ment – bå­de over for sit land og sin fa­mi­lie. Han fandt al­tid en må­de at sæt­te bar­ren hø­je­re – det væ­re sig som ung ba­se­ball­spil­ler, som pi­lot un­der An­den Ver­denskrig el­ler se­ne­re i po­li­tik,« hed det i en er­klæ­ring fra Do­nald Trump.

Tid­li­ge­re præ­si­dent Bill Cl­in­ton hu­sker Ge­or­ge H.W. Bush for hans »stor­slå­e­de lan­ge liv, hvor han tjen­te sit land med kær­lig­hed og ven­skab«.

I en er­klæ­ring ud­sendt tid- ligt lør­dag på Twit­ter skrev Cl­in­ton, at »Hil­lary og jeg sør­ger over, at præ­si­dent Ge­or­ge H.W. Bush er gå­et bort, og vi tak­ker for hans livslan­ge tje­ne­ste, hans kær­lig­hed og hans ven­skab«.

Cl­in­ton til­fø­je­de, at han for al­tid vil væ­re tak­nem­me­lig for ven­ska­bet med den mand, som han slog ved præ­si­dentval­get i 1992, og som der­med kun fik én præ­si­dent­pe­ri­o­de i Det Hvi­de Hus.

Bush fort­sat­te med at tje­ne sit land, da han for­lod Det Hvi­de Hus, frem­hæ­ve­de Cl­in­ton vi­de­re og hen­vi­ste bl.a. til hans ind­sats for at hjæl­pe ts­u­na­mi-of­re­ne i Asi­en og of­re­ne for or­ka­nen Ka­tri­na i USA. De to tid­li­ge­re præ­si­den­ter ar­bej­de­de sam­men i dis­se to nød­hjælpsind­sat­ser.

Og­så ros fra Oba­ma

Der kom og­så me­gen ros til Ge­or­ge H.W. Bush fra tid­li­ge­re præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma og hans hu­stru, Mi­chel­le Oba­ma.

»Bus­hs liv var et vid­nes­byrd om, at det at tje­ne sit land er et ædelt og glæ­de­ligt kald. Og han gjor­de uen­de- ligt me­get godt på sin vej,« lød det fra Oba­ma, som frem­hæ­ve­de, at Bush fik skå­ret kraf­tigt ned på ver­dens atom­vå­ben, og at Bus­hs ro­li­ge diplo­ma­ti ba­ne­de vej for en ud­vik­ling, som man en­gang an­så for umu­lig: Den Kol­de Krigs af­slut­ning.

Brent Scowcroft, som var na­tio­nal sik­ker­heds­rå­d­gi­ver i Ge­or­ge H.W. Bus­hs præ­si­dent­tid, fastslog, at »ver­den har mi­stet en stor le­der«, og at USA har »mi­stet en af si­ne bed­ste«.

Ja­mes A. Ba­ker III, som var uden­rigs­mi­ni­ster un­der Ge­or­ge H.W. Bush, sag­de, at Bus­hs æra for evigt er indm­ejs­let i USA’S og ver­dens hi­sto­rie. Han til­fø­je­de, at Bush le­de­de sit land med »styr­ke, in­te­gri­tet, med­fø­lel­se og yd­myg­hed – per­son­li­ge træk, der de­fi­ne­rer et vir­ke­ligt stort men­ne­ske og en ef­fek­tiv le­der«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.