TI­GRE I IN­DI­EN

Jyllands-Posten Søndag - - IN­TER­NA­TIO­NAL -

In­di­en har det stør­ste kend­te an­tal ti­gre i ver­den – om­kring 70 pct. af ver­dens ti­ger­be­stand. De fin­des og re­gi­stre­res i re­ser­va­ter, na­tio­nal­par­ker og vildt­dyrs­om­rå­der samt i et vist om­fang uden for kon­trol­le­re­de om­rå­der.

Der fin­des om­kring 50 ti­ger­re­ser­va­ter, der dæk­ker et om­rå­de dob­belt så stort som Dan­mark.

Den in­di­ske ti­ger var tæt på at ud­dø, da re­ge­rin­gen greb ind i 1970’er­ne og lan­ce­re­de et red­nings­pro­gram. I 1972 var der 268 ti­gre.

Hvert fjer­de år fo­re­ta­ges en op­tæl­ling, blandt an­det via tu­sind­vis af ka­me­ra­er.

I 2006 var der 1.411, i 2010 var tal­let ste­get til 1.706, og i 2014 var der 2.226 ti­gre.

Tæl­lin­gen i 2018 er end­nu ik­ke af­slut­tet, men tal­let ven­tes at en­de om­kring 3.900. dre fø­lel­ses­la­det, især på de so­ci­a­le me­di­er, af den om­stæn­dig­hed, at Av­ni hav­de to un­ger, som nu er over­ladt til de­res egen skæb­ne. Det dis­ku­te­res, hvad der skal gø­res med dem. Men in­gen re­ser­va­ter el­ler zoo­lo­gi­ske ha­ver vil adop­te­re un­ger fra en men­ne­ske­æ­den­de ti­ger.

Imens har sa­gen ud­løst po­li­tisk pa­nik i Ma­ha­rash­tra, hvor den lo­ka­le re­ge­ring er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.