Stats­mi­ni­ste­rens forvrøv­le­de non­sens

Jyllands-Posten Søndag - - DE­BAT -

I de elek­tro­ni­ske me­di­er op­træ­der stats­mi­ni­ste­ren i et vi­deo­indslag. Stats­mi­ni­ste­ren er in­stru­e­ret i at op­træ­de lands­fa­der­ligt i et spæn­den­de mil­jø. Re­k­la­me­bu­reau­et har iført stats­mi­ni­ste­ren pænt tøj, for klæ­der ska­ber jo folk. Det er en for­an­stalt­ning, som of­test lyk­kes – kun af­spo­ret af øje­blik­ket, hvor den ekvi­pe­re­de ud­ta­ler sig. Hans ær­in­de er at gø­re re­de for sin grund­hold­ning om, at sy­ste­met skal væ­re så flek­si­belt, at det over­la­der bor­ge­ren mu­lig­hed for per­son­li­ge valg, da vi jo al­le er for­skel­li­ge. Som af­slut­nings­replik træk­ker stats­mi­ni­ste­ren vir­ke­ligt blank, gri­ber dybt i skuf­fen med forvrøv­let non­sens og ud­ta­ler: »In­gen er ens.« At vi er for­skel­li­ge, kan ud­tryk­kes på utal­li­ge må­der – blot ik­ke den stats­mi­ni­ste­ren be­nyt­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.