So­ci­al­de­mo­kra­ti­et sat­ser skævt

Jyllands-Posten Søndag - - DE­BAT -

Ja­cob Jen­sen

MF (V), fi­nansord­fø­rer

Jo­a­chim B. Ol­sen

MF (LA), fi­nansord­fø­rer

An­ders Jo­hann­son

MF (K), fi­nansord­fø­rer

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et vars­ler nu brand­be­skat­ning på ka­pi­tal og ak­tier, for­di en grup­pe vel­stå­en­de men­ne­sker, iføl­ge Met­te Fre­de­rik­sen, er lø­bet fra os an­dre.

Hvis man har et øn­ske om at fjer­ne ulig­he­den i et sam­fund, er det selv­føl­ge­lig en mu­lig­hed at kap­pe ho­ve­d­et af top­pen, men det hjæl­per ba­re ik­ke dem i bun­den af sam­fun­det. Tvær­ti­mod.

Det er en un­der­lig tan­ke­gang, at man vil ska­be me­re lig­hed i be­folk­nin­gen ved at be­kæm­pe rig­dom, når man hel­le­re skul­le be­kæm­pe fat­tig­dom. Og det i øv­rigt i en tid, hvor Dan­mark i for­vej­en er et af de mest li­ge lan­de i ver­den.

Det sva­rer til, at man si­ger, at ulig­he­den vil fal­de, hvis nog­le af de ri­ge­ste fa­mi­li­er i Dan­mark – f.eks. Mær­sk-, Dan­foss- og Le­go-fa­mi­li­er­ne – rej­ste til ud­lan­det. Ulig­he­den vil­le der­med fal­de, men det vil­le Dan­marks vel­stand og­så.

Vi me­ner der­for, at det mest for­nuf­ti­ge og gavn­li­ge vil væ­re at for­sø­ge at hæ­ve bun­den og ik­ke be­kæm­pe top­pen. Og det uomt­vi­ste­ligt bed­ste til­tag til at ska­be øko­no­misk og so­ci­al frem­gang er at få flyt­tet fle­re fra over­før­sels­ind­komst ind i ar­bejds­fæl­les­ska­bet.

Der­for glæ­der vi os over, at an­tal­let af of­fent­ligt for­sør­ge­de – si­den fol­ke­tings­val­get i 2015 – er fal­det med 64.400 per­so­ner.

Sam­ti­dig har be­skæf­ti­gel­sen i Dan­mark sat re­kord. Al­drig før har så man­ge haft et løn­mod­ta­gerjob i Dan­mark. Det er re­sul­ta­tet af en for­nuf­tig po­li­tik, hvor vi blandt an­det har ind­ført kon­tant­hjælpslof­tet og si­de­lø­ben­de har la­vet til­tag, som har væ­ret med til at un­der­støt­te den øko­no­mi­ske vækst.

Det går godt i Dan­mark, men at det fort­sæt­ter, er ik­ke gi­vet. For det kræ­ver in­ve­ste­rin­ger i dan­ske virk­som­he­der og ri­si­ko­vil­lig ka­pi­tal at fort­sæt­te den øko­no­mi­ske vækst.

At So­ci­al­de­mo­kra­ti­et vil be­græn­se in­ve­ste­rin­ger og den ri­si­ko­vil­li­ge ka­pi­tal, vil der­med be­ty­de, at der bli­ver skabt fær­re job i Dan­mark. I sid­ste en­de kom­mer dets po­li­tik som en boo­me­rang til at ram­me de sva­ge­ste, som står uden for ar­bejds­fæl­les­ska­bet.

Det er gan­ske ty­de­ligt, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et går til valg på at gø­re det dy­re­re at væ­re dan­sker.

Vi går selv­føl­ge­lig ud fra, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et vil fø­re den po­li­tik, som det går til valg på. Men vi vil ik­ke be­brej­de be­folk­nin­gen, hvis den er i tvivl. For i 2011 gik So­ci­al­de­mo­kra­ti­et til valg på at om­for­de­le øko­no­mi­ske mid­ler »fra ban­ker til børn«, som det hed i par­tiets slo­gan.

Men så­dan gik det som be­kendt ik­ke. Det gik li­ge om­vendt.

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et stod så­le­des bag en mar­kant sæn­kel­se af top­skat­ten og sel­skabs­skat­ten og skar sam­ti­dig i kom­mu­ner­nes øko­no­mi til bl.a. bør­ne­ha­ver.

Det var en re­form, der øge­de ulig­he­den med 0,4 pct. på den så­kald­te gi­ni-ko­ef­fi­ci­ent, mens eks­per­ter har vur­de­ret, at det ak­tu­el­le S-ud­spil har en ulig­heds­på­virk­ning tæt ved 0,1 – alt­så blot et slag i luf­ten.

Så vi kan godt for­stå, hvis be­folk­nin­gen spej­der langt ef­ter tro­vær­dig­he­den i So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­slag – og spej­der langt ef­ter so­ci­al­de­mo­kra­ter­nes øko­no­mi­ske po­li­tik i al al­min­de­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.