Jeg tog ind­føds­rets­prø­ven, men kan ik­ke bli­ve dansk

Jyllands-Posten Søndag - - DE­BAT -

Pe­ter Kenwort­hy jour­na­list, Sø­borg

Ons­dag tog jeg ind­føds­rets­prø­ven i håb om at sø­ge om at få dansk stats­bor­ger­skab. Men si­den jeg meld­te mig til, er der kom­met en ny lov, der bl.a. skær­per selv­for­sør­gel­ses­kra­vet og gør, at jeg til­sy­ne­la­den­de ik­ke kan bli­ve dansk de næ­ste fem år.

Jeg er el­lers født på Rigs­ho­spi­ta­let af en dansk mor, men blev au­to­ma­tisk bri­tisk stats­bor­ger, for­di min far var eng­læn­der. Det gjor­de man åben­bart den­gang i 70’er­ne.

Jeg er dansk gift og har dan­ske børn. Jeg har gå­et i fol­ke­sko­le i Dan­mark i ni år, har en dansk gym­na­sieud­dan­nel­se, en læ­rer­ud­dan­nel­se med spe­ci­a­le i sam­funds­fag og en cand.sci­ent.soc. fra Roskil­de Uni­ver­si­tet.

Jeg har des­u­den ar­bej­det på to dan­ske fol­ke­sko­ler, to dan­ske dag­in­sti­tu­tio­ner, i kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gen på et dansk rå­d­hus, som jour­na­list på en dansk avis, i en dansk ngo mm.

Jeg søg­te før­ste gang om dansk stats­bor­ger­skab li­ge ef­ter bre­xi­t­af­stem­nin­gen. Næ­sten to år ef­ter fik jeg et af­slag af en ju­rastu­de­ren­de i Ud­læn­din­ge- og In­te­gra­tions- mi­ni­ste­ri­et, der hav­de be­hand­let min an­søg­ning. Mi­ni­ste­ri­et men­te i dets af­slag, at jeg »ik­ke har do­ku­men­te­ret De­res kend­skab til dan­ske sam­funds­for­hold, dansk kul­tur og hi­sto­rie«.

Det skrev, at jeg skul­le ta­ge ind­føds­rets­prø­ven, som jeg hav­de søgt und­ta­gel­se fra i den tro, at den så­kald­te prin­ses­se­r­e­gel undt­og mig fra at skul­le ta­ge den. Det men­te en jurist, jeg ef­ter­føl­gen­de kon­tak­te­de, og­så, men det gjor­de In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et alt­så ik­ke.

I læ­re­ma­te­ri­a­let til ind­føds­rets­prø­ven kan man læ­se, at Dan­mark er »et af de ri­ge­ste og mest vel­fun­ge­ren­de lan­de i ver­den«, og at der iføl­ge grund­loven »ik­ke på grund­lag af tro og af­stam­ning kan gø­res for­skel på bor­ger­nes ret­tig­he­der«. Man kan og­så læ­se om »nye dan­ske­res ret sva­ge in­te­gra­tion på ud­dan­nel­ses­om­rå­det og ar­bejds­mar­ke­det« og Ol­sen-ban­den-fil­me­ne.

Som det er li­ge nu, fø­ler jeg mig, sagt med et Egon Ol­sensk glimt i øjet, lidt bort­dømt af hund­e­ho­ve­der og hæn­ge­rø­ve, lu­se­de ama­tø­rer, elen­di­ge klamp­hug­ge­re, lat­ter­li­ge ski­des­pr­æl­lere, ta­lent­lø­se ski­de­rik­ker, im­po­ten­te grød­bøn­der, småbørns­pæ­da­go­ger og so­ci­al­de­mo­kra­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.