Eu­ro­pa må slå i bor­det over for Pu­tin

Jyllands-Posten Søndag - - DE­BAT -

An­ders Stor­gaard

lands­for­mand for Kon­ser­va­tiv Ung­dom An­dreas Am­dis­sen

uden­rigs­po­li­tisk ord­fø­rer for Kon­ser­va­tiv Ung­dom

Rusland har med sin be­skyd­ning af ukrain­ske ski­be gen­op­ta­get si­ne ag­gres­sio­ner, og hvis EU ik­ke re­a­ge­rer hur­tigt, ri­si­ke­rer vi, at Rusland kræn­ker ukrainsk su­veræ­ni­tet me­re og me­re. Pu­tin for­sø­ger end­nu en­gang at lukre­re på ve­st­lig pas­si­vi­tet, og hvis hi­sto­ri­en er no­gen lek­tie, så er det på ti­de at rå­be vagt i ge­vær.

Ved at be­slag­læg­ge ukrain­ske flå­de­far­tø­jer har Rusland eska­le­ret kon­flik­ten med na­bo­lan­det Ukrai­ne og sam­ti­dig sat sig på Det Azovske Hav, hvor den ukrain­ske flå­de ik­ke læn­ge­re kan sej­le til og fra.

Der­med har Rusland ef­fek­tivt ta­get end­nu en bid af Ukrai­ne, for selv om der ik­ke er ble­vet vri­stet no­get land fra ukrain­ske hæn­der – end­nu – har ukrai­ner­ne nu ik­ke læn­ge­re ad­gang til ver­dens­ha­ve­ne fra godt og vel halv­de­len af de­res kyst­linje.

Imens sid­der Eu­ro­pa, an­ført af An­gela Mer­kel, på hæn­der­ne og har meldt sig som mæg­le­re i kon­flik­ten, alt imens man la­der rus­ser­ne ud­vi­de de­res magt i Eu­ro­pa gen­nem Nord Stream 2. Det er, som om at al­voren slet ik­ke er gå­et op for Berlin, der tror, at man med ven­li­ge ord kan ap­pea­se den tid­li­ge­re Kgb-agent i Kreml. Det er et of­te talt sprog, som Pu­tin ty­de­lig­vis ik­ke ta­ler. Ukrai­ner­ne har for­stå­e­ligt nok valgt at ind­fø­re und­ta­gel­ses­til­stand, men uden eu­ro­pæ­isk op­bak­ning vil rus­ser­ne uden tvivl væl­ge at bru­ge det som end­nu en und­skyld­ning for at in­vol­ve­re sig yder­li­ge­re i kon­flik­ten og på­berå­be sig som de rus­si­ske mi­no­ri­te­ters ”be­skyt­ter” og op­slu­ge lan­det bid for bid.

Hvis vi skal und­gå, at si­tu­a­tio­nen eska­le­rer ud af kon­trol, er det på ti­de at slå i bor­det over for Pu­tin. In­tet re­gi­me skal ha­ve lov til at in­va­de­re og be­sky­de frie, eu­ro­pæ­i­ske na­tio­ner. Der­for må EU – og re­sten af Ve­sten – stå sam­men, ind­fø­re stram­me­re sank­tio­ner og for hver rus­sisk op­trap­ning sva­re igen med yder­li­ge­re til­tag, der kan støt­te ukrai­ner­ne. Kgb-agen­ten i Kreml for­står kun styr­ke, og vi bør vi­se ham, at Eu­ro­pa ik­ke er svag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.