85 ÅR SØN­DAG Hi­sto­ri­ke­ren, der er kendt for si­ne æt­sen­de dom­me over lan­dets mest magt­ful­de

Tid­li­ge­re lek­tor Sø­ren Mør­chs pen er så gif­tig og velskri­ven­de, at det si­ges, at han i en bi­sæt­ning kan slå en per­son ihjel.

Jyllands-Posten Søndag - - NAV­NE - MOR­TEN PIHL mor­[email protected] Sø­ren Mørch,

Gen­nem man­ge år har det væ­ret god lat­in, at jour­na­li­ster og hi­sto­ri­ke­re skul­le væ­re til­stræbt ob­jek­ti­ve, men det har hi­sto­ri­ke­ren Sø­ren Mørch al­drig prak­ti­se­ret. Han me­ner, at man ger­ne må gi­ve ud­tryk for sin per­son­li­ge hold­ning, når ba­re læ­se­ren er be­kendt med det, og det har Sø­ren Mørch ud­nyt­tet mak­si­malt.

Med sin skar­pe pen har han i tal­ri­ge bø­ger, de­bat­ind­læg og in­ter­views le­ve­ret gif­tig kri­tik af så­vel høj­re som ven­stre. Han er så velskri­ven­de, at han kan slå per­so­ner ihjel i en bi­sæt­ning, er det ble­vet sagt. Nog­le af de bid­s­ke dom­me er gå­et ud over tid­li­ge­re stats­mi­ni­stre af så­vel so­ci­al­de­mo­kra­tisk som bor­ger­lig ob­ser­vans si­den 1901 i be­st­sel­ler­bo­gen ”24 stats­mi­ni­stre: 24 for­tæl­lin­ger om mag­ten i Dan­mark i det 20. år­hund­re­de” (2000), ef­ter­føl­ge­ren ”25 stats­mi­ni­stre” (2004), hvor Poul Nyrup Ras­mus­sen kom med i po­rtrætræk­ken, og en hel bog om An­ders Fogh Ras­mus­sen i 2013 – en bog, hvor Fogh fik høvl for bl.a. at ha­ve truk­ket Dan­mark ind i Irak­kri­gen.

Sø­ren Mørch er so­ci­al­de­mo­krat og har si­den 1966 væ­ret gift med tid­li­ge­re S-mi­ni­ster, Eu-kom­mis­sær og over­borg­me­ster Ritt Bjer­re­gaard – hvil­ket alt­så ik­ke har skå­net so­ci­al­de­mo­kra­ter for kri­tik. Æg­te­par­ret har le­vet i et åbent for­hold.

Hi­sto­ri­elek­to­ren ar­bej- de­de i me­re end tre år­ti­er på Oden­se Uni­ver­si­tet, som fra 1998 fu­sio­ne­re­de til Syd­dansk Uni­ver­si­tet, her­af som le­der af Cen­ter for Mel­le­møst­stu­di­er i pe­ri­o­den 1985-94. Han brød gen­nem den hi­sto­risk-lit­teræ­re lyd­mur med ”Den ny Dan­marks­hi­sto­rie” i 1982 og ”Den sid­ste Dan­marks­hi­sto­rie” i 1996. Beg­ge vær­ker er ble­vet be­teg­net som ba­ne­bry­den­de for­mid­lings­kunst. Og net­op for frem­ra­gen­de for­mid­ling modt­og Sø­ren Mørch i 2003 Dan­marks Radios Ro­senkjær­pris.

AR­KIV­FO­TO: JO­A­CHIM ADRI­AN

Sø­ren Mørch har al­drig væ­ret ban­ge for at la­de eg­ne me­nin­ger kom­me til ud­tryk i si­ne bø­ger. for­fat­ter, hi­sto­ri­ker Ker­te­min­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.