AK­TU­ELT PORTRÆT Han får de smal­le bø­ger til at gli­de let­te­re ned hos læ­ser­ne

Med op­læs­ning, sam­ta­le om vær­ker­ne og kaf­fe på kan­den træk­ker Fre­de­rik Schø­ler bog­g­la­de del­ta­ge­re til ar­ran­ge­men­ter­ne ”En kop kaf­fe og et styk­ke med lit­te­ra­tur” på Sil­ke­borgs bi­bli­o­te­ker.

Jyllands-Posten Søndag - - NAV­NE - CHRI­STI­NE CHRI­STI­AN­SEN nav­[email protected]

Op­læs­ning hit­ter i he­le lan­det. Her i vin­ter­kul­den lok­ker man­ge bi­bli­o­te­ker med events, hvor del­ta­ger­ne får læst en god hi­sto­rie op, mens de drik­ker en god kop kaf­fe. Bag­ef­ter er der af­sat tid til, at de kan ta­le om de tek­ster, som de har lyt­tet til.

Et af de ste­der, hvor højt­læs­ning til­træk­ker en in­tim, men tro­fast ska­re, er på bi­bli­o­te­ker­ne i Sil­ke­borg Kom­mu­ne. Her har man de se­ne­ste år sat­set på at gø­re me­re ud af lit­te­ra­tur­for­mid­ling gen­nem bå­de sto­re og min­dre ar­ran­ge­men­ter. Et af til­ta­ge­ne er ”En kop kaf­fe og et styk­ke med lit­te­ra­tur”, som kul­tur­for­mid­ler Fre­de­rik Schø­ler står i spid­sen for.

Ar­ran­ge­men­tet kø­rer næ­ste gang den 4. og 6. de­cem­ber om af­te­nen på to af kom­mu­nens bi­bli­o­te­ker. Her er den kol­de års­tid om­drej­nings­punk­tet; for­ud for op­læs­nings­se­an­cer­ne har lit­te­ra­tur­for­mid­le­ren stå­et på ho­ve­d­et i nye og æl­dre vær­ker for at fin­de tek­stud­drag, der skil­drer vin­te­r­en på ved­kom­men­de og va­ri­e­re­de må­der. Hvor avi­ser­nes kul­tur­sek­tio­ner og bog­pro­gram­mer i ra­dio og på tv pri­mært pro­fi­le­rer ak­tu­el­le ud­gi­vel­ser, gør Fre­de­rik Schø­ler en dyd ud af og­så at ind­dra­ge bø­ger, der har nog­le år på ba­gen. »Hvor­for skal lit­te­ra­tur­dæk­nin­gen i me­di­er­ne væ­re så nyheds­ba­se­ret?« fun­de­rer han.

»God lit­te­ra­tur æl­des jo ik­ke i sam­me takt som po­li­ti­ske kom­men­ta­rer. Vi har mas­ser af æl­dre vær­ker på hyl­der­ne, som sta­dig er ved­kom­men­de.«

Kom­me til or­de

Fre­de­rik Schø­ler gør sig uma­ge med at fin­de bø­ger, som del­ta­ger­ne ik­ke nød- ven­dig­vis ken­der på for­hånd. Tit væl­ger han ud­snit af vær­ker fra uden­land­ske for­fat­te­re.

»Jeg ta­ger de bø­ger, det glæ­der mig at læ­se ud­drag op af,« po­in­te­r­er han.

Selv er for­mid­le­ren fra et hjem, hvor bø­ger var pre­sen­te.

»Som ung læ­ste jeg alt af Den­nis Jür­gen­sen og Step­hen King og blev via lit­te­ra­tu­ren an­spo­ret til at in­ter­es­se­re mig for tra­di­tio­ner­ne og tan­ke­god­set bag bø­ger­ne. Det måt­te jeg på uni­ver­si­te­tet for at for­dy­be mig i.«

På op­læs­nings­ar­ran­ge­men­ter skal al­le frem­mød­te ha­ve mu­lig­hed for at kom­me til or­de; der­for er det ide­el­le del­ta­ge­ran­tal 5 til 10 lyt­te­re.

»Di­a­lo­gen er ker­nen i ar­ran­ge­men­tet. Her får jeg og­så en idé om, hvor­dan jeg bedst kan mø­de læ­ser­ne og gi­ve dem dy­be­re ind­blik i lit­te­ra­tu­ren.«

In­gen må­l­grup­per

Ved op­læs­nings­ar­ran­ge­men­ter­ne er der en over­re­præ­sen­ta­tion af mod­ne kvin­der. Det på­vir­ker ik­ke Fre­de­rik Schø­ler, når han til­ret­te­læg­ger si­ne lit­teræ­re se­an­cer.

»Jeg tæn­ker al­drig i må­l­grup­per, men jeg er lyd­hør over for del­ta­ger­nes øn­sker. For ny­lig var der nog­le, der ef­ter­s­purg­te ly­rik: Hvad kan det? Hvor­dan får man som læ­ser ta­get hul på det? Så prø­ver jeg at gi­ve folk en ind­fø­ring i gen­ren. Det kun­ne væ­re med et par Hal­f­dan Ras­mus­sen-dig­te, som med de­res mar­kan­te ryt­me og sjove rim oser af sprog­g­læ­de hos forfatteren.«

I en di­gi­tal og in­di­vi­du­a­li­se­ret epo­ke, hvor folk med få klik kan star­te en lyd­bog på de­res smartp­ho­ne el­ler tab­let og ny­de en pas­sio­ne­ret op­læs­ning, en­ten fra en dik­tion­s­kyn­dig sku­e­spil­ler el­ler fra forfatteren selv, val­far­ter folk sta­dig til op­læs­nings­ar­ran­ge­men­ter. Sel­ve mø­det med op­læ­se­ren og med an­dre lit­te­ra­turin­ter­es­se­re­de men­ne­sker mo­ti­ve­rer del­ta­ger­ne til at duk­ke op, op­le­ver Fre­de­rik Schø­ler.

Po­si­ti­ve trå­de

»Det, at der sid­der en kom­pe­tent fag­per­son, der har ud­valgt nog­le tek­ster, in­spi­re­rer folk. Jeg vi­ser en op­rig­tig in­ter­es­se i de til­ste­de­væ­ren­de ved at spør­ge: »Hvad me­ner I om den­ne tekst? Hvad rør­te den i jer?« Tit mel­der folk po­si­tivt til­ba­ge på grund af den nu­an­ce­re­de de­bat, vi hav­de om vær­ker­ne. Dis­kus­sio­nen kan væ­re en øjenåb­ner og gi­ve del­ta­ger­ne lyst til at læ­se he­le værket hjem­me.«

Det fy­si­ske mø­de om­kring bø­ger­ne er vig­tigt, un­der­stre­ger han:

»Folk sy­nes, det er hyg­ge­ligt at sam­les om go­de hi­sto­ri­er. Det træk­ker må­ske po­si­ti­ve trå­de til de op­læs­ning­se­rin­drin­ger, man­ge af os har med helt fra barn­dom­men.«

PRIVATFOTO

På Sil­ke­borg Bi­bli­o­te­ker­ne ar­bej­der Fre­de­rik Schø­ler med at for­mid­le lit­te­ra­tur i man­ge for­ma­ter – fra mø­det med den en­kel­te lå­ner på bi­bli­o­te­ket til op­læs­nings­ar­ran­ge­men­ter og sam­ar­bej­der med lo­ka­le sko­ler. lit­te­ra­tur­for­mid­ler, Favrskov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.