80 ÅR SØN­DAG Kon­ser­va­tiv kvin­de­for­kæm­per fyl­der rundt

Jyllands-Posten Søndag - - NAV­NE - STE­EN A. JØRGENSSEN Ste­en.a.jor­gens­[email protected] Ka­ren Højte Jen­sen, fhv. fol­ke­tings­med­lem, læ­rer, Hval­sø

Kon­ser­va­tivt kory­fæ, kvin­de­for­kæm­per og kom­mu­nal­po­li­ti­ker i me­re end tre år­ti­er. Søn­dag fyl­der tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem Ka­ren Højte Jen­sen 80 år. Kar­ri­e­ren be­gynd­te som fol­ke­sko­le­læ­rer i 1960’er­ne, men po­li­tisk en­ga­ge­ment trak så me­get i den un­ge tøsing, at hun al­le­re­de i 1971 blev med­lem af be­sty­rel­sen for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti i Hval­sø på Midtsjæl­land. Som fol­ke­tings­med­lem fra 1979 og knap 19 år frem nå­e­de hun at op­le­ve bå­de par­tiets stor­heds­tid un­der stats­mi­ni­ster Poul Schlüter (K) og de op­s­li­den­de for­mands­op­gør op gen­nem 90’er­ne, hvor væl­gero­p­bak­nin­gen for­svandt næ­sten li­ge så hur­tigt som par­ti­le­der­ne.

Be­tro­e­de po­ster

Selv blev hun sid­den­de i Fol­ke­tin­get frem til 1998, hvor hen­des man­dat blev snup­pet af Git­te Se­e­berg.

Som po­li­ti­ker har Ka­ren Højte Jen­sen be­stridt en lang ræk­ke be­tro­e­de po­ster – fra kon­ser­va­tivt ho­ved­be­sty­rel­ses­med­lem og so­ci­al­ord­fø­rer til de­le­ge­ret ved FN’S ge­ne­ral­for­sam­ling og med­lem af Nor­disk Råd og Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg − og som kvin­de­for­kæm­per stod hun i spid­sen for Landsor­ga­ni­sa­tio­nen af Kon­ser­va­ti­ve Kvin­der fra 1989, og sad sam­ti­dig i re­præ­sen­tant­ska­bet i Dan­ske Kvin­ders Na­tio­nal­råd. Det, der i dag hed­der Kvin­de­rå­det.

Ef­ter ti­den på Chri­sti­ans­borg fort­sat­te hun som kom­mu­nal­po­li­ti­ker i Hval­sø og se­ne­re Lej­re Kom­mu­ne helt frem til 2009, hvor hun tak­ke­de af.

For sin lan­ge ind­sats modt­og hun i 1997 Dan­ne­brog­or­de­nen som rid­der af 1. grad.

RITZAU/SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.