Den di­gi­ta­le ar­bejds­plads

Jyllands-Posten Søndag - - VEJ­RET -

Di­gi­ta­li­se­rin­gen har be­ty­det, at che­fen i hø­je­re grad kig­ger me­d­ar­bej­de­ren over skul­de­ren. Det sva­rer hver sjet­te dan­sker i be­skæf­ti­gel­se i en un­der­sø­gel­se, som Dan­marks Sta­ti­stik står bag.

Over­våg­nin­gen, som blandt an­det kan ta­ge form som vi­deo­over­våg­ning el­ler Gps-sen­de­re in­stal­le­ret i fir­ma­bi­len, op­le­ves nok som et knap så kærkom­ment aspekt ved den di­gi­ta­le ar­bejds­ver­den, men de ads­purg­te kan og­så se po­si­ti­ve ef­fek­ter. 21 pct. me­ner så­le­des. at di­gi­ta­le red­ska­ber har gjort det let­te­re at sam­ar­bej­de med an­dre.

For at hø­ste for­de­le­ne skal man imid­ler­tid in­ve­ste­re tid i at bli­ve for­tro­lig med alt fra it-ud­styr til vi­deo­kon­fe­ren­cer og Vpn-for­bin­del­ser. Næ­sten hver tred­je ads­purg­te sva­rer si­den­hen, at han el­ler hun i lø­bet af de se­ne­ste 12 må­ne­der har brugt me­re tid på at til­eg­ne sig it­fær­dig­he­der end i tid­li­ge­re år.

Og det er sta­dig langt­fra al­le, der er hjem­me­vant i den di­gi­ta­le ver­den.

I en rap­port fra 2017 nå­e­de Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut frem til, at 43 pct. af de ads­purg­te dan­ske virk­som­he­der op­le­ve­de, at fag­lær­te me­d­ar­bej­de­re mang­le­de grund­læg­gen­de it-fær­dig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.