Mis­sio­ner til Mars

Jyllands-Posten Søndag - - VEJ­RET -

Tid­li­ge­re på ugen var der ju­bel i kon­trol­rum­met hos den ame­ri­kan­ske rum­fart­sor­ga­ni­sa­tion Na­sa, da mel­din­gen om, at Mars In­sight var lan­det på den rø­de pla­net ef­ter en rej­se gen­nem rum­met på knap 500 mio. km.

Mars In­sight skal bl.a. un­der­sø­ge pla­ne­tens ker­ne og skor­pe. Mars In­sights lan­ding var ner­vepi­r­ren­de, og blev be­teg­net som "syv mi­nut­ters ter­ror" af nog­le af for­sker­ne bag op­sen­del­sen.

Og det er da og­så me­get of­te gå­et galt, når vi her fra Jor­den har for­søgt at sen­de et far­tøj til na­bo­pla­ne­ten si­den 1960.

Sov­je­tu­ni­o­nen mis­lyk­kes så­le­des med op­sen­del­ser de før­ste fem gan­ge, og har i alt haft 15 for­gæ­ves for­søg på at lan­de på over­fla­den, mens tre er lyk­ke­des. Bed­re er det gå­et for USA, der 16 gan­ge har haft suc­ces med op­sen­del­ser – 6 er mis­lyk­ke­des. Før­ste gang, det lyk­ke­des for USA at lan­de et far­tøj på Mars, var helt til­ba­ge i 1964.

Bå­de In­di­en, Ja­pan og det fæl­les­eu­ro­pæ­i­ske rum­fart­s­sam­ar­bej­de, ESA, har sendt far­tø­jer af­sted mod Mars. Det helt åb­ne spørgs­mål er, om der er, el­ler der har væ­ret, liv på pla­ne­ten, der er ca. halvt så stor som Jor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.