Å

Jyllands-Posten Søndag - - IND­BLIK - THO­MAS VIBJERG tho­[email protected]

ben stald­dø­ren og lad os op­ta­ge, når en ko og dens kalv bli­ver skilt ad – så kvit­te­rer vi med 50.000 kr.

Det har i et par uger væ­ret et stå­en­de til­bud til samt­li­ge dan­ske mæl­ke­pro­du­cen­ter fra dy­re­rets­for­e­nin­gen Ani­ma.

For bag de luk­ke­de stald­dø­re bli­ver der gå­et på kom­pro­mis med dy­re­vel­fær­den – ik­ke mindst når kal­ve­ne bli­ver ta­get fra de­res mor 12 ti­mer ef­ter føds­len, har det lydt fra Ani­ma.

Jyl­lands-po­sten har nu få­et åb­net dø­ren – og gi­ver her et kig ind.

Du­sør: 50.000 kr.

Ani­ma ind­led­te midt i novem­ber et an­greb mod land­bru­get un­der over­skrif­ten »12 ti­mer med mor.«

I før­ste om­gang ske­te det ved at in­dryk­ke helsi­desan­non­cer i en lang ræk­ke avi­ser med et åbent brev til me­je­ri­gi­gan­ten Ar­la.

»Kæ­re Ar­la. I sid­der på godt 90 pct. af den dan­ske mæl­ke­pro­duk­tion og bru­ger hvert ene­ste år mil­li­o­ner af kro­ner på at mar­keds­fø­re je­res pro­duk­ter til os dan­ske­re. Al­li­ge­vel er det ik­ke lyk­ke­des jer at vi­se os det ful­de bil­le­de af, hvor mæl­ken kom­mer fra. Stør­ste­delen af dan­sker­ne ken­der gan­ske en­kelt ik­ke til de ba­sa­le præ­mis­ser for mæl­ke­pro­duk­tio­nen – f.eks. det, at kal­ven fjer­nes fra sin mor, så den ik­ke drik­ker af den mælk, der skal sæl­ges,« stod der i an­non­cen.

To da­ge ef­ter blev der igen in­dryk­ket et åbent brev – den­ne gang til de dan­ske land­mænd.

»Du­sør: 50.000 kr. Dan­sker­ne har end­nu ik­ke få­et he­le hi­sto­ri­en om, hvor­dan mælk pro­du­ce­res. To ud af tre ved f.eks. ik­ke, at man fjer­ner kal­ven fra dens mor ef­ter kun 12 ti­mer. Ani­ma sø­ger der­for en land­mand, som vil åb­ne stald­dø­ren og vi­se det he­le frem.«

Trods et hårdt øko­no­misk år for man­ge land­mænd – ik­ke mindst på grund af tør­ken i som­mer – er der dog ind­til vi­de­re in­gen, som har ta­get imod de 50.000 kr. for at luk­ke Ani­ma ind.

Hel­ler ik­ke land­mand Claus Fen­ger, der har en gård med 420 sort­bro­ge­de mal­ke­kø­er.

»Jeg tør sim­pelt­hen ik­ke luk­ke dem ind, for jeg sto­ler ik­ke på dem. De vil for­sø­ge at skæ­re det på en må­de, så vi – li­ge gyl­digt hvad de ser – bli­ver ud­stil­let. Der er jo ik­ke en li­ge­vær­dig di­a­log i den må­de, som Ani­ma kom­mu­ni­ke­rer på,« si­ger Claus Fen­ger om Ani­ma, der er kendt for at anvende ak­ti­vi­sti­ske me­to­der og for år til­ba­ge fik en bø­de­straf for at træn­ge ulov­ligt ind på en ræk­ke mink­far­me.

En mors kær­lig­hed

Til gen­gæld har han sagt ja til at luk­ke stald­dø­ren op for Jyl­lands-po­sten, som i me­re end en uge har for­søgt at få ad­gang til en kostald for at op­ta­ge ad­skil­lel­sen af en ko og dens kalv.

Un­der­vejs er der ble­vet ban­ket på man­ge dø­re. Fra Land­brug & Fø­de­va­rer, der nor­malt pro­fi­le­rer sig med Åbent Land­brug, lød mel­din­gen, at det li­ge nu ik­ke var mu­ligt at af­ta­le et be­søg. Dan­ske Mæl­ke­pro­du­cen­ter kun­ne »ik­ke hjæl­pe,« mens Bæ­re­dyg­tigt Land­brug kræ­ve­de re­di­ge­rings­ret­ten for at åb­ne op.

Igen­nem Ar­la lyk­ke­des det dog ef­ter nog­le for­søg at få et be­søg i stand.

Claus Fen­ger er fjer­de ge­ne­ra­tion på Vejlsko­v­gaard i Od­der syd for Aar­hus. En gård, som har væ­ret i kraf­tig vækst de se­ne­ste år, og som år­ligt pro­du­ce­rer 5 mio. li­ter mælk, som hen­tes af Ar­la.

Man­dag af­ten i den­ne uge kæl­ve­de en af hans sort­bro­ge­de kø­er, og da Jyl­lands-po­sten blev luk­ket ind tirs­dag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.