En ts­u­na­mi tru­er: Fle­re og fle­re un­ge tum­ler med angst, en­som­hed og selv­mord­s­tan­ker

An­tal­let af børn og un­ge, som rin­ger de­res nød og elen­dig­hed ind på Bør­ne­te­le­fo­nen, er me­re end for­doblet på fem år. Børns Vil­kår kræ­ver en na­tio­nal hand­lings­plan for at fore­byg­ge psy­kisk mi­striv­sel hos børn.

Jyllands-Posten Søndag - - IND­BLIK - HANNE FALL NI­EL­SEN hanne.fall.ni­el­[email protected]

»Hal­lo, jeg har ik­ke lyst at le­ve me­re ...«

En barsk be­sked i rø­ret – ik­ke mindst, når den kom­mer fra et ungt men­ne­ske, som knapt har få­et gang i li­vet end­nu.

Men fle­re og fle­re af de sam­ta­ler, som Bør­ne­te­le­fo­nen hos Børns Vil­kår mod­ta­ger, kom­mer fra un­ge, som har det rig­tig skidt i sko­len, der­hjem­me el­ler med kam­me­ra­ter­ne. An­tal­let af stem­mer, som for­tæl­ler om psy­kisk mi­striv­sel er me­re end for­doblet i lø­bet af fem år – fra 5.305 i 2012 til 12.205 sid­ste år.

Det vi­ser en fo­kus­rap­port fra Børns Vil­kår, som un­der­stre­ger, at stig­nin­gen ik­ke blot skyl­des fle­re op­ring­nin­ger til Bør­ne­te­le­fo­nen – an­de­len af børn, som rin­ger, for­di de mi­stri­ves, ud­gør i dag me­re end en fjer­de­del af sam­ta­ler­ne, mod 20 pct. i 2012.

»Vi op­le­ver en ts­u­na­mi af ulyk­ke­li­ge børn og un­ge, og hvis vi ik­ke får ta­get et or­dent­ligt og grund­ligt greb om pro­ble­mer­ne og hjul­pet dis­se un­ge men­ne­sker, vil det præ­ge vo­res sam­fund i man­ge år frem­over,« si­ger Ras­mus Kjel­da­hl, di­rek­tør i Børns Vil­kår.

Den en­de­gyl­di­ge år­sag til, at man­ge børn fø­ler sig i klem­me, kan hver­ken forsk­nin­gen el­ler Kjel­da­hl pe­ge en­ty­digt på, men di­rek­tø­ren er ik­ke i tvivl om, at pro­ble­mer­ne op­står me­get læn­ge før, bør­ne­ne rin­ger ind el­ler el­ler gør op­mærk­som på de­res pro­ble­mer på an­den må­de – of­te som te­e­na­ge­re.

Den før­ste til­knyt­ning

»No­get si­ger mig, at det fak­tisk al­le­re­de star­ter helt tid­ligt, og at det hand­ler om den før­ste til­knyt­ning mel­lem barn og for­æl­dre. Den nød­ven­di­ge vi­den om, hvor­dan man ska­ber den helt af­gø­ren­de kon­takt til et spæd­barn, ned­ar­ves ik­ke læn­ge­re fra ge­ne­ra­tion til ge­ne­ra­tion,« si­ger Ras­mus Kjel­da­hl og un­der­stre­ger, at ind­sat­sen for at fore­byg­ge angst, en­som­hed og selv­mord­s­tan­ker skal lig­ge me­get tid­li­ge­re end i dag.

Det er ik­ke kun Bør­ne­te­le­fo­nen, som op­le­ver en sti­gen­de søg­ning fra ulyk­ke­li­ge børn og un­ge. Bør­ne- og ung­doms­psy­ki­a­tri­en mel­der og­så om et mas­sivt pres, og tre gan­ge så man­ge un­ge får i dag di­ag­no­sen angst el­ler de­pres­sion sam­men­lig­net med for 10 år si­den. Sund­heds­pro­fi­len, som ba­se­rer sig på bor­ger­nes eg­ne op­le­vel­ser af de­res fy­si­ske og men­tale hel­bred, kom i for­å­ret med en til­sva­ren­de kon­klu­sion om, at net­op angst og en­som­hed fyl­der rig­tig me­get hos ik­ke mindst un­ge pi­ger.

For et par uger si­den vi­ste en sta­ti­stik fra Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et sti­gen­de fra­vær i fol­ke­sko­len, og den ten­dens blev og­så tol­ket som ud­tryk for børn, der har det men­talt svært og der­for bli­ver hjem­me fra sko­le. En un­der­sø­gel­se fra Vi­ve – Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Vel­værd – fø­jer end­nu en brik til det sam­me bil­le­de:

Me­re end hver tred­je un­ge kvin­de har gå­et til psy­ko­log, hver fjer­de har på et tids­punkt haft en psy­kisk li­del­se, og seks pct. har for­søgt at be­gå selv­mord.

De man­ge rap­por­ter er om­sat til kon­kret vir­ke­lig­hed og an­sigt-til-an­sigt-mø­der med un­ge i van­ske­lig­he­der i den lands­dæk­ken­de or­ga­ni­sa­tion He­ads­pa­ce, der til­by­der rå­d­giv­ning i 18 by­er og al­le­re­de i år har nå­et 10.000 kon­tak­ter – igen en stig­ning.

Fan­get i et skis­ma

»De un­ge har pro­ble­mer med de­res iden­ti­tet og selv­værd. Man­ge un­ge er så op­ta­ge­de af at bli­ve til no­get, at de glem­mer at bli­ve no­gen. Det er det skis­ma, som de un­ge bli­ver fan­get i,« si­ger cen­ter­le­der af He­ads­pa­ce i Aal­borg, Li­ne Brix Mad­sen.

Hun op­le­ver, at selv om de un­ge of­te er pres­se­de af sam­funds­mæs­si­ge for­hold – ad­gangs­krav til ud­dan­nel­ser, ud­dan­nel­ser til nor­me­ret tid og re­for­mer i bå­de fol­ke­sko­le og gym­na­si­er – så er den stør­ste ud­for­dring de krav, de stil­ler til sig selv.

»De er så op­ta­ge­de af at nå de­res mål, at de helt glem­mer, at det er pro­ces­sen frem til må­let, som of­te er det me­ste gi­ven­de og in­ter­es­san­te. De får ik­ke or­dent­lig fat i, hvad der grund­læg­gen­de er vig­tigt for net­op dem. De vil så ger­ne pas­se ind i et fæl­les­skab, vil ik­ke skil­le sig ud, men de op­da­ger for sent, at det må­ske slet ik­ke pas­ser til dem,« si­ger hun.

Rå­d­gi­ver­ne i He­ads­pa­ce, som oprin­de­ligt blev etab­le­ret af tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen (S), er fri­vil­li­ge – en­ten un­ge stu­de­ren­de el­ler se­ni­o­rer, al­le med en so­ci­al­fag­lig el­ler psy­ko­lo­gisk bag­grund. Og ale­ne det at mø­de et le­ven­de men­ne­ske, som ik­ke sid­der med en of­fi­ci­el ka­sket, kan væ­re ba­ne­bry­den­de for at få den un­ge til at åb­ne sig og se in­dad.

Net­op den helt ge­ne­rel­le ten­dens med fle­re un­ge i klem­me kal­der iføl­ge Børns Vil­kår på en me­re sam­let og langt tid­li­ge­re ind­sats, og der­for ly­der ap­pel­len til po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg, at der skal for­mu­le­res en na­tio­nal stra­te­gi for at ret­te op på de un­ges men­tale sund­hed.

»Der er jo man­ge ini­ti­a­ti­ver i gang al­le­re-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.