»Jeg ka­ste­de nær­mest rundt med bo­gen af lyk­ke over, at lit­te­ra­tur kan væ­re så skøn og vild og på­gå­en­de«

Det er tid til at væl­ge årets hår­de ju­le­pak­ker, og den­ne uges ”Frøkjær og for­fat­ter­ne” hjæl­per dig på vej. Her gi­ver nog­le af lan­dets kend­te for­fat­te­re de­res an­be­fa­lin­ger til ju­le­ga­ver, og der er fle­re i po­dca­sten.

Jyllands-Posten Søndag - - KUL­TUR WE­E­KEND - CECILIE FRØKJÆR kul­[email protected]

De hand­ler om hans elen­di­ge op­vækst i det bri­ti­ske ari­sto­kra­ti og hans tid som junkie i New York. De er helt fan­ta­sti­ske, og jeg ka­ste­de nær­mest rundt med bo­gen af lyk­ke over, at lit­te­ra­tur kan væ­re så skøn og vild og på­gå­en­de.

Det er vir­ke­lig sjov læs­ning. Rig­tig me­get hu­mor og sur­re­el­le vink­ler, og hun får én til at le og forun­dres. Hun går med glimt i øjet ret dybt i den men­ne­ske­lig psy­ke. Jeg vil an­be­fa­le den til nør­den, for det er ik­ke li­ge­frem Dan Brown. Jes­per Sven­bro er fi­lo­log og eks­pert i old­græsk og an­tik kul­tur. Gen­nem spro­get og for­skel­li­ge græ­ske tek­ster tæn­ker han over, hvor­dan man har le­vet i den græ­ske kul­tur. Han får én til at tæn­ke med. Han dre­jer den fo­re­stil­ling, man har om at væ­re men­ne­ske og om den må­de, man tæn­ker på. Bo­gen hand­ler om hen­des far, der bor i

USA. Da hun bor i Dan­mark, har hun ik­ke et na­tur­ligt op­voks­nings­for­hold til ham. Men hun be­sø­ger ham og hans nye fa­mi­lie i som­mer­fe­ri­en. Så der er bå­de den in­dre rej­se, hvor hun for­sø­ger at etab­le­re en re­la­tion til ham og skaf­fe sig en ny fa­mi­lie, og så er der en yd­re, fy­sisk rej­se, hvor hun be­skri­ver Te­xas, hvor han bor. Og hun er fan­ta­stisk god til at fol­de sin sceno­gra­fi ud, så man får lov at rej­se, sam­ti­dig med at man læ­ser.

Det er sjovt på en mild, blid må­de og van­vit­tigt klogt, for hun for­mid­ler no­get om li­vet ge­ne­relt. En klas­si­ker in­den for lit­te­ra­tur. Den hand­ler om, hvor­dan man ved at væ­re til ste­de i sin krop og i nu­et kan få lin­dring for rig­tig man­ge bå­de fy­si­ske og psy­ki­ske li­del­ser og få et ri­ge­re liv. For mig har den væ­ret en red­nings­krans på et tids­punkt, hvor jeg ik­ke ane­de, hvad jeg skul­le stil­le op med mig selv. Hvor­for ik­ke gi­ve en klas­si­ker? Jeg læ­ser for øje­blik­ket Di­ck­ens. Han er sa­ti­ri­ker og kan væ­re så gif­tig og sam­ti­dig så hjer­te­varm. Hans per­sonskil­drin­ger er, så man kan se hans fi­gu­rer for sig. Man bli­ver smit­tet af hans en­ga­ge­ment i især ud­sat­te men­ne­skers kår. Det er en slægts­ro­man, der føl­ger en norsk fyr­pas­ser­fa­mi­lie langt ude i in­gen­ting i Vest­nor­ge, og den hand­ler om fa­mi­li­ens mør­ke hem­me­lig­he­der – ut­ro­skab, blod­skam og sinds­sy­ge. Kær­lig­hed og sex, der in­di­mel­lem må bru­ges som han­delsva­re. For­talt med en sær­lig ner­ve og et godt blik for de mør­ke si­der i men­ne­ske­li­vet. En bred ro­man, der hen­ven­der sig til man­ge.

I den­ne uge med­vir­ker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.