Frölich pry­der akvavit­ten

Jyllands-Posten Søndag - - KUL­TUR -

De­sig­ner­sprit: Aal­borg Ju­le Akvavit pry­des i år af de­sig­ne­ren Jette Frölich, der har 45 års er­fa­ring med ju­le­klip og i en pres­se­med­del­el­se præ­sen­te­res som et »dansk ikon in­den for ju­le­de­sign.« Sel­ve fla­sken er og­så ny, den skif­ter form hver fjer­de år­gang og har i år bå­de kan­ter og run­de­de for­mer. »Na­tu­ren er en af mi­ne in­spira­tions­kil­der, og det er og­så med na­tu­ren som ud­gangs­punkt, jeg har skabt mo­ti­vet til det­te års ju­le­akvavit. Akvavit be­ty­der livets vand, og jeg har de­sig­net livets træ, der i den nor­di­ske myto­lo­gi er kendt som Ask Yg­g­dra­sil. Træ er sym­bo­let på det spi­ren­de og liv­gi­ven­de og er, som os men­ne­sker, kun sta­bilt, for­di rød­der­ne er dybt fæ­stet i un­der­grun­den,« ud­ta­ler Jette Frölich og til­fø­jer en te­o­lo­gisk be­tragt­ning: »Ju­lens budskab er næ­stekær­lig­hed og at gi­ve, og der er skøn­hed i en næ­stekær­lig ga­ve, en­ten til et an­det men­ne­ske el­ler i om­tan­ken for na­tu­ren.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.