I Mon­te­falco spar­ker vi­nen som en bryg­ger­he­st

I den­ne uge te­ster vi en stri­be af de over­se­te rød­vi­ne fra Mon­te­falco Sa­gran­ti­no, der er blandt Ita­li­ens mest kraft­ful­de og be­mær­kel­ses­vær­di­ge af slagsen.

Jyllands-Posten Søndag - - KUL­TUR - MOR­TEN BUNDGAARD mor­[email protected]­nans.dk TABARRINI ARNALDO CAPRAI CANTINE ADANTI TENUTA CASTELBUONO - TENUTE LUNELLI MILZIADE ANTANO - FATTORIA COLLEALLODOLE TENUTA ALFREDOSA

Man skal til Um­bri­en for at fin­de kra­ba­ten. Nær­me­re be­stemt den pit­to­re­ske mid­delal­der­by Mon­te­falco, der lig­ger godt to ti­mers kør­sel nord for Rom.

Her – midt i det køn­ne­ste, bak­ke­de land­skab med vin­mar­ker, plet­ter af skov og ube­gri­be­ligt man­ge oli­ven­lun­de – har sa­gran­ti­nod­ru­en sit na­tur­li­ge ha­bi­tat. Der­for er vi­n­om­rå­det og­så opkaldt ef­ter by­en: Mon­te­falco Sa­gran­ti­no.

Der har væ­ret dyr­ket vin på dis­se kan­ter i år­hund­re­der, og sa­gran­ti­no har væ­ret en del af den­ne ri­ge hi­sto­rie li­ge så læn­ge. Do­ku­men­ter vi­ser, at den al­le­re­de blev kul­ti­ve­ret af klo­stre­nes mun­ke i Mid­delal­de­ren, og som nav­net og­så an­ty­der, spil­le­de vi­nen en cen­tral rol­le un­der re­li­gi­øse ri­tu­a­ler og fejrin­ger.

Ind­til for få år­ti­er si­den blev dru­en pri­mært brugt til at frem­stil­le en kraf­tig, sød rød­vin la­vet på tør­re­de dru­er, en så­kaldt pas­si­to. Men til­ba­ge i 1960’er­ne var dru­en næ­sten glemt og for­s­vun­det fra om­rå­det. Ind­til en stri­be pro­du­cen­ter valg­te at red­de dru­en, og man så småt be­gynd­te at eks­pe­ri­men­te­re kom­merci­elt med tør­re ver­sio­ner af rød­vi­nen. Den sø­de, hi­sto­ri­ske ver­sion ud­gør sta­dig et lil­le hjør­ne af pro­duk­tio­nen i dag, men det var den tør­re ud­ga­ve, som gen­fød­te sa­gran­ti­no ind i en me­re mo­der­ne tidsal­der.

En vold­som ud­vik­ling

I 1979 fik om­rå­det til­delt Doc-sta­tus, og i 1992 blev det op­hø­jet til den øver­ste klas­si­fi­ka­tion og fik DOCG­sta­tus. På det tids­punkt var der kun 16 ak­ti­ve pro­du­cen­ter i om­rå­det, der dyr­ke­de et be­plan­tet are­al på søl­le 66 hektar.

Si­den er det gå­et ra­sen­de stærkt, og i dag er der næ­sten 70 pro­du­cen­ter og næ­sten 800 hektar med sa­gran­ti­no, ef­ter at om­rå­det for al­vor til­trak sig in­ter­na­tio­nal op­mærk­som­hed i 1990’er­ne. Ny vi­den og dyg­ti­ge kon­su­len­ter ude­fra var med til at hæ­ve ni­veau- 2014 Boc­ca­to­ne Mon­te­falco Ros­so

Pris: 125 kr v. 6 fl. For­hand­ler: BB Vinim­port

Fuld af frug­ti­ge spjæt og ter­misk ener­gi pi­sker den­ne musku­lø­se vin af sted, men hvert fir­spring ta­ges i fuld ba­lan­ce. Duft og smag af ur­te­bol­sje, jor­det rød­be­de, mor­bær og lys­ri­stet ara­bi­ca. Ge­ne­røs ind ad en kant og et brag til pri­sen. 2011 Mon­te­falco Sa­gran­ti­no Col­lepi­a­no

Pris: 249 kr. For­hand­ler: Bil­ka

Ød­sel rød i en ret hef­tig fad­do­mi­ne­ret stil; vi ta­ler sto­re arms­ving og ka­ska­der af va­nil­je­sød, to­bak­ket frugt. Ret kom­pleks og fyl­dig med smag af brom­bærmar­me­la­de, sko­v­bund, nel­li­ke og koko­so­lie. Har brug for me­re tid for at fin­de ba­lan­cen. 2009 Mon­te­falco Sa­gran­ti­no

Pris: 148 kr. For­hand­ler: Ita­lux.dk

Hvil­ken be­ta­gen­de skøn­hed, der her er ved at fol­de sig fuldt ud. Stor­la­den par­fu­me med et myl­der af pir­ren­de nu­an­cer; ene­bær, ap­pels­in­skal, mørk cho­ko­la­de og pot­pour­ri. For­nem ba­lan­ce, adræt og saf­tig trods de 15,5 pct. Et scoop til pri­sen. et i om­rå­det – bl.a. an­ført af fle­re pro­g­res­si­ve pro­du­cen­ter som Marco Caprai. Der­for er Mon­te­falco Sa­gran­ti­no på man­ge må­der end­nu et ret ungt vi­n­om­rå­de, der først er i færd med at ud­fol­de dru­ens ful­de po­ten­ti­a­le.

Hel­dig­vis for vin­hu­se­ne er det de fær­re­ste, der glem­mer de­res før­ste mø­de med sa­gran­ti­no-dru­en. Den sent mod­nen­de og tyks­kal­le­de drue er er på al­le må­der et unikt kraft­værk, kraft­fuld og vo­lu­mi­nøs og rig på al­ko­hol, ek­strakt og ik­ke mindst tan­ni­ner.

Den gi­ver en af ver­dens mest tan­nin­ri­ge vi­ne med al­mæg­tig mørk frugt, der ri­ver og flår i gum­mer­ne, så det er en lyst. En rig­tig mad­vin. Det kan snildt bli­ve for me­get af det go­de, og kun­sten hos pro­du­cen­ter­ne lig­ger i at tøj­le dru­ens bjør­ne­kræf­ter og sik­re mod­ning af tan­ni­ner­ne, uden at det går ud over ba­lan­cen.

Det er og­så grun­den til, at Mon­te­falco Sa­gran­ti­no skal lag­re i mindst 37 må­ne­der, før den må fri­gi­ves, her­un­der 12 må­ne­der på ege­træs­fa­de.

La­grin­gen er med til at blød­gø­re vi­nens al­mæg­ti­ge struk­tur og gi­ve en af vi­nens ver­dens mest ori­gi­na­le vi­ne. 2013 Zig­gu­rat Mon­te­falco Ros­so DOC

Pris: 89,95 kr. v. 12 fl. For­hand­ler: Phi­lip­son Wi­ne Den­ne char­me­ren­de vin er på top­pen li­ge nu. Den lok­ker med brunka­ge­duft, va­nil­je­rø­gel­se og ly­se bær med bal­sa­mi­ske un­der­to­ner. Rank og fast i kø­det med her­lig vil­ter sy­re og vel­trim­me­de tan­ni­ner, der træk­ker fi­na­len pænt i lang­drag. 2014 Mon­te­falco Ros­so

Pris: 149 kr. For­hand­ler: Di­stin­to

Flot bal­sa­misk duft af kir­se­bær, spagnum og en snert af ele­fant­bur. Med lidt ilt kom­mer spi­cy no­ter til af kar­de­mom­me og hvid pe­ber. Over­ra­sken­de saf­tig, to­bak­ket smag med her­ligt rustik sy­re og sto­re tan­ni­ner. Old school på den go­de må­de. 2015 Mon­te­falco Ros­so

Pris: 349 kr. For­hand­ler: Di­stin­to

Fa­sci­ne­ren­de vin, den er næ­sten helt ala­mo­disk og mo­stet i sti­len med sur­sød hyl­de­bær­s­aft, kir­se­bær og sød pi­be­to­bak. Med lidt luft to­ner en kom­pleks jor­det par­fu­me frem sam­men med de sø­de fad­kryd­de­ri­er og den to­bak­ke­de frugt. Sma­gen er ret nu­an­ce­ret og kraft­fuld med po­le­ret frugt, liv­lig sy­re, smi­di­ge tan­ni­ner. Stor ros­so.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.