Vel­kom­po­ne­ret visu­el Hø­eck-hyl­dest

Pro­fes­sor Fre­de­rik Stjer­n­felt og bil­led­hug­ger Mor­ten Stræ­de fejrer i fæl­les­skab dig­te­ren Klaus Hø­ecks 80-års fød­sels­dag i Kunst­hal Nord i Aal­borg.

Jyllands-Posten Søndag - - KUL­TUR - KUNST­HAL NORD LARS SVANHOLM kul­[email protected]

KUNSTUDSTILLING

FRE­DE­RIK STJER­N­FELT OG MOR­TEN STRÆ­DE – HAIKU TIL HØ­ECK Kjel­lerups Torv 5, 2. sal, Aal­borg Til den 13. ja­nu­ar 2019 For ny­lig fyld­te dig­te­ren Klaus Hø­eck 80 år, og det­te har Kunst­hal Nord i Aal­borg valgt at fejre i, hvad kunst­hal­len be­skri­ver som et tværæ­ste­tisk sam­ar­bej­de mel­lem bil­led­hug­ge­ren Mor­ten Stræ­de og pro­fes­sor i fi­lo­so­fi Fre­de­rik Stjer­n­felt.

Man kan gan­ske kort be­skri­ve ud­stil­lin­gen som et pro­jekt, der be­væ­ger sig i ba­lan­ce­punk­tet mel­lem ord og skul­p­tur. De lit­teræ­re pla­ner op­træ­der of­te i bil­led­kun­sten, og net­op ly­rik­ken og vi­su­a­li­se­rin­gen af po­esi gi­ver stærk næ­ring til en pas­sen­de ca­deau til dig­te­ren. Her kan man an­ty­de, at var ud­stil­lin­gen druk­net i ord på be­kost­ning af skul­p­tur/ in­stal­la­tion – el­ler om­vendt – vil­le en ud­stil­ling af den­ne ka­rak­ter sand­syn­lig­vis væ­re langt min­dre vel­lyk­ket, end den fak­tisk er.

Benspænd og ram­mer

Jeg har den ene gang ef­ter den an­den in­si­nu­e­ret, at ud­stil­lings­rum­me­ne i Kunst­hal Nord gi­ver vis­se ud­for­drin­ger til de ud­stil­len­de, og ak­tu­elt ud­gør det­te na­tur­lig­vis end­nu en gang et te­ma, men Mor­ten Stræ­de er en dyg­tig bil­led­hug­ger og sam­ti­dig, må man for­mode, en er­fa­ren is­ce­ne­sæt­ter af ud­stil­lin­ger. Der er un­der al­le om­stæn­dig­he­der ta­le om et vel­dre­jet sce­na­rie i det osten­ta­ti­ve mil­jø i Aal­borg.

Eks­pe­ri­men­tet er et grund­stof i en­hver kunst­ne­risk dags­or­den, og net­op eks­pe­ri­men­tet ud­gør en pri­mær ba­se i for­hold til den ak­tu­el­le ud­stil­ling. Tit­len ”Haiku til Hø­eck” ud­gør ik­ke blot et me­lo­disk ud­sagn, men den re­fe­re­rer i sa­gens na­tur til me­to­den, som be­skri­ves i tit­len. Kort for­talt ud­gør haiku en stram form – en afart af sy­stem­digt­ning, som har sit af­sæt i ja­pansk po­esi.

Helt op­lagt frem­står Fre­de­rik Stjer­n­felts tek­ster som blok­ke på det po­stin­du­stri­el­le mil­jøs væg­ge. De står som rek­tangu­læ­re en­he­der i fin sam­klang med Stræ­des of­te or­ga­ni­ske struk­tu­rer og fun­ge­rer sam­ti­dig som sub­ti­le ti­tel­li­ster til vær­ker­ne. Ord­de­lin­ger­ne, der op­står, kun­ne sand­syn­lig­vis gø­re en­hver gram­ma­ti­ken­tu­si­ast grå­hå­ret i en ung al­der.

Po­e­tisk pro­jekt

Skul­le man væ­re lidt kri­tisk i for­hold til, hvor­dan ord­spil­le­ne op­træ­der på kunst­hal­lens væg­ge, kun­ne et punkt væ­re, at replik­ker­ne i den lit­teræ­re del af ud­stil­lin­gen le­ver de­res eget liv på en vis di­stan­ce af de skul­p­tu­rel­le in­stal­la­tio­ner. Be­går man imid­ler­tid nog­le velvalg­te benspænd mod sig selv i et ud­stil­lings­kon­cept, kan dis­se ik­ke de­sto min­dre be­ga­ve kon­struk­tio­nen med fle­re dy­na­mi­ske kon­klu­sio­ner.

Der er dog ak­tu­elt ik­ke ta­le om umid­del­bart let­te af­kod­nin­ger el­ler tolk­nin­ger i den kon­kre­te dob­belt­hed, som ”Haiku til Hø­eck” re­præ­sen­te­rer. Gan­ske vist re­fe­re­rer det skrev­ne til et an­tal me­re el­ler min­dre vel­kend­te ka­rak­te­rer in­den for mu­sik, kunst, ma­te­ma­tik og fi­lo­so­fi, men her bør man ken­de sit stof, hvis man vil dan­ne nog­le kon­klu­sio­ner ud fra det skrev­ne, og den­ne aka­de­mi­ske me­ka­nis­me af­sted­kom­mer desvær­re en ri­si­ko for at eks­klu­de­re be­sku­e­ren fra den­ne del af et el­lers glim­ren­de tænkt po­e­tisk pro­jekt.

FO­TO: LARS SVANHOLM

Mor­ten Stræ­de: "Me­mo­ria", 2018. Gips, alu­mi­ni­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.