Trend­for­sker: »Ti­den er sim­pelt­hen rendt fra ju­le­kor­tet«

An­tal­let af ju­le­kort, der dum­per ned i po­st­kas­sen, er de se­ne­ste man­ge år ras­let ned, blandt an­det for­di ud­veks­lin­gen af høj­tids­hils­ner­ne er ryk­ket over på di­gi­ta­le plat­for­me. Men en modre­ak­tion er på vej, spår to eks­per­ter.

Jyllands-Posten Søndag - - GU­I­DE JUL - KIRI KIM LASSEN te­ma­sek­[email protected]

Ju­len er fuld af tra­di­tio­ner. Nog­le be­står, mens an­dre for­går. Og et af de ri­tu­a­ler, der må­ske er på vej i glem­me­bo­gen, er det fy­si­ske ju­le­kort, som i uger­ne op mod jul sen­des på tværs af fa­mi­li­er og ven­ner.

I me­re end 130 år har der her­hjem­me væ­ret tra­di­tion for at sen­de ju­le­kort med po­sten, men i takt med at di­gi­ta­li­se­rin­gen er ryk­ket ind i al­le aspek­ter af til­væ­rel­sen, er det og­så gå­et ud over det gam­le ju­le­kort.

»Ju­le­kor­tet har haft det rig­tig hårdt i man­ge år. Dels er det tids­kræ­ven­de at skul­le fin­de et kort, skri­ve og fran­ke­re det og fin­de en po­st­kas­se – for dem er der langt i mel­lem i dag – og dels stam­mer tra­di­tio­nen fra en tid, hvor vi ik­ke over­kom­mu­ni­ke­re­de på det plan, vi gør i dag. Ud fra et kom­mu­ni­ka­tions­per­spek­tiv er ti­den sim­pelt­hen rendt fra ju­le­kor­tet,« si­ger Lou­i­se Byg Kongs­holm, der er trend­for­sker og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Pej Grup­pen.

Selv om ju­le­kor­tet er da­let i po­pu­la­ri­tet, væk­ker det al­li­ge­vel glæ­de, når der dum­per et ind ad brevs­præk­ken.

I en un­der­sø­gel­se fra 2014, som ana­ly­se­in­sti­tut­tet TNS Gal­lup stod bag, sva­re­de tre ud af fi­re af de ads­purg­te, at de fo­re­trak at mod­ta­ge årets ju­le­hil­sen som brev el­ler post­kort, frem for på Face­book, sms el­ler mail. Det var sær­ligt dem over 65 år, der fo­re­trak den gam­mel­dags hil­sen, men over­ra­sken­de nok sva­re­de 78 pct. af de 18 til 34åri­ge og­så, at de helst vil ha­ve en ju­le­hil­sen med po­sten.

En til­sva­ren­de un­der­sø­gel­se fra 2016, som TNS Gal­lup la­ve­de for Post Nord, vi­ste dog, at det kun var fi­re ud af ti i net­op den al­ders­grup­pe, der fak­tisk hav­de tænkt sig at skri­ve og sen­de et ju­le­kort det år.

Stam­mer fra Eng­land

Tra­di­tio­nen med at sen­de ju­le­kort går langt til­ba­ge, og ri­tau­let har vi dan­ske­re snup­pet fra ud­lan­det. Ver­dens før­ste for­tryk­te ju­le­kort blev sendt i Eng­land i 1843 af forfatteren Sir Hen­ry Co­le. Han var en travl mand og for at kun­ne over­kom­me den år­li­ge ju­le­kor­re­spon­dan­ce pr. brev, al­li­e­re­de han sig med sin go­de ven, kunst­ne­ren Jo­hn Cal­lcott Hor­s­ley om at frem­stil­le et kort, der kun­ne ko­pi­e­res og sen­des til man­ge ad gan­gen, så han der­med slap for at hånd­skri­ve den sam­me ju­le­hil­sen om og om igen.

»Det blev trykt i 1000 ek­sem­pla­rer og var der­med ver­dens før­ste mas­se­pro­du­ce­re­de ju­le­kort,« si­ger Eva Wi­stoft An­der­sen, der er mu­se­ums­in­spek­tør for Enig­ma – Museum for post, te­le og kom­mu­ni­ka­tion.

Men tra­di­tio­nen med at øn­ske no­get godt for an­dre op til jul og nytår går end­nu læn­ge­re til­ba­ge. Før de for­tryk­te ju­le­kort kun­ne man over­brin­ge si­ne hils­ner pr. brev el­ler ud­veks­le skrift­li­ge hils­ner ved vi­sit­ter. Den før­ste dan­ske ju­le­hil­sen, vi ken­der, blev sendt i 1633 fra Oden­ses bi­skop Hans Mik­kel­sen, for­kla­rer hun.

Der skul­le dog gå yder­li­ge­re 39 år, før ju­le­kor­tet kom til Dan­mark. Hvem der fik ud­bredt skik­ken her­hjem­me, ved hi­sto­ri­ker­ne ik­ke med sik­ker­hed. No­gen pe­ger på, at Kong Chri­sti­an IX og Dron­ning Lou­i­se, som re­ge­re­de fra 1863 til 1906, lod sig in­spi­re­re af de­res dat­ter, den en­gel­ske kron­prin­ses­se Ale­xan­dra, og at skik­ken her­ef­ter har bredt sig nedad i det dan­ske sam­fund, for­tæl­ler Eva Wi­stoft An­der­sen.

Fri­mær­ket fik fle­re til at sen­de kort

In­du­stri­a­li­se­rin­gen hav­de og­så en fin­ger med i spil­let i ud­bre­del­sen af ju­le­kor­tet som tra­di­tion. I bon­de­sam­fun­det var det nor­men, at fa­mi­li­en bo­e­de tæt på hin­an­den, men i takt med at fle­re og fle­re flyt­te­de fra land til by, blev af­stan­den og­så læn­ge­re, og be­ho­vet for at sen­de en hil­sen med po­sten stør­re.

»Op­fin­del­sen af fri­mær­ket i 1851 spil­le­de og­så en rol­le. Før kun­ne det væ­re tem­me­lig dyrt at sen­de et brev, for­di det blev be­reg­net ud fra af­stan­den, men med fri­mær­ket be­tal­te man for­ud pr. en­hed uan­set, hvor langt det skul­le. Det gjor­de det væ­sent­ligt bil­li­ge­re for den al­min­de­li­ge bor­ger at ha­ve en kor­re­spon­dan­ce og der­med sen­de en hil­sen op til jul,« si­ger Eva Wi­stoft An­der­sen.

I 1871 blev det til­ladt at sen­de åb­ne bre­ve, bed­re kendt som post­kort, og i 1888 blev det til­med me­re for­del­ag­tigt øko­no­misk at sen­de post­kort og ju­le­kort, da pri­sen blev sat ned til tre øre, mens det ko­ste­de fem øre for et al­min­de­ligt brev. Men in­gen ju­le­kort uden et ju­le­mær­ke.

Det var po­st­eks­pe­di­en­ten Ei­nar Hol­bøll, der midt i ju­lepostsor­te­rin­gen i 1903 fik den idé, at man kun­ne hjæl­pe sva­ge og sy­ge børn ved at til­by­de af­sen­der­ne at fran­ke­re den år­li­ge ju­le­hil­sen med en ek­stra fri­vil­lig po­r­to, for­kla­rer hun. Idéen blev en kæm­pe suc­ces, og i de sid­ste 114 år har dan­sker­ne hjul­pet ud­sat­te børn, når de op til jul har gre­bet kug­le­pen­nen for at sen­de hin­an­den en hil­sen med øn­sket om en god jul og et godt nytår.

Tra­di­tio­nen stam­mer fra en tid, hvor vi ik­ke over­kom­mu­ni­ke­re­de på det plan, vi gør i dag. Lou­i­se Byg Kongs­holm, trend­for­sker og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Pej Grup­pen

Fald i sal­get af ju­le­mær­ker

Der­for kan de og­så godt mær­ke hos Ju­le­mær­ke­fon­den, at dan­sker­ne skri­ver fær­re ju­le­kort end tid­li­ge­re. Hos Post Nord har de ik­ke tal på, hvor stor ned­gan­gen er, da det kræ­ver, at man åb­ner bre­ve­ne for at se, om der er ta­le om ju­le­kort. Men ge­ne­relt er den sam­le­de brev­mæng­de i Dan­mark fal­det med 76 pct. si­den 1999, hvor der blev sendt mest post. Og den ten­dens smit­ter og­så af på sal­get af ju­le­mær­ker.

»Sal­get af ju­le­mær­ker er fal­det støt gen­nem de sid­ste man­ge år, for­di fær­re sen­der tra­di­tio­nel­le ju­le­kort. I 2003, da ju­le­mær­ket fyld­te 100 år og des­u­den blev teg­net af Dron­ning Mar­gret­he, om­sat­te vi for 26 mio. kr. Sid­ste år lå om­sæt­nin­gen på 11,7 mio. kr.,« si­ger di­rek­tør for Ju­le­mær­ke­fon­den Sø­ren Ravn Jen­sen og fort­sæt­ter:

»Ju­le­hils­nen be­står, men desvær­re er den ryk­ket over på de di­gi­ta­le plat­for­me og so­ci­a­le me­di­er.«

For at føl­ge med ti­den har Ju­le­mær­ke­fon­den og­så måt­tet tæn­ke i an­dre ba­ner for at imø­de­gå den di­gi­ta­le ud­vik­ling og sam­ti­dig skaf­fe do­na­tio­ner til at dri­ve Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne.

Der­for kan man blandt an­det kø­be di­gi­ta­le ju­le­mær­ker til at fran­ke­re e-mails med, li­ge­som de og­så har ud­vik­let en app, hvor man kan skri­ve og sen­de ju­le­hils­ner på sms el­ler Face­book og sam­ti­dig støt­te det go­de for­mål. Selv om ju­le­kor­tet er på re­tur, me­ner Sø­ren Ravn Jen­sen al­li­ge­vel ik­ke, det for­svin­der fo­re­lø­bigt.

»Ju­le­mær­ket kom­mer og­så til at væ­re der i frem­ti­den, for det er i ju­le­ti­den, vi vi­ser stør­re over­skud og tæn­ker på an­dre, og sam­ti­dig er der man­ge, der sam­ler på det. Der­for for­sø­ger vi og­så at in­spi­re­re til, at ju­le­mær­ket kan bru­ges til an­det end ju­le­kort, ek­sem­pel­vis til at py­n­te ju­le­bor­det med el­ler sæt­tes på ga­ver,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.