Ho­vedrol­le i ny ju­le­ka­len­der: »Jeg tro­e­de, for­fat­ter­ne hav­de stal­ket mig, for­di ka­rak­te­ren Theo min­der så me­get om mig«

Hans ene­ste er­fa­ring med sku­e­spil var en birol­le i et ama­tør­te­a­ter­styk­ke, men nu kan 13-åri­ge Ki­an Law­sonKha­li­li godt for­be­re­de sig på at bli­ve gen­kendt på ga­den. For den 1. de­cem­ber blæn­der DR op for ju­le­ka­len­de­ren "Theo & Den Magi­ske Ta­lis­man", hvor han

Jyllands-Posten Søndag - - GU­I­DE JUL - KIRI KIM LASSEN te­ma­sek­[email protected]

In­gen jul uden en ju­le­ka­len­der at føl­ge med i. Og i år er be­stemt in­gen und­ta­gel­se. På DR sen­der de ik­ke min­dre end syv for­skel­li­ge ju­le­ka­len­de­re for sto­re og små, og på ho­ved­ka­na­len DR1 rul­ler den helt nye ju­le­ka­len­der "Theo & Den Magi­ske Ta­lis­man" over skær­men i bed­ste sen­de­tid.

I ho­ved­rol­len som dren­gen Theo fin­der man den 13-åri­ge sku­e­spil­ler Ki­an Law­sonKha­li­li, og det har væ­ret en rig­tig god op­le­vel­se at væ­re med, for­tæl­ler han.

»Det er helt fan­ta­stisk, at jeg har få­et lov til at spil­le så stor en rol­le. Jeg har ik­ke no­gen tid­li­ge­re er­fa­ring med sku­e­spil an­det end en rol­le i et ama­tør­te­a­ter og lidt film i bag­ha­ven. Jeg tro­e­de fak­tisk, at jeg skul­le væ­re sta­tist, så det er vir­ke­lig en drøm, der er gå­et i op­fyl­del­se. Og sam­ti­dig var det en vir­ke­lig god op­le­vel­se at væ­re på set­tet. Vi var som én stor fa­mi­lie, og man­ge af mi­ne med­spil­le­re er jeg rig­tig go­de ven­ner med i dag,« si­ger Ki­an Law­son-kha­li­li.

I "Theo & Den Magi­ske Ta­lis­man" spil­ler han den en­som­me dreng Theo, hvis ene­ste ven er hans mor­far Ha­rald. Men da mor­fa­ren fal­der om og må­ske ik­ke våg­ner igen, rej­ser Theo sam­men med den nye pi­ge fra klas­sen Si­mo­ne, spil­let af Sa­fi­na Co­ster-wal­dau, ind i den magi­ske ver­den Than­na­naya for at få mor­fa­ren til­ba­ge.

Selv om fi­gu­ren Theo na­tur­lig­vis er ren fik­tion, kan Ki­an Law­son-kha­li­li al­li­ge­vel godt gen­ken­de si­der af sig selv i ham, og dem har han truk­ket på i sit sku­e­spil.

»Da jeg før­ste gang læ­ste ma­nuskrip­tet, tro­e­de jeg, at for­fat­ter­ne hav­de stal­ket mig, for­di der var så man­ge si­der af ka­rak­te­ren, som min­der om mig,« for­kla­rer han og ud­dy­ber:

»Vi er beg­ge to kre­a­ti­ve med en stor po­r­tion fan­ta­si, og selv om Theo og mig selv­føl­ge­lig ik­ke er helt ens, så er det, at jeg kan sæt­te mig så me­get i hans sted, med til at gø­re ka­rak­te­ren me­re ær­lig.«

Gik al­tid glip af sid­ste af­snit

Som man­ge an­dre børn er Ki­an Law­sonKha­li­li vok­set op med ju­le­tra­di­tio­nen om at føl­ge med i en ju­le­ka­len­der hver dag frem til ju­le­af­ten. Blandt hans ynd­lings fin­der man "Pag­ten" og "Tids­rej­sen", der beg­ge min­der me­get om "Theo & Den Magi­ske Ta­lis­mand" bå­de i stil og i for­tæl­ling.

Men mod­sat de fle­ste børn, har Ki­an Law­son-kha­li­li al­drig få­et slut­nin­ger­ne på ju­le­ka­len­der­ne med, for hans mor­mor og mor­far bor nem­lig i Eng­land, og hver jul rej­ser fa­mi­li­en der­over for at hol­de ju­le­af­ten.

»Det var før, man kun­ne strea­me, så hver jul gik jeg al­tid glip af slut­nin­gen, for­di vi rej­ste til Eng­land op til ju­le­af­ten. Tit fik jeg mi­ne ven­ner til at re­fe­re­re, hvad den end­te med, og an­dre gan­ge så jeg slut­nin­gen, men alt­så først ef­ter jul. Al­li­ge­vel har jeg al­tid set ju­le­ka­len­der, for det er jo en hyg­ge­lig tra­di­tion,« si­ger han.

Men i år er det an­der­le­des.

Selv om Ki­an Law­son-kha­li­li i kraft af sin ho­vedrol­le den­ne gang ved, hvor­dan hi­sto­ri­en slut­ter, får han i år slut­nin­gen med, når sid­ste af­snit ram­mer skær­men ju­le­af­ten. For hans bedste­for­æl­dre kom­mer til Dan­mark og hol­der jul, og ef­ter pla­nen ryk­ker he­le fa­mi­li­en sam­men om fjern­sy­net i ju­le­da­ge­ne.

Og­så i sko­len er hans ven­ner spænd­te på at se ham i ho­ved­rol­len.

»Mi­ne klas­se­kam­me­ra­ter har bak­ket mig rig­tig me­get op, og de vil og­så føl­ge med he­le de­cem­ber. Det bli­ver selv­føl­ge­lig mær­ke­ligt at se mig selv på skær­men, og mær­ke­ligt hvis folk kan gen­ken­de mig på ga­den, for­di de føl­ger med i den,« si­ger Ki­an Law­sonKha­li­li og til­fø­jer: »Men det svæ­re­ste bli­ver nok ik­ke at af­slø­re for me­get af hand­lin­gen un­der­vejs. Jeg ved jo, hvad der sker. Men så må jeg nø­jes med at snak­ke med mi­ne med­spil­le­re om det, så jeg ik­ke ta­ler over mig,« gri­ner han.

Det svæ­re­ste bli­ver nok ik­ke at af­slø­re for me­get af hand­lin­gen un­der­vejs. Jeg ved jo, hvad der sker. Ki­an Law­son-kha­li­li, sku­e­spil­ler

FO­TO: UL­RIK BOEL BENTZEN

Sam­men med Si­mo­ne, som spil­les af Sa­fi­na Co­ster-wal­dau, rej­ser Theo, som spil­l­les af Ki­an Law­son-kha­li­li, ind i den magi­ske ver­den Than­naya for at fin­de Theos sy­ge mor­far.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.