To nye spids­kan­di­da­ter er klar til grøn valg­kamp

103 po­li­ti­ke­re stil­ler op til fol­ke­tings­val­get i Østjyl­land. To nye spids­kan­di­da­ter fra hver sin lejr vil beg­ge fo­ku­se­re på kli­ma og grøn om­stil­ling.

Jyllands-Posten Søndag - - TV I DAG - JØR­GEN RYE

Marts el­ler april, gæt­ter de fle­ste, men kun stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) ken­der valg­da­to­en.

Men al­le par­ti­er er klar til kamp, kan­di­dat­lis­ter­ne for Østjyl­land er på plads. JP Aar­hus gi­ver i dag et sam­let over­blik over de 103 op­stil­le­de fol­ke­tings­kan­di­da­ter.

Blandt dem er er­far­ne gen­gan­ge­re som Jakob El­le­mann-jen­sen (V), Nicolai Wam­men (S) og Mor­ten Østergaard (R), men det kom­men­de valg by­der og­så på en mas­se nye nav­ne, der­i­blandt to nye spids­kan­di­da- ter for Al­ter­na­ti­vet og Kon­ser­va­ti­ve.

Det er Tor­sten Gejl fra Al­ter­na­ti­vet og Mo­na Juul fra Kon­ser­va­ti­ve. Sidst­nævn­te er ny på den po­li­ti­ske sce­ne, og hun har al­le­re­de gi­vet en und­skyld­ning på for­hånd.

»På min hjem­mesi­de be­der jeg om til­gi­vel­se, for jeg ved, at jeg kom­mer til at la­ve fejl og dum­me mig. Men jeg glæ­der mig til valg­kam­pen, og mit fo­kus bli­ver blandt an­det en styr­kel­se af er­hvervs­li­vet, så vi kan ska­be nye ar­bejds- plad­ser, og så skal den grøn­ne agen­da for al­vor på dags­or­de­nen,« si­ger Mo­na Juul, der bor i Hor­sens og net­op er stop­pet som di­rek­tør for re­k­la­me­bu­reau­et En­vi­sion.

Det grøn­ne er og­så øverst på dags­or­de­nen hos fol­ke­tings­med­lem fra Al­ter­na­ti­vet Tor­sten Gejl, der i 2015 blev valgt i Nord­jyl­land, men nu er ”kom­met hjem” til Aar­hus og Østjyl­land. Han bor i Sdr. Ka­strup ved Mør­ke med sin fa­mi­lie, men har egen virk­som­hed i Aar­hus, er ud­dan- net ka­o­spi­lot og tid­li­ge­re le­der af Front­lø­ber­ne.

»I 2015 kun­ne vi ik­ke få no­gen som helst til at ta­le om kli­ma og mil­jø, men nu har vi en po­si­tiv kon­kur­ren­ce blandt par­ti­er­ne om at frem­læg­ge ud­spil på kli­ma­om­rå­det. Jeg tror, at den grøn­ne om­stil­ling kom­mer til at fyl­de rig­tig me­get i valg­kam­pen, og det glæ­der mig rig­tig me­get,« si­ger Tor­sten Gejl.

Og der er plads til for­bed­ring i Aar­hus, me­ner han:

»Aar­hus er ken­de­teg­net ved en so­lid vækst og en god ud­vik­ling, men vi hal­ter ef­ter på det grøn­ne om­rå­de, når det gæl­der om­rå­der som f.eks. drik­ke­vand, tra­fik og bæ­re­dyg­tigt iværk­sæt­te­ri.«

Fol­ke­tings­val­get skal hol­des se­ne­st man­dag den 17. ju­ni, og hvis Tor­sten Gejl skal sky­de fra hof­ten på en valg­da­to, ly­der det så­dan her med et smil:

»Tirs­dag den 9. april vil væ­re en fin dag.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.