»Det be­gyn­der at true pa­tient-sik­ker­he­den«

Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal i Skej­by af­ly­ser me­re end en fjer­de­del af de­res ope­ra­tio­ner i næ­ste uge.

Jyllands-Posten Søndag - - JP AAR­HUS - RAS­MUS SANDVIG BRASK ras­[email protected]

For tre uger si­den var mel­din­gen, at der var kom­met styr på den så­kald­te ste­ril­cen­tral på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal i Skej­by, og at fær­re ope­ra­tio­ner end tid­li­ge­re der­for måt­te af­ly­ses.

Men fre­dag ef­ter­mid­dag meld­te Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal ud, at det må af­ly­se næ­sten al­le ope­ra­tio­ner, som kan ven­te, i næ­ste uge. I alt 250 ope­ra­tio­ner af­ly­ses – det sva­rer til me­re end en fjer­de­del af de ope­ra­tio­ner, som man nor­malt ud­fø­rer på sy­ge­hu­set.

De be­rør­te pa­tien­ter har få­et el­ler vil få be­sked hur­tigst mu­ligt, mens pa­tien­ter, som ik­ke har få­et be­sked om af­lys­ning af de­res ope­ra­tion, skal mø­de op til den plan­lag­te ope­ra­tion­s­tid.

Aflys­nin­ger­ne skyl­des net­op, at ste­ril­cen­tra­len, der står for at va­ske og ste­ri­li­se­re de in­stru­men­ter, der skal bru­ges ved ope­ra­tio­ner, ik­ke kan føl­ge med.

»Det be­gyn­der at true pa­tient­sik­ker­he­den, og hvis vi ik­ke brem­ser op nu og la­der ste­ril­cen­tra­lens me­d­ar­bej­de­re kom­me i bund med op­ga­ver­ne, så kan vi ik­ke ga­ran­te­re, at vi har ste­ri­le in­stru­men­ter til at ope­re­re akut sy­ge pa­tien­ter,« ud­ta­ler læ­ge­fag­lig di­rek­tør Jør­gen Schø­ler Kri­sten­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Ho­spi­ta­let har der­for valgt at af­ly­se stort set al­le ik­ke­a­ku­t­te ope­ra­tio­ner. Aflys­nin­ger­ne vil ske på bag­grund af en læ­ge­fag­lig vur­de­ring af den en­kel­te ope­ra­tion og pa­tient, og aflys­nin­ger­ne gæl­der ik­ke kræf­to­pe­ra­tio­ner og an­dre uop­sæt­te­li­ge ope­ra­tio­ner, der vil bli­ve gen­nem­ført som plan­lagt.

Uhold­bar si­tu­a­tion

Ud over aflys­nin­ger­ne i næ­ste uge vil ka­pa­ci­te­ten væ­re ned­sat i de kom­men­de må­ne­der, og det kan be­ty­de, at fle­re ope­ra­tio­ner må af­ly­ses i den kom­men­de tid.

Ope­ra­tio­ner på Øje­naf­de­lin­gen og Neu­rokirur­gisk Af­de­ling på sy­ge­hu­set på Nør­re­bro­ga­de i Aar­hus vil ik­ke bli­ve be­rørt.

»Det er en dybt ulyk­ke­lig si­tu­a­tion for pa­tien­ter­ne. Vi op­ly­ser dem om de­res ret­tig­he­der og mu­lig­he­der, og vi gør alt for at hjæl­pe dem til at få en ny tid til ope­ra­tion hos os el­ler på et an­det ho­spi­tal. Fle­re an­dre ho­spi­ta­ler har al­le­re­de i dag lo­vet at hjæl­pe os og pa­tien­ter­ne,« ly­der det fra Jør­gen Schø­ler Kri­sten­sen.

De ak­tu­el­le af­lys­nin­ger skyl­des iføl­ge Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, at ste­ril­cen­tra­len mang­ler ca. 16 me­d­ar­bej­de­re på grund af op­si­gel­ser og lang­tids­syg­dom.

Der­for kan den ik­ke føl­ge med og nå at va­ske al­le de in­stru­men­ter, der er be­hov for, på trods af at per­so­na­le har væ­ret kaldt ind ek­stra de se­ne­ste we­e­ken­der for at va­ske det ud­styr, der har ho­bet sig op i lø­bet af ugen.

Sy­ge­hu­set kal­der nu si­tu­a­tio­nen for »uhold­bar«, for­di nog­le in­stru­men­ter har ven­tet så læn­ge på at bli­ve ren­gjort, at det vil ta­ge tre-fi­re gan­ge så lang tid som van­ligt at ren­gø­re og ste­ri­li­se­re dem.

Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal er i gang med at an­sæt­te og op­læ­re fle­re til ste­ril­cen­tra­len, li­ge­som ho­spi­ta­let har bedt an­dre ho­spi­ta­ler om hjælp til at ste­ri­li­se­re in­stru­men­ter og ope­re­re pa­tien­ter.

AR­KIV­FO­TO: MOR­TEN LAU-NI­EL­SEN

Ud­flyt­nin­gen af ho­spi­tals­af­de­lin­ger fra de gam­le ho­spi­tals­ma­trik­ler i mid­ten af Aar­hus til Skej­by har gen­nem 2018 gi­vet ud­for­drin­ger med at sik­re nok re­ne ope­ra­tions­in­stru­men­ter og per­so­na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.