Leif De­h­nits har brugt me­re end 20 år på by­ens ga­de­nav­ne

Leif De­h­nits har un­der­søgt de pud­si­ge hi­sto­ri­er bag de aar­hu­si­an­ske ga­de­nav­ne i me­re end 20 år og skre­vet en bog om det. Hel­dig­vis blev han fær­dig, før de­bat­ten om vej­nav­ne i God­s­ba­ne-kvar­te­ret be­gynd­te.

Jyllands-Posten Søndag - - JP AAR­HUS - CHRI­STI­AN EMIL HOLM chri­sti­[email protected]

Du har af­talt med et par ven­ner at mø­des til en bid mad på Mejl­ga­de. Du er kom­met for sent ud af dø­ren, og da te­le­fo­nen rin­ger, for­tæl­ler du, at du er på Godt­håbs­ga­de, in­den du dre­jer om hjør­net og skyn­der dig at be­stil­le en taxa til hjør­net af Jæ­ger­gårds­ga­de og Fre­de­riks Al­lé, så ma­den ik­ke når at bli­ve kold.

Vi gør al­le brug af ga­de­nav­ne me­re el­ler min­dre hver dag. Og selv om val­get af vej­nav­ne i det nye God­s­ba­ne-kvar­ter har fyldt en del i den aar­hu­si­an­ske de­bat den se­ne­ste tid, gør vi det som of­test uden at tæn­ke yder­li­ge­re over, at vi gør det. Og uden at tæn­ke over den be­tyd­ning el­ler hi­sto­rie, som lig­ger bag de nav­ne, vi slyn­ger om os med.

Og det er må­ske ær­ger­ligt. For un­der­sø­ger man dem nær­me­re, gem­mer der sig som re­gel en god hi­sto­rie bag nav­ne­ne på de skil­te, som pry­der by­ens ga­der og tor­ve.

Det har Leif De­h­nits fun­det ud af. Fak­tisk har han brugt så lang tid på det, og un­der­søgt det i en så­dan grad, at der nu er kom­met en bog ud af det – og­så selv om det ik­ke var me­nin­gen fra be­gyn­del­sen.

En en­som be­skæf­ti­gel­se

Leif De­h­nits be­gynd­te at un­der­sø­ge de aar­hu­si­an­ske ga­de­nav­ne og de­res op­rin­del­se al­le­re­de til­ba­ge i 1995, da han var an­sat på Lo­kal­hi­sto­risk Sam­ling.

I 2007 var han imid­ler­tid, med si­ne eg­ne ord, ble­vet så gam­mel, at han kun­ne gå på ef­ter­løn. Og det valg­te han så at gø­re.

»Så skul­le jeg plud­se­lig ha­ve ti­den til at gå med no­get. Og så tænk­te jeg, at jeg nu kun­ne dyr­ke det her lidt igen,« si­ger Leif De­h­nits, der i dag er 73 år.

Leif De­h­nits be­gynd­te med sla­visk at gen­nem­gå sog­ne­rå­de­nes for­hand­lings­pro­tokol­ler, hvori han kun­ne fin­de frem til, hvor­når kom­mu­nal­be­sty­rel­sen hav­de god­kendt et på­gæl­den­de navn, og der­med hvor­når et vej­navn var ble­vet til.

»Det he­le var hånd­skre­vet. Så det var no­get af et ar­bej­de, og det tog mig man­ge år,« for­tæl­ler Leif De­h­nits og gri­ner.

Hel­dig­vis var den­ne ty­pe ar­bej­de ik­ke frem­med for ham ef­ter hans tid i Lo­kal­hi­sto­risk Sam­ling.

»Det er net­op for­dy­bel­sen, jeg al­tid har fun­det spæn­den­de ved ar­bej­det. Men det er og­så en en­som be­skæf­ti­gel­se at la­ve så­dan no­get her,« for­tæl­ler Leif De­h­nits.

Ment til skri­ve­bord­s­skuf­fen

Leif De­h­nits har brugt et utal af ti­mer på at fin­de frem til hi­sto­ri­er­ne bag de aar­hu­si­an­ske ga­de­nav­ne. Mest af alt som et pas­sions­pro­jekt. I man­ge år var pla­nen slet ik­ke, at hans ar­bej­de skul­le en­de i bog­han­de­len. Det var til­tænkt hans skri­ve­bord­s­skuf­fe.

Men det æn­dre­de sig, da Leif De­h­nits en som­mer­dag i 2015 skul­le i byg­ge­cen­te­ret Stark, hvor han løb ind i byhi­sto­ri­ker og ar­ki­var Hen­rik Fo­de, som i en lang år­ræk­ke har væ­ret le­der af Er­hvervs­ar­ki­vet Aar­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.