Pres for at la­de bul­l­doze­re ryd­de mo­tor­vej­en ved uheld

Jyllands-Posten Søndag - - Indland - LARS FROM [email protected]

An­den ju­le­dag ske­te det igen: En last­bil væl­te­de på mo­tor­vej­en, den­ne gang på Fyn, og tu­sind­vis af fru­stre­re­de bi­li­ster blev fan­get i ti­me­vis i de­res bi­ler.

Men nu har Ven­stre få­et nok, ly­der det fra re­ge­rings­par­tiets trans­port­ord­fø­rer, Kri­sti­an Pi­hl Lorentzen.

»Nu skal vi ha­ve sat et klart mål om, hvor læn­ge det må ta­ge at få en mo­tor­vej ryd­det ef­ter så­dan et uheld. Hvis det er nød­ven­digt, må man sæt­te en gum­mi­ged el­ler lig­nen­de til at få sko­v­let så­dan en last­bil væk. Vi er nødt til at få set på pro­ble­met, for det kan og skal gø­res bed­re,« si­ger Kri­sti­an Pi­hl Lorentzen.

»Vi må se på, hvem der har vej­myn­dig­he­den til at si­ge, at ”nu skub­ber vi den last­bil væk, selv om det så ko­ster 100.000 kr. i ska­der”. Jeg kun­ne godt fo­re­stil­le mig, at vi fik sam­me reg­ler som nog- le ste­der i ud­lan­det, hvor en ha­va­re­ret last­bil skal væ­re fjer­net in­den for en be­stemt tid,« ly­der det fra Kri­sti­an Pi­hl Lorentzen, der un­der­stre­ger, at det ude­luk­ken­de hand­ler om uheld, hvor der ik­ke er sket per­sonska­de.

Uhel­det på Fyn ske­te om for­mid­da­gen, men først ef­ter klok­ken 18 med­del­te Vej­di­rek­to­ra­tet, at der nu var ryd­det op, og at det vil­le ta­ge et par ti­mer at af­vik­le kø­en.

Hos Dansk In­du­stri, DI, der bl.a. re­præ­sen­te­rer ejer­ne af de last­bi­ler, der gang på gang blo­ke­rer mo­tor­ve­je­ne, er di­rek­tør Mi­cha­el Sva­ne fra DI Trans­port af sam­me op­fat­tel­se som Pi­hl Lorentzen.

Fjern de last­bi­ler

»Det er tu­de­tos­set, at vi ik­ke får gjort me­re ved pro­ble­met. An­den ju­le­dag så vi en last­bil med so­da­vands - fla­sker, der kør­te galt og spær­re­de he­le mo­tor­vej­en. Men hvor svært kan det væ­re at fjer­ne en last­bil? Vær­di­en af så­dan nog­le so­da­vand er lig nul, når først uhel­det er sket. Det ene­ste rig­ti­ge er at sæt­te en bul­l­dozer ind for at fjer­ne last­bi­len,« si­ger Mi­cha­el Sva­ne, der vil ha­ve me­re fo­kus på de sto­re sam­fundstab, der sker, når tra­fik­ken går helt i stå.

For det ko­ster og­så pen­ge, når pend­le­re el­ler folk på vej hjem fra fe­rie bli­ver fan­get, un­der­stre­ger Mi­cha­el Sva­ne.

»Det ko­ster sam­fun­det et tab på ca. 110 kr. i ti­men for hver pend­ler el­ler fri­tids­rej­sen­de, der må hol­de i kø,« si­ger Mi­cha­el Sva­ne, der ik­ke me­ner, at det tab står i for­hold til f.eks. et læs øde­lag­te so­da­vand.

»Hvor læn­ge skal man ven­te på, at en for­sik­rings­a­gent kom­mer og si­ger, om man kan skrot­te va­rer­ne i en last­bil? Vi bør kun­ne gø­re det bed­re – og hur­ti­ge­re,« ly­der mel­din­gen fra Dansk In­du­stri.

DI be­reg­ne­de ef­ter et til­sva­ren­de uheld på mo­tor­vej E45 ved Hor­sens for ny­lig sam­fun­dets tab ved den ene ulyk­ke til 12-15 mio. kr.

»Pløk i lå­get«

Hos bus­sel­ska­bet Abildskou, der er part­ner i det sto­re sel­skab for lang­turs­bus­ser, Flix­bus, be­teg­ner di­rek­tør Jess Abildskou det som »helt pløk i lå­get«, at en ha­va­re­ret last­bil kan få lov at blo­ke­re mo­tor­vej­en det me­ste af en dag.

»Man skal ik­ke ven­te på en kran­bil – en ha­va­re­ret last­bil skal skub­bes væk hur­tigst mu­ligt med en gum­mi­ged el­ler en bul­l­dozer. Så kan man ryd­de op om nat­ten, når det ik­ke ge­ne­rer tra­fik­ken. Det er og­så der­for, at ame­ri­kan­ske po­li­ti­bi­ler har en bøj­le ude for­an, så de kan skub­be en øde­lagt bil væk fra mo­tor­vej­en,« si­ger Jess Abildskou.

Han me­ner, at det for­sik - rings­mæs­si­ge kan lø­ses med et ge­byr på få kro­ner på bi­li­ster­nes an­svars­for­sik­ring.

Vej­di­rek­to­ra­tet ind­led­te i maj et for­søg på Fyn, hvor man sam­men med Rigs­po­li­ti­et og Fyns Po­li­ti skal te­ste, hvor­dan man kan ryd­de hur­ti­ge­re op. Iføl­ge af­de­lings­chef Char­lot­te Vit­hen fra Vej­di­rek­to­ra­tet, der le­der pro­jek­tet, er man ik­ke kom­met så langt, men er dog be­gyndt at sen­de en lad­vogn og et fe­je­blad med ud, når alar­men går.»det ty­der på, at det er en god idé at sen­de en lad­vogn og et fe­je­blad med ud. Men det er ik­ke kun uheld med sto­re last­bi­ler, der gi­ver pro­ble­mer – og­så uheld med per­son­bi­ler el­ler va­re­bi­ler gi­ver kø. Og når det hand­ler om uheld med last­bi­ler, er det ik­ke al­tid en løs­ning ba­re at sen­de en bul­l­dozer. Det kan væ­re, at la­sten går i styk­ker, så det bli­ver end­nu vær­re. Des­u­den skal vej­en og­så ryd­des bag­ef­ter. Så det er ik­ke helt så en­kelt,« for­kla­rer Char­lot­te Vit­hen.be­reg­nin­ger fra Vej­di­rek­to­ra­tet vi­ser, at det ko­ster sam­fun­det mindst 700 mio. kr. om året, for­di tra­fi­kan­ter bli­ver fan­get og sid­der fast i kø ef­ter uheld.

Gang på gang kø­rer last­bi­ler galt på de dan­ske mo­tor­ve­je og spær­rer i ti­me­vis for al tra­fik. Men det skal stop­pes nu, me­ner Ven­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.