Til­ba­ge­holdt ca­na­di­er er sat fri

Jyllands-Posten Søndag - - International -

Ki­na: Ki­na har fri­gi­vet en af fle­re til­ba­ge­hold­te ca­na­di­ske stats­bor­ge­re. Det op­ly­ste ki­ne­si­ske myn­dig­he­der fre­dag. Der er ta­le om den ca­na­di­ske læ­rer Sa­rah Mci­ver, som i de­cem­ber har væ­ret til­ba­ge­holdt og be­skyldt for at ar­bej­de il­le­galt i Ki­na. Mci­ver er den tred­je ca­na­di­ske stats­bor­ger, der er ble­vet til­ba­ge­holdt i Ki­na, si­den den ki­ne­si­ske fi­nans­di­rek­tør for Hu­awei, Meng Wan­zhou, blev an­holdt i Ca­na­da den 1. de­cem­ber. Ki­na har og­så an­holdt en tid­li­ge­re diplo­mat samt en er­hvervs­mand. Ki­na har tid­li­ge­re ka­te­go­risk af­vist Ca­na­das an­mod­ning om at fri­gi­ve de til­ba­ge­hold­te. Der­u­d­over af­vi­ser Ki­na en for­bin­del­se til Meng Wan­zhou-sa­gen. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.