EVIGHEDSPRÆSIDENT

Jyllands-Posten Søndag - - International -

Præ­si­dent Omar al-bas­hir kom til mag­ten ved et mi­li­tær­kup i 1989. Li­ge si­den har han og hans is­la­mi­sti­ske par­ti NCP re­ge­ret i Su­dan.

Han er den ene­ste sid­den­de præ­si­dent, som er ble­vet an­kla­get ved den In­ter­na­tio­na­le Straf­fedom­stol i Haag. Han er an­kla­get for krigs­for­bry­del­ser, fol­ked­rab og for­bry­del­ser imod men­ne­ske­he­den.

I 2005 fik Su­dan en ny for­fat­ning, som fast­slår, at præ­si­den­ten mak­si­malt kan sid­de i to valg­pe­ri­o­der a syv år.

Bas­hirs an­den valg­pe­ri­o­de ud­lø­ber i 2020. Men NCP har frem­sat et for­slag om at æn­dre for­fat­nin­gen, så han kan sid­de i mindst én pe­ri­o­de me­re.

Tid­li­ge­re i år er­klæ­re­de NCP, at Omar al-bas­hir genop­stil­ler til præ­si­dentval­get i 2020.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.