Rød­strøm­per og kønsak­ti­vi­ster stø­der sam­men i den sto­re bri­ti­ske transkrig

Jyllands-Posten Søndag - - International - MADS BONDE BROBERG Jyl­lands-po­stens kor­re­spon­dent [email protected]

LON­DON

La­di­es and gent­le­men, i den­ne ar­ti­kel skal man hol­de tun­gen li­ge i mun­den.

For en la­dy er ik­ke nød­ven­dig­vis en per­son med en kvin­de­krop, og en gent­le­man kan godt ha­ve bryster.

Vel­kom­men til den sto­re bri­ti­ske transkrig, hvor man kan øge si­ne chan­cer for po­li­ti­ske po­ster ved at ”iden­ti­fi­ce­re” sig som en kvin­de. Og hvor en mand – el­ler var det en kvin­de? – smi­des ud fra en ho­mo­seksu­el klub for ik­ke at ha­ve en pe­nis, og hvor den mest in­dæd­te kon­flikt er imel­lem to grup­per, som nor­malt beg­ge er på den pro­g­res­si­ve fløj: kvin­de­rets­for­kæm­pe­re og transak­ti­vi­ster. Stri­den har med­ført bå­de vold og bom­be­trus­ler.

En ho­ved­front i kam­pen er ”sel­vi­den­ti­fi­ce­ring”, som be­ty­der, at man er det køn, man selv an­gi­ver – uag­tet hvil­ke at­tri­but­ter ens krop har el­ler ik­ke har. Man kan alt­så skif­te fra mand til kvin­de el­ler vi­ce ver­sa uden at gå i me­di­cinsk be­hand­ling el­ler kom­me un­der kni­ven. Der­med kan per­so­ner, der fø­ler sig født i den for­ker­te krop, be­gyn­de at få det bed­re uden at gen­nem­gå ope­ra­tio­ner el­ler be­hand­ling. Det­te kan even­tu­elt kom­me som næ­ste skridt.

De­bat­ten kan ly­de te­o­re­tisk, men kan i bog­sta­ve­lig for­stand væ­re hårdt­slå­en­de. I for­å­ret blev en ung transak­ti­vist, Ta­ra Wolf, dømt for at ha­ve slå­et en 60-årig fe­mi­nist, Ma­ria Ma­cla­chlan, i Spe­a­kers Cor­ner i Hy­de Park, hvor al­le kan stil­le sig op og si­ge de­res me­ning. De to kvin­der var dybt ue­ni­ge om, hvor­når man kan kal­de sig en kvin­de.

Og ue­nig­he­den fort­sat­te un­der rets­sa­gen. Ta­ra Wolf er født som mand, men iden­ti­fi­ce­rer sig som kvin­de, og dom­me­ren måt­te ind­skær­pe, at den 60-åri­ge Ma­cla­chlan i sin vid­ne­for­kla­ring skul­le om­ta­le ger­nings­man­den som ”hun”.

»Jeg er vant til at tæn­ke på den­ne per­son, som er en mand, som en mand,« lød det stæ­digt fra Ma­cla­chlan iføl­ge et rets­re­fe­rat i The Te­le­graph.

Sa­gen end­te med bø­de og sagsom­kost­nin­ger på nog­le få tu­sin­de kro­ner, men er il­lu­stra­tiv, for det er net­op i vis­se fe­mi­ni­sti­ske kred­se, at man fin­der de hår­de­ste mod­stan­de­re af de trans­køn­ne­des sel­vi­den­ti­fi­ce­ring.

Fe­mi­ni­ster­ne på­pe­ger, at man ik­ke har op­le­vet sam­fun­dets un­der­tryk­kel­se af kvin­der, hvis man er op­vok­set som mand og i en al­der af 40 år skif­ter køn. Og en del me­ner hel­ler ik­ke, at man er en kvin­de, hvis man bi­o­lo­gisk set sta­dig­væk har en man­de­krop. I ste­det er man i de­res øj­ne en mand i da­me­tøj og skal ik­ke som en an­den ulv i få­re­klæ­der ha­ve ad­gang til da­me­toilet­ter, kvin­de­fængs­ler el­ler job, hvor kvin­de­ligt sund­heds­per­so­na­le til­ser an­dre kvin­der.

Et af skræk­ek­semp­ler­ne, der frem­hæ­ves, hand­ler om en rig­tig grim karl, David Thomp­son, hvis syn­de­re­gi­ster bl.a. om­fat­ter seksu­elt over­greb mod en 12-årig dreng, blot­tel­se for en 9-årig og voldtægt af to kvin­der, hvoraf den ene var gravid. David Thomp­son be­gynd­te dog at iden­ti­fi­ce­re sig som kvin­de, gik med paryk og i da­me­tøj og blev til Ka­ren Whi­te, selv om han al­drig kom til ”tran­si­tio­nen”, hvor krop­pen fy­sisk æn­dres fra han- til hunkøn.

Som transkvin­de kun­ne Ka­ren Whi­te (tid­li­ge­re kendt som David Thomp­son) kom­me i kvin­de­fængsel, selv om krop­pen bi­o­lo­gisk set sta­dig var som en mands, og her be­gik Whi­te over­greb mod to kvin­de­li­ge med­fan­ger. Fængselsvæs­net måt­te bag­ef­ter und­skyl­de, og det vi­ste sig og­så, at David Thomp­son/ka­ren Whi­te fak­tisk ik­ke hav­de ud­vist no­gen stør­re in­ter­es­se for at gå vi­de­re til de fy­si­ske æn­drin­ger af krop­pen.

Er en kvin­de – om ons­da­gen

I et an­det ek­sem­pel har sund­heds­væ­se­net måt­te und­skyl­de, ef­ter at en kvin­de hav­de ud­bedt sig en kvin­de­lig sy­geple­jer­ske til at ta­ge en prø­ve for liv­mo­der­halskræft. Sy­geple­jer­sken var en transkvin­de, som iføl­ge The Sun­day Ti­mes hav­de skæg og »ty­de­lig­vis var en mand«. Pa­tien­ten af­brød be­sø­get.

Mas­ser af sko­ler, virk­som­he­der og of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner an­er­ken­der ef­ter­hån­den selv­be­slut­te­de køn, ek­sem­pel­vis via de­res nedskrev­ne køns­po­li­tik­ker. De fle­ste ste­der gli­der det let, men em­net er højspændt, og der går ik­ke en må­ned uden nye trans­de­bat­ter.

I fril­ufts­ba­det i Hamp­ste­ad He­ath, Lon­don, har der al­tid væ­ret køns­op­del­te af­de­lin­ger. Her skab­te det tid­li­ge­re på året pro­te­ster, da sel­vi­den­ti­fi­ce­re­de kvin­der fik ad­gang til da­me­af­de­lin­gen, og for at mar­ke­re de­res util­freds­hed med det­te tog en grup­pe kvin­der fal­ske skæg på, sag­de at de nu iden­ti­fi­ce­re­de sig som mænd og vil­le svøm­me hos mæn­de­ne. Po­li­ti­et måt­te til­kal­des for at få dem ud.

Par­ti­et La­bour mi­ste­de i for­å­ret et stør­re an­tal med­lem­mer – helt op til 300 har det lydt fra ak­ti­vi­ster – da det til­lod, at sel­vi­den­ti­fi­ce­re­de transkvin­der stil­le­de op til de af par­tiets kan­di­dat­po­ster og in­ter­ne hverv, der er for­be­holdt kvin­der.

En mand og pro­vo­ka­tør, David Lewis, blev dog sus­pen­de­ret, da han i pro­test mod æn­drin­gen stil­le­de op til en så­dan post og sag­de, at han »iden­ti­fi­ce­re­de sig som kvin­de på ons­da­ge«.

Den bri­ti­ske re­ge­ring ar­bej­der på et lov­for­slag, der og­så of­fi­ci­elt gør det nem­me­re at skif­te køn uden at skul­le ope­re­res el­ler ha­ve en læ­ge­lig god­ken­del­se. Hvis det ved­ta­ges, kan loven kom­me til at min­de om det så­kald­te juri­di­ske køns­skif­te, som har væ­ret mu­ligt si­den 2014 i Dan­mark. Den bri­ti­ske de­bat bli­ver of­te hid­sig, og det er uvist, hvor­dan den nye lov skru­es sam­men. Der er af­le­ve­ret over 50.000 hø­rings­svar.

Tran­seks­klu­de­ren­de ra­di­ka­le fe­mi­ni­ster

Og ik­ke al­le hol­der sig til hø­rings­svar. En kvin­de­grup­pe, Fair Play for Wo­men, in­dryk­ke­de en an­non­ce i avi­sen Me­tro imod sel­vi­den­ti­fi­ce­ring og spurg­te bl.a., om »én med en pe­nis er en kvin­de«, og om en mand skal ha­ve lov til at dy­ste mod kvin­der i sport, hvis han »fø­ler sig som en kvin­de«.

An­non­cen gjor­de transak­ti­vi­ster ra­sen­de, og de ret­te­de og­så vre­den mod avi­sen, der hav­de trykt en »trans­fo­bi­sk« an­non­ce. Trans­fo­bi er en slags ”ra­cis­me” over for trans­køn­ne­de. Ak­ti­vi­ster­ne de­mon­stre­re­de for­an re­dak­tio­nen i det ve­st­li­ge Lon­don, og der blev an­vendt en­ten en røg­bom­be el­ler fyr­vær­ke­ri un­der­vejs.

I et an­det til­fæl­de be­tal­te kvin­de­ak­ti­vi­sten Kel­lie-jay Ke­en-mins­hull iføl­ge BBC ca. 6.000 kr. for en stor bil­l­bo­ard-re­k­la­me, som i ord­bogs­for­mat be­skrev, at kvin­de er et nav­ne­ord og be­ty­der »Vok­sent men­ne­ske (af) hunkøn«.

Re­k­la­me­fir­ma­et bag bil­l­bo­ar­det blev be­skyldt for at spre­de »ha­de­fuld trans­fo­bi« og gø­re transkvin­der ut­ryg­ge. Det pil­le­de pla­ka­ten ned og gav en und­skyld­ning. Kel­lie-jay Ke­en-mins­hull fandt det ab­surd, at »or­det ”kvin­de” bli­ver til ha­de­fuld ta­le«.

Hvor­når er man en mand – el­ler en kvin­de? Den bri­ti­ske de­bat om trans­køn­ne­de kan væ­re hid­sig og hand­ler bå­de om op­stil­ling i po­li­ti­ske par­ti­er, ad­gang til ho­mo­seksu­el­le se­x­klub­ber og køns­skif­te for børn og un­ge.

Jeg er vant til at tæn­ke på den­ne per­son, som er en mand, som en mand. Ma­ria Ma­cla­chlan, fe­mi­nist, om transkvin­den Ta­ra Wolf

Mens kvin­de­ak­ti­vi­ster­ne så­le­des fin­der transak­ti­vi­ster­ne hyste­ri­ske, så me­ner transak­ti­vi­ster­ne, at nog­le af kvin­der­ne er TERF’S. Det står for Tran­seks­klu­de­ren­de ra­di­ka­le fe­mi­ni­ster og er et ne­ga­tivt la­det ud­tryk.

Nog­le transak­ti­vi­ster er så vre­de på dis­se TERF’S, at de har sendt trus­ler af sted mod de­res ar­ran­ge­men­ter, som her­ef­ter er ble­vet af­lyst. An­dre ar­ran­ge­men­ter blo­ke­res af rå­ben­de, ag­gres­si­ve transak­ti­vi­ster. En af ak­ti­vi­ster­ne, Est­her Betts (der er født som mand), har i en kro­nik i The Gu­ar­di­an skre­vet, at hun fortrød tak­tik­ken med at ik­læ­de sig ele­fant­hue og blo­ke­re fe­mi­ni­ster­nes ar­ran­ge­men­ter. Det er bed­re at ta­ge de­bat­ten, me­ner hun nu. Man­ge an­dre fort­sæt­ter dog den hår­de linje.

Mang­len­de pe­nis i ho­mosau­na

I en an­den gen­re op­stod der et sæ­re­gent transpro­blem, da sex og kom­mu­na­le reg­ler stød­te på det ho­mo­seksu­el­le etablis­se­ment Sail­ors Sau­na i Øst­lon­don. Det er til­sy­ne­la­den­de et sted, hvor man kan ”få var­men” i me­re end en for­stand. Her kom en 26-årig kun­de iføl­ge The Te­le­graph og an­dre me­di­er ind sam­men med en mand­lig kun­de. Den 26-åri­ge iden­ti­fi­ce­re­de sig som en trans­mand, der bå­de tænd­te på mænd og kvin­der, men hav­de in­gen pe­nis. Per­so­na­let modt­og kla­ger fra an­dre kun­der om, at der var en kvin­de i sau­na­en, og den 26åri­ge fik sin en­tré re­fun­de­ret og blev bedt om at gå med be­grun­del­sen mang­len­de pe­nis. I den ef­ter­føl­gen­de in­ter­net­de­bat men­te den ene lejr, at det var et ud­tryk for trans­fo­bi og diskri­mi­na­tion, mens an­dre men­te, at den 26-åri­ge re­elt var en he­te­ro- el­ler bi­seksu­el kvin­de og der­for ik­ke hav­de no­get at gø­re på et sted for mand­li­ge ho­mo­seksu­el­le. Sail­ors Sau­na for­kla­re­de bag­ef­ter, at den kun har li­cens til, at mænd kan bru­ge ste­det og var ban­ge for at få pro­ble­mer med kom­mu­nen. Et tjek hos kom­mu­nen vi­ste dog, at trans­mænd går ind un­der ka­te­go­ri­en mænd, og der­for er de vel­kom­ne i frem­ti­den. Stri­den om trans­køn­ne­de hand­ler ik­ke kun om voks­ne. Så­le­des har det skabt de­bat, at he­le 40 ele­ver på Dor­o­t­hy Strin­ger-sko­len i Brigh­ton iden­ti­fi­ce­rer sig med et an­det køn end det, de er født som. Der­u­d­over har 36 børn fly­den­de køn­si­den­ti­te­ter. Det er i alt ca. 5 pct. af sko­lens 1.600 ele­ver. Kri­ti­ke­re an­gi­ver, at transa­gen­da­en fyl­der for me­get i sko­ler­ne, og at det sto­re fo­kus brin­ger et una­tur­ligt højt an­tal børn i tvivl om de­res eget køn. I me­re yder­ligt­gå­en­de transkred­se me­ner man, at børn me­get tid­ligt skal ha­ve lov til at skif­te køn. Der er ek­semp­ler på, at der er ble­vet gi­vet hor­moner til 12-åri­ge. Og mindst én tre­årig og 12 fi­re­åri­ge er iføl­ge The Te­le­graph ble­vet hen­vist til en køn­si­den­ti­tets­kli­nik. Det er ik­ke op­lyst, hvad der ske­te bag­ef­ter.

700 fle­re børn til trans­kli­nik

Or­ga­ni­sa­tio­nen Allsorts har iføl­ge sin egen hjem­mesi­de en bør­ne­grup­pe for 5-11-åri­ge, der le­ver med det for­ker­te køn el­ler er i tvivl om de­res køn­si­den­ti­tet. The Ti­mes har fun­det do­ku­men­ter, hvor or­ga­ni­sa­tio­nen hen­vi­ser til, at »om­fat­ten­de stu­di­er« be­vi­ser, at den mest al­min­de­li­ge al­der for at vi­de, at man er født i den for­ker­te krop, er syv år. Det er dog ik­ke an­gi­vet, hvem der har fo­re­ta­get dis­se stu­di­er, og må­ske er det no­get kvaksal­ve­ri.

An­tal­let af voks­ne, der hen­vi­ses til en køns­kli­nik er på fem år vok­set med 240 pct. For børn og un­ge har stig­nin­gen væ­ret end­nu stør­re: 700 pct.

Den bri­ti­ske re­ge­ring vur­de­rer, at der er 200.000-500.000 trans­per­so­ner blandt de 66 mio. bri­ter, men tal­let er et usik­kert esti­mat. Den nye køns­lov bli­ver tid­ligst ved­ta­get næ­ste år.

Men uan­set om den ved­ta­ges el­ler ej, får det næp­pe no­gen af si­der­ne i transkri­gen til at stop­pe de­bat­ten. LLUSTRATION: AGNETE HOLK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.