HVAD SI­GER MAN?

Jyllands-Posten Søndag - - International -

En trans­mand er født som kvin­de, men er i dag en mand.

En transkvin­de er født som mand, men er i dag en kvin­de.

Be­teg­nel­ser­ne hen­vi­ser til, hvil­ket køn man le­ver som, ik­ke hvor­vidt man har få­et fo­re­ta­get ope­ra­tio­ner el­ler ej.

Når det ik­ke li­ge hand­ler om trans­de­bat­ten, så vil man­ge trans­per­so­ner fo­re­træk­ke at bli­ve kaldt »mand« el­ler »kvin­de«, ik­ke »trans­mand« el­ler »transkvin­de«.

Med­min­dre man ken­der en trans­per­son godt, er det ik­ke god to­ne at stil­le nær­gå­en­de spørgs­mål til, om de f.eks. (sta­dig) har en pe­nis. Em­net an­ses ty­pisk for pri­vat. Man kan evt. for­sig­tigt spør­ge, hvor­når de gik i gang med de­res ”tran­si­tion” ( den fy­si­ske over­gang fra det ene køn til det an­det), og så kan de selv ud­dy­be, hvis de har lyst. Det vil dog sjæl­dent væ­re no­get, man spør­ger en ny kol­le­ga om på dag ét.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.