Her kæm­per de le­ven­de og de dø­de om plad­sen

Jyllands-Posten Søndag - - International - JAN LUND Jyl­lands-po­stens kor­re­spon­dent [email protected] SIN­GA­PO­RE

Hong­kong er ver­dens dy­re­ste by at bo i.

Ik­ke kun for de le­ven­de. Men og­så for de dø­de. En akut man­gel på ur­nekir­ke­går­de har skabt in­tens kon­kur­ren­ce mel­lem de le­ven­de og de dø­de om de ef­ter­trag­te­de kva­drat­me­ter.

Den gam­le bri­ti­ske kron­ko­lo­ni li­der af per­ma­nent plads­man­gel. Selv de man­ge skys­kra­be­re kan ik­ke rum­me de 7,5 mio. men­ne­sker, der of­fi­ci­elt le­ver og bor i det drif­ti­ge fi­nans­cen­ter i Per­le­flo­dens del­ta.

90 pct. af Hong­kongs dø­de kre­me­res. Asken op­be­va­res nor­malt i så­kald­te ko­lum­ba­ri­er – byg­nin­ger, hvor ur­ner­ne pla­ce­res på hyl­der og i små ni­cher. De kan væ­re man­ge eta­ger hø­je med plad­ser­ne øverst som de dy­re­ste og mest ef­ter­trag­te­de. Som re­gel lig­ger de i til­knyt­ning til et tem­pel. Men plads­man­gel har få­et dem til at ryk­ke ind i bo­li­ger og pri­va­te lej­lig­he­der i et om­fang, så re­ge­rin­gen har måt­tet ved­ta­ge en lov, der for­by­der den ty­pe etablis­se­men­ter i bo­lig­om­rå­der.

Pro­ble­met er, at der ik­ke er ko­lum­ba­ri­er nok. I 2010 fo­re­slog den da­væ­ren­de re­ge­ring, at man byg­ge­de 24 nye. Men det er kun lyk­ke­des at åb­ne to. Det skyl­des, at den ki­ne­si­ske be­folk­ning har det med ko­lum­ba­ri­er, som eu­ro­pæ­e­re har det med atom­kraft­vær­ker og asyl­cen­tre: fint nok – ba­re ik­ke i min bag­ha­ve.

Ån­der­ne flag­rer rundt

Tro­en på ån­der lig­ger dybt for­ank­ret i ki­ne­sisk kul­tur. Le­ven­de og dø­de ek­si­ste­rer i hvert sit uni­vers og skal ik­ke mixes. Men det sker al­li­ge­vel mindst en gang om året. I må­ne­ka­len­de­rens sy­ven­de må­ned åb­nes po­r­te­ne til hel­ve­de, og de sult­ne ån­der slip­pes fri: The Month of The Hun­gry Ghost.

I Den sult­ne ånds må­ned flag­rer de rundt om­kring i sø­gen ef­ter hævn el­ler fred, og det gæl­der for de le­ven­de om at tje­ne og be­tje­ne dem, så der ik­ke sker ska­de. Ån­der ek­si­ste­rer og­så uden for den pe­ri­o­de, så in­gen ki­ne­ser vil ud­sæt­te sig selv, sin fa­mi­lie el­ler sin for­ret­ning for at væ­re tæt på et sted for de dø­de.

De fle­ste pla­ner om nye ko­lum­ba­ri­er blev skudt ned ef­ter fol­ke­li­ge pro­te­ster og de­mon­stra­tio­ner. Til gen­gæld skab­te mang­len et dy­na­misk pri­vat mar­ked. Drif­ti­ge ki­ne­si­ske for­ret­nings­folk om­dan­ne­de pri­va­te lej­lig­he­der til ko­lum­ba­ri­er, hvor ur­ner­ne kun­ne par­ke­res, mens de ef­ter­lad­te af­ven­te­de en me­re per­ma­nent løs­ning.

Det er en be­ty­de­lig bed­re for­ret­ning at le­je en lej­lig­hed ud til de dø­de end til de le­ven­de. Ty­pisk ko­ster det 250-350 kr. om må­ne­den at få op­be­va­ret en ur­ne. En min­dre lej­lig­hed med plads til må­ske 500 ur­ner gi­ver over 125.000 kr. om må­ne­den – 10 gan­ge me­re end en nor­mal hus­le­je.

Mar­ke­det er nu til dels skif­tet til be­de­mænd og lig­ki­ste­ma­ga­si­ner. Kat­t­e­lem­men er, at de har til­la­del­se til mid­ler­ti­digt at op­be­va­re ur­ner og aske i så­kald­te aske­ho­tel­ler. Men på grund af mang­len og det nye for­bud mod at ope­re­re i bo­lig­om­rå­der er det mid­ler­ti­di­ge of­te ble­vet for­vand­let til et, to el­ler tre år.

»Jeg vur­de­rer, at der op­be­va­res om­kring 100.000 ur­ner i lig­ki­ste­ma­ga­si­ner. Pro­ble­met bli­ver kun vær­re. Jeg er blot i tvivl om, hvor slemt det vil bli­ver«, si­ger for­man­den for Hong­kongs be­gra­vel­ses­for­ret­nings sam­men­slut­ning, Ng Yiu-tong, i et tv-in­ter­view.

Re­ge­rin­gen har be­reg­net, at der vil bli­ve fo­re­ta­get 1,1 mio. kre­me­rin­ger i de kom­men­de 20 år, men at der mak­si­malt bli­ver 800.000900.000 nye plad­ser i de of­fi­ci­el­le ko­lum­ba­ri­er. Det op­fyl­der alt­så sta­dig ik­ke be­ho­vet. Al­le­re­de nu fo­re­går til­de­lin­gen af nye plad­ser ved lod­træk­ning.

I ste­det for­sø­ger man at pro­mo­te grøn­ne be­gra­vel­ser. Det vil si­ge at spre­de asken ud i fo­re­lø­big 11 så­kald­te min­de­ha­ver el­ler til søs. Hver lør­dag er der for ek­sem­pel gra­tis fær­ge­ser­vi­ce ud til en af de tre ud­pe­ge­de ha­va­ske­plad­ser.

I 2017 blev det løs­nin­gen for 14 pct., selv om det stri­der mod år­hund­red­gam­mel ki­ne­sisk tro og skik, der si­ger, at en af­død skal ha­ve et fast jor­disk sid­ste hvi­le­sted. Men en frem­tids­løs­ning, der og­så vil kun­ne let­te si­tu­a­tio­nen for de le­ven­de.

Hong­kong har ik­ke læn­ge­re ur­nekir­ke­går­de nok, og 100.000 aske­fyld­te ur­ner op­be­va­res nu ”mid­ler­ti­digt” i lig­ki­ste­ma­ga­si­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.