Det ser ik­ke ud, som om vi er på vej hen til et el­ler an­det fedt sted. Sy­nes du?

Jes­per Chri­sten­sen, sku­e­spil­ler

Jyllands-Posten Søndag - - Voorzijde Pagina - TEA KROGH SØ­REN­SEN [email protected]

Lan­ge kø­er, utå­l­mo­di­ge børn og fru­stre­re­de for­æl­dre. Det var lør­dag vir­ke­lig­he­den, da bør­ne­fa­mi­li­er over he­le lan­det søg­te mod de få Br-bu­tik­ker og Toys’r’us-bu­tik­ker, der sta- dig hol­der åbent, ef­ter den kon­kurs­ram­te nor­di­ske le­ge­tøjskæ­de Top-toy, der dri­ver de to le­ge­tøjskæ­der, fre­dag blev er­klæ­ret kon­kurs. Duk­ker, spil og di­gi­ta­le dim­ser, der ju­le­af­ten var ble­vet pak­ket ud, men ik­ke fandt nå­de for mod­ta­ge­rens øj­ne, skul­le byt­tes i en fart, for frem til og med den 31. de­cem­ber hol­der kun 53 bu­tik­ker i Nor­den åbent, in­den de til nytår en­de­gyl­digt dre­jer nøg­len om. Fle­re ste­der var kun­der­ne tem­me­lig vre­de over si­tu­a­tio­nen, op­ly­ser TopToys pres­se­tals­mand, Lars Bo Kirk, til Jyl­lands-po­sten.

I før­ste om­gang hav­de le­ge­tøjskæ­den meldt ud, at al­le ga­ve­kort, til­go­de­be­vi­ser og sam­le­mær­ker var tabt, men at for­bru­ger­ne sta­dig kun­ne nå at byt­te ju­le­ga­ver i de få ud­valg­te bu­tik­ker. Men lør­dag ef­ter­mid­dag med­del­te kæ­den så, at for­bru­ge­re, der lig­ger in­de med ny­e­re ga­ve­kort til BR og Toys’r’us, sta­dig kan nå at bru­ge dem. Men det ha­ster. Kun frem til nytår­s­af­tens dag kan ga­ve­kor­te­ne veks­les til le­ge­tøj – bu­tik­ker­ne kan ik­ke ud­be­ta­le kon- tan­te pen­ge for ga­ve­kort.

Det er dog er og­så mu­ligt at få pen­ge­ne for ga­ve­kor­tet re­fun­de­ret, op­ly­ser Lars Bo Kirk. I så fald skal man sen­de en ko­pi af ga­ve­kort og bon til mailadres­se top­[email protected]­ris­sen­fe­der­spi­el.com.

Og så er det i øv­rigt kun ga­ve­kort, som er ud­stedt den 30. novem­ber el­ler se­ne­re, som man in­den for de næ­ste par da­ge kan bru­ge til at kø­be le­ge­tøj for el­ler få pen­ge­ne re­tur for. Hvis man lig­ger in­de med æl­dre ga­ve­kort og til­go­de­be­vi­ser, be­trag­tes man nem­lig som al­min­de­lig kre­di­tor i kon­kurs­bo­et. Og så skal man gø­re sit krav gæl­den­de over for kon­kurs­bo­et på sam­me mailadres­se.

Le­ge­tøjs­kon­kur­sen kom­mer, ef­ter at kæ­den i læn­ge­re tid har kæm­pet for over­le­vel­se og for­søgt re­kon­struk­tion, og et skuf­fen­de ju­lesalg var drå­ben, som fik be­sty­rel­sen til at be­gæ­re sel­ska­bet kon­kurs. Kon­se­kven­sen er, at Top-toys me­re end 2.000 fuld­tids­an­sat­te me­d­ar­bej­de­re i Nor­den er ble­vet af­ske­di­get.

Skuf­fe­de bør­ne­fa­mi­li­er val­far­te­de lør­dag til de få BR- og Toys’r’us­bu­tik­ker, som sta­dig hol­der åbent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.