TRE KORTE

Jyllands-Posten Søndag - - Indland -

Svin­del­sag: Den svin­del - mistænk­te Brit­ta Ni­el­sen skul­le ik­ke be­kym­re sig om at bli­ve kig­get over skul­de­ren af kol­le­ger, når hun iføl­ge sig­tel­ser­ne over­før­te mil­li­onbe­løb fra So­ci­alsty­rel­sens kas­se til si­ne eg­ne kon­ti. Med bru­ger­nav­net B02456 og et ko­de­ord hav­de hun nem­lig fri ad­gang til sy­ste­mer­ne, så hun kun­ne log­ge på hvor som helst og når som helst. Det af­slø­rer ak­tind­sig­ter, som Ek­stra Bla­det har søgt i So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et.

Løsla­del­se: En 30-årig mand og en 23-årig kvin­de, der er sig­tet for drabs­for­søg mod fod­bold­spil­le­ren Ni­cki Bil­le, blev lør­dag løsladt. Sig­tel­sen op­ret­hol­des dog. Det op­ly­ste Kø­ben­havns Po­li­ti. Ni­cki Bil­le blev tirs­dag af­ten ramt af skud fra et hag­l­ge­vær og kom al­vor­ligt til ska­de.

Lø­be­hjul: I ja­nu­ar bli­ver det som for­søg lov­ligt at tril­le rundt på cy­kel­sti­er­ne på et elek­trisk lø­be­hjul el­ler ska­te­bo­ard. Den sven­ske virk­som­hed Voi med­del­er, at den vil sæt­te 200 lø­be­hjul til ud­lej­ning, når de bli­ver lov­li­ge. De vil i før­ste om­gang bli­ve rul­let ud i Kø­ben­havn på Vester­bro og Nør­re­bro, op­ly­ser virk­som­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.