Po­li­ti­ke­re dyr­ker me­di­ta­tion og mind­ful­ness på Chri­sti­ans­borg

Jyllands-Posten Søndag - - Indland - CHRI­STI­AN KLEIN chri­sti­[email protected]

Sto­re tv-ka­me­ra­er rul­ler. Læ­der­så­ler og hæ­le klik­ker i kap­gangstem­po mod stengul­ve­ne. Slips og ad­gangs­kort svin­ger om kap som pen­du­ler hæn­gen­de om hal­sen på po­li­ti­ke­re, pres­se­folk, em­beds­mænd og vag­ter.

Der er kø til pa­ter­noste­re­le­va­to­ren. Den stop­per el­lers al­drig. Hur­tigt. Hop ind. Men pas på, el­lers ri­si­ke­rer du at kom­me i klem­me i for­bi­far­ten – el­ler i den uen­de­li­ge strøm af mø­der og stra­te­gi­er, dis­kus­sio­ner og de­bat­ter. Magt­kam­pe og po­li­tik.

Det går stærkt på Chri­sti­ans­borg.

Må­ske er det der­for, at 13 men­ne­sker sid­der i en pæ­da­go­gisk cir­kel i De Ra­di­ka­les grup­pe­væ­rel­se. For at få ro fra sum­men på gan­ge­ne og for­bi­pas­se­ren­de, nys­ger­ri­ge blik­ke.

Med af­slap­pe­de an­sig­ter og luk­ke­de øj­ne sy­nes de ik­ke ge­ne­re­de i den run­gen­de stil­hed. Den bry­des kun af dy­be, takt­fa­ste vej­rtræk­nin­ger.

Ind­til Mor­ten Øster­gaards ma­ve be­gyn­der at rum­le.

Den ra­di­ka­le le­der er ta­get til mind­ful­ness for sy­ven­de gang på Chri­sti­ans­borg. En me­di­ta­tions­ty­pe med 2.500 år gam­le rød­der i zen­bud­dhis­me, vok­sen­de po­pu­la­ri­tet og må­ske og­så et døds­stød til tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Anders Fogh Ras­mus­sens (V) kri­tik af den så­kald­te »rund­kreds­pæ­da­go­gik«.

»Mind­ful­ness går ud på at våg­ne op til det liv, du har li­ge nu. Ik­ke det liv, der har væ­ret, el­ler som må­ske vil kom­me. Men at våg­ne op til det liv, der er i det­te øje­blik, på en må­de, hvor du er ven­lig mod dig selv,« be­skri­ver Psy­ki­a­tri­fon­den på sin hjem­mesi­de.

»Man kan få det bed­re«

Èn gang om ugen kan Chri­sti­ans­borgs po­li­ti­ke­re og an­dre in­ter­es­se­re­de me­d­ar­bej­de­re kom­me i au­di­ens hos Lo­ne Fjor­ba­ck.

Hun er ble­vet be­skre­vet som Dan­marks ukro­ne­de dron­ning af mind­ful­ness. På pa­pi­ret er hun over­læ­ge, lek­tor, ph.d. og le­der af Dansk Cen­ter for Mind­ful­ness på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Po­li­ti­ke­re fra man­ge par­ti­er har væ­ret for­bi, for­tæl­ler hun uden at vil­le af­slø­re hvem. En­kel­te har øn­sket at for­bli­ve ano­ny­me.

»Po­li­ti­ke­re bli­ver vur­de­ret og kri­ti­se­ret kon­stant. De­res be­slut­nin­ger kan ha­ve kæm­pe kon­se­kven­ser. Jo min­dre stres­se­de de er, jo me­re nær­væ­ren­de og em­pa­ti­ske bli­ver de. Med mind­ful­ness træ­ner man op­mærk­som­hed og ven­lig­hed. Og det har ik­ke kun po­li­ti­ke­re be­hov for. Det har al­le men­ne­sker,« si­ger hun.

Lo­ne Fjor­ba­ck er cer­ti­fi­ce­ret un­der­vi­ser i MBSR – mind­ful­nessba­se­ret stres­s­re­duk­tion. I øje­blik­ket be­nyt­tes den men­tale træ­ning af 740 kli­nik­ker ver­den over.

Hun har for­sket i mind­ful­ness i me­re end 10 år og for­kla­rer, at me­di­ta­tio­nen kan øge men­tal sund­hed, der kan træ­nes på sam­me må­de som fy­sik­ken.

I Dan­mark har et fler­tal i Fol­ke­tin­get så sent som sid­ste år smidt mil­li­o­ner i kon­cep­tet. Fra Sats­pulj­en 2018 er der af­sat 12,5 mio. kr. til ud­dan­nel­se af 250 læ­re­re, der skal un­der­vi­se børn fra 11 til 18 år i mind­ful­ness.

»Jeg har la­vet forsk­ning, der har vist, at man kan træ­ne men­tal sund­hed og få det bed­re. Jeg vil gø­re det me­re til­gæn­ge­ligt for be­folk­nin­gen og få det ind i det of­fent­li­ge sund­heds­væ­sen,« si­ger Lo­ne Fjor­ba­ck.

In­spira­tio­nen til at ind­fø­re mind­ful­ness på Chri­sti­ans­borg stam­mer bl.a. fra det bri­ti­ske par­la­ment, hvor buh og til­råb un­der de­bat­ter­ne i Un­der­hu­set el­lers tit får det dan­ske fol­ke­ting til at frem­stå fre­de­ligt. Men i par­la­men­tet har po­li­ti­ke­re fak­tisk prak­ti­se­ret mind­ful­ness i me­re end seks år, for­tæl­ler Lo­ne Fjor­ba­ck.

»Smag jeres ån­de­dræt«

Det er tid til at stå på ét ben. Mor­ten Øster­gaard ba­lan­ce­rer med ar­me­ne slå­et ud som vin­ger. Luk­ke­de øj­ne. Dy­be vej­rtræk­nin­ger. Øjen­kon­takt. Aka­vet.

Del­ta­ger­ne di­ri­ge­res ro­ligt af en fløjls­blød Lo­ne Fjor­ba­ck.

Vi skif­ter ben som en ping­vin.

»Husk, at I er li­ge her. Men for­hold jer til for­an­dring. Det sker nu. Ån­de­dræt for ån­de­dræt. Det er bå­de mø­det med be­hag og ube­hag. He­le ti­den er et øje­blik, man ik­ke har prø­vet før. Den her indån­ding kom­mer ik­ke igen. Alt er per­fekt. Hav det, som du har det.« »Smag på dit ån­de­dræt.« Kaf­fe … Men me­re ro­lig stem­ning, end da un­der­vis­nin­gen be­gynd­te.

»Stræk jeres ar­me op. Plant fod og rod i gulv og stol. Og mærk jeres fod­så­ler mod gul­vet. Det er et godt tegn, hvis de sve­der.«

Hel­digt.

»Mærk ef­ter i jeres un­der­ben. I jeres knæ, lår, bæk­ken, ma­ve, lænd, bryst­kas­se, hånd og hånd­fla­der.«

En over­ra­sken­de og be­syn­der­lig for­nem­mel­se. Fjern, men gen­ken­de­lig.

Vi stil­ler os i bjergstil­ling, og­så kal­det pal­me­træ­et. Oprejst med ar­me­ne langs si­den og hånd­fla­der­ne udad.

Mor­ten Øster­gaard bli­ver nødt til at gå. Han har for travlt.

Gi­ve krop og sjæl fri

Se­ne­re har han tid til at ta­le om mind­ful­ness og po­li­tik. Og hvor­dan de to ting spil­ler sam­men.

»Her tro­e­de jeg, at du var min nye mind­ful­nes­sven, og så er du jour­na­list! Jeg tænk­te godt nok, at det var mær­ke­ligt, at du tog no­ter, men det kun­ne jo væ­re, at du vil­le hu­ske øvel­ser­ne, til når du kom hjem,« ind­le­der han.

Mor­ten Øster­gaard for­kla­rer, at hans hver­dag som po­li­ti­ker er »ri­me­lig stres­set«. Og at det der­for er godt med nog­le pau­ser.

»Som po­li­ti­ker er man of­te i fo­kus. Man iler fra det ene til det an­det. At rod­fæ­stes i øje­blik­ket og få ver­den lidt på af­stand gi­ver me­re over­skud re­sten af da­gen.«

»Li­ge så na­tur­ligt, som det er at få pul­sen op, bur­de det væ­re, at få den ned igen og gi­ve hjer­nen en pau­se. Og­så selv om man ik­ke er po­li­ti­ker.«

Mind­ful­ness, en bud­dhi­stiskin­spi­re­ret 2.500 år gam­mel me­di­ta­tions­form, er kom­met på Fol­ke­tin­gets dags­or­den. Jyl­lands-po­sten tog med en po­li­ti­ker til en ti­mes me­di­ta­tion. Kil­de: Dansk Cen­ter for Mind­ful­ness Er mind­ful­ness sva­ret? Kan mind­ful­ness ska­be bed­re po­li­ti­ke­re? Haku­na ma­ta­ta?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.