Cbs-le­del­se var ad­va­ret om skan­da­li­se­ret pro­jekt

Jyllands-Posten Søndag - - Indland - JES­PER KONGSTAD jes­[email protected]

Et skan­da­le­ramt forsk­nings­pro­jekt med skjul­te pen­ge og på­virk­ning fra land­bru­get blev gen­nem­ført, til trods for at le­del­sen på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS) var ble­vet ad­va­ret fle­re gan­ge, og til trods for at an­dre for­ske­re på han­dels­højsko­len hav­de sagt nej til pro­jek­tet af frygt for ind­blan­ding fra in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Bæ­re­dyg­tigt Land­brug.

Det kom lør­dag frem i dag­bla­det In­for­ma­tion, der på bag­grund af ak­tind­sig­ter skri­ver, at bå­de den da­væ­ren­de in­sti­tut­le­der på CBS, Jan Mourit­sen, og forsk­nings­de­kan, Pe­ter Møl­l­gaard, fik ad­vars­ler mod pro­jek­tet, som de iføl­ge eks­per­ter bur­de ha­ve re­a­ge­ret på.

Sa­gen går til­ba­ge til 2016, da den nu pen­sio­ne­re­de Cbs-lek­tor Tro­els Tro­el­sen of­fent­lig­gjor­de en »del­rap- po­rt«, som bl.a. kon­klu­de­re­de, at det år­ligt ko­ster land­bru­get 6-7 mia. kr., at dan­ske mil­jø- og af­gifts­reg­ler er skrap­pe­re end i vo­res na­bo­lan­de. Dis­se kon­klu­sio­ner, som blev brugt af po­li­ti­ke­re og de­bat­tø­rer til at kræ­ve bed­re vil­kår for land­mæn­de­ne, af­veg fra an­dre un­der­sø­gel­ser, der pe­ge­de på min­dre øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser.

Her­ef­ter af­slø­re­de DR og net­me­di­et Al­tin­get, at Tro­els Tro­el­sen hav­de for­søgt at nedt­o­ne da­ta, som gik imod land­bru­gets in­ter­es­ser og sam­ti­dig und­lod at næv­ne, at fi­nan­si­e­rin­gen blev skaf­fet af Bæ­re­dyg­tigt Land­brug.

Sa­gen ud­vik­le­de sig til en skan­da­le for Cbs-le­del­sen, som måt­te be­kla­ge og træk­ke rap­por­ten til­ba­ge.

An­dre skrot­te­de pro­jek­tet

Men In­for­ma­tions af­dæk­ning vi­ser nu, at le­del­sen selv kun­ne ha­ve stop­pet pro­jek­tet, før det kom i gang, på bag­grund af in­ter­ne ad­vars­ler.

De ak­tind­sig­ter, som In­for­ma­tion har få­et i bl.a. in­ter­ne mails, vi­ser, at pro­jek­tet i før­ste om­gang skul­le ha­ve væ­ret ud­ar­bej­det af det nu luk­ke­de Ce­br-cen­ter un­der Øko­no­misk In­sti­tut på CBS. Men for­sker­ne skrot­te­de pro­jek­tet på grund af be­kym­ring over ind­blan­ding fra land­bru­get.

Al­li­ge­vel hav­ne­de pro­jek­tet kort ef­ter på et an­det in­sti­tut på CBS hos en for­sker, som hav­de for­bin­del­se til Bæ­re­dyg­tigt Land­brug. Det var le­del­sen og­så tid­li­ge­re ble­vet ad­va­ret om. Iføl­ge In­for­ma­tions op­lys­nin­ger skul­le Pe­ter Møl­l­gaard an­gi­ve­ligt og­så væ­re ble­vet ori­en­te­ret om be­kym­rin­ger af for­ske­re al­le­re­de tid­ligt i pro­ces­sen. Møl­l­gaard si­ger dog til avi­sen, at han ik­ke min­des at væ­re ble­vet ad­va­ret.

I en mail til Jyl­lands-po­sten er­ken­der Cbs-rek­tor Per Hol­ten-an­der­sen, at det kan »vir­ke mær­ke­ligt, at pro­jek­tet blev gen­nem­ført på et an­det in­sti­tut«, men til­fø­jer, at »der er forsk­nings­fri­hed på CBS«. Han un­der­stre­ger, at »det er en in­sti­tut­le­ders pligt at brem­se et pro­jekt, før det lø­ber af spo­ret«, men han me­ner ik­ke, at man i den kon­kre­te sag »kan sæt­te en fin­ger på da­væ­ren­de forsk­nings­de­kan Pe­ter Møl­l­gaards rol­le i for­lø­bet«.

Men det er »et sjæl­dent ek­sem­pel på et dår­ligt ud­ført forsk­nings­pro­jekt, som ik­ke le­ve­de op til an­svar­lig forsk­nings­prak­sis«, skri­ver Per Hol­ten-an­der­sen.

Nye op­lys­nin­ger vi­ser, at le­del­sen på CBS blev ad­va­ret mod et om­stridt forsk­nings­pro­jekt med pen­ge fra en land­brugs­or­ga­ni­sa­tion i ryg­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.