Tysk kvin­de­lig ji­ha­dist an­kla­get for at la­de en fe­mårig tør­ste ihjel Østen for so­len. Rej­ser i ti­den

For­fat­te­ren be­sø­ger nye og gam­le ci­vi­li­sa­tio­ner og for­tol­ker be­gre­bet ci­vi­li­sa­tion. Helt li­ge­til er det ik­ke, for ci­vi­li­sa­tion er næp­pe det sam­me som frem­gang og vel­stand. Fra et evo­lu­tions­bi­o­lo­gisk syns­punkt er men­ne­ske­he­den til­sy­ne­la­den­de en bra­gen­de su

Jyllands-Posten Søndag - - International - SOLVEIG GRAM JENSEN Jyl­lands-po­stens kor­re­spon­dent solveig.g. [email protected] BER­LIN

De ty­ske dom­sto­le er ef­ter­hån­den vant til rets­sa­ger imod mænd, der er kom­met hjem til Tys­kland ef­ter at ha­ve kæm­pet for ter­r­or­net­vær­ket Is­la­misk Stat (IS) i Sy­ri­en el­ler Irak.

Men nu skal en kvin­de­lig ji­ha­dist for før­ste gang ind­ta­ge plad­sen på an­kla­ge­bæn­ken. Den 27-åri­ge Jen­ni­fer W, som ty­ske me­di­er om­ta­ler hen­de, er an­kla­get for un­der sin tid hos IS i Irak at ha­ve til­ladt, at en fe­mårig pi­ge dø­de en usæd­van­ligt pi­ne­fuld død.

Det har få­et de ty­ske an­kla­ge­re til at til­ta­le kvin­den for krigs­for­bry­del­se og mord.

Selv om det i Tys­kland er straf­bart med op mod 10 års fængsel af væ­re med­lem af en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, så kræ­ves der hånd­fa­ste be­vi­ser her­for. For mæn­de­nes ved­kom­men­de er det of­te no­gen­lun­de li­ge­til at fin­de dem. F.eks. står de op­ført i IS’ bø­ger og re­gi­stre, og der fl­o­re­rer og­så of­te pro­pa­gand­a­fo­to­gra­fi­er og -vi­deo­er på net­tet.

Bun­det uden­for

Kvin­der­ne skal ty­pisk hol­de sig i hjem­met, hvor de hol­der hus, står til rå­dig­hed, når mæn­de­ne vil ha­ve sex – og fø­der børn. Der­for har man i Tys­kland hidtil væ­ret af den op­fat­tel­se, at de spil­le­de en min­dre – og min­dre vol­de­lig – rol­le.

Den il­lu­sion har Jen­ni­fer W. brudt. Og iføl­ge ty­ske me­di­er har an­kla­ge­myn­dig­he­den og­så ma­te­ri­a­le nok til at be­vi­se det, når rets­sa­gen be­gyn­der.

Ankla­gen imod ty­ske­ren er da og­så ble­vet be­skre­vet med fle­re hjer­teskæ­ren­de de­tal­jer: Den lil­le pi­ge var del af en grup­pe af krigs­fan­ger, og for­ment­lig til­hør­te hun det re­li­gi­øse min­dre­tal af ya­zi­di­er, som af IS bli­ver an­set for at væ­re van­tro. I 2014 dræb­te el­ler bort­før­te is­la­mi­ster­ne om­trent 10.000 ya­zi­di­er. Man­ge kvin­der og un­ge pi­ger blev solgt som se­xsla­ver.

Jen­ni­fer W. og hen­des mand køb­te den fe­måri­ge pi­ge i som­me­ren 2015 og brug­te hen­de som sla­ve i hus­hold­nin­gen, for­tæl­ler den ty­ske avis Frank­fur­ter Al­l­ge­me­i­ne Zei­tung.

Da pi­gen se­ne­re blev syg og tis­se­de på en madras, bandt man­den hen­de som straf uden­for. Her dø­de hun af tørst un­der den bræn­den­de iraki­ske sol.

Jen­ni­fer W. er li­ge så skyl­dig som sin mand, vur­de­rer den ty­ske dom­stol, for­di hun ik­ke greb ind og red­de­de pi­ge fra ræds­ler­ne.

Pa­trul­je­re­de i par­ker­ne

Iføl­ge tabloi­da­vi­sen Bild rej­ste den ty­ske kvin­de til Irak i sep­tem­ber 2014, hvor hun slut­te­de sig til IS, som få uger tid­li­ge­re hav­de ud­råbt sit ”ka­li­fat” i de­le af Irak og Sy­ri­en.

Un­der­vejs fik hun til op­ga­ve at væ­re med til om af­te­nen at pa­trul­je­re i par­ker­ne i de

En tysk dom­stol skal for før­ste gang døm­me en kvin­de for for­bry­del­ser be­gå­et hos Is­la­misk Stat i Mel­le­mø­sten. Kil­de: Den ty­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, Ver­fas­sungs­schutz Læs me­re og be­stil på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.