1.000 TYSKERE TIL IS

Jyllands-Posten Søndag - - International -

Iføl­ge den ty­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste er me­re end 1.000 is­la­mi­ster rejst fra Tys­kland for at kom­me til Sy­ri­en el­ler Irak for at slut­te sig til en is­la­mi­stisk ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion så­som alQa­e­da el­ler Is­la­misk Stat. iraki­ske by­er Fal­lujah og Mo­sul, hvor hun kon­trol­le­re­de, at folk gik klædt og op­før­te sig, som ter­r­o­ri­ster­ne kræ­ve­de det.

For at få de lo­ka­le til at mak­ke ret bar hun vå­ben: en pi­stol, et au­to­mat­ge­vær og en vest fyldt med spræng­stof. For sin ind­sats fik hun hver må­ned 70 til 100 ame­ri­kan­ske dol­lars, dvs. i om­eg­nen af 460-660 kr.

An­holdt i Tyr­ki­et

I ja­nu­ar 2016 skal hun væ­re rejst til Tyr­ki­et for at an­sø­ge om et nyt pas på den ty­ske am­bas­sa­de. Men un­der­vejs ud af byg­nin­gen blev hun an­holdt af tyr­ki­ske ef­ter­ret­nings­folk og sendt til Tys­kland.

Her blev hun ef­ter­føl­gen­de over­vå­get af de lo­ka­le myn­dig­he­der, idet man var over­be­vist om, at hun vil­le for­sø­ge at ta­ge af sted igen.

I den ef­ter­føl­gen­de tid var Jen­ni­fer W. gan­ske rig­tigt og­så stærkt ak­tiv på den sa­la­fi­sti­ske ji­ha­dists­ce­ne i Tys­kland. Hun stod f.eks. for et forum på net­tet, som pri­mært or­ga­ni­se­re­de støt­te til ar­re­ste­re­de is­la­mi­ster og de­res ef­ter­lad­te fa­mi­li­er.

Den 29. ju­ni for­lod hun sin lej­lig­hed i by­en Lo­h­ne i det nord­ve­st­li­ge Tys­kland og kør­te syd­på. Men hun nå­e­de kun til Bay­ern, før hun selv blev an­holdt. Ef­ter­for­sker­ne vur­de­rer, at hun var un­der­vejs til­ba­ge til IS – den­ne gang i Sy­ri­en.

Si­den har Jen­ni­fer W. sid­det i fængsel, hvor hun ven­ter på sin rets­sag. Her ny­der hun nu selv støt­te fra ji­ha­dist­hu­stru­er­ne. En kvin­de skal iføl­ge Bild ha­ve ud­talt, at hun var i chok, for­di hen­des »stærkt en­ga­ge­re­de« tros­fæl­le var ble­vet ar­re­ste­ret. I for­skel­li­ge grup­per på net­tet op­for­dres nu og­så til, at man ud­vi­ser støt­te over for Jen­ni­fer W., og man be­der for, at hun bli­ver løsladt. Hvis hun der­i­mod bli­ver dømt skyl­dig i an­kla­ger­ne, ri­si­ke­rer hun fængsel på liv­s­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.