$uper­mar­kedskæ­de de­ler USA

Jyllands-Posten Søndag - - International - Jyl­lands-po­stens kor­re­spon­dent poul.f.lar­[email protected]

Vo­res ven­li­ge ud­le­jer, ar­ki­tek­ten, gav os en hur­tig in­tro­duk­tion til de lo­ka­le se­vær­dig­he­der, da vi flyt­te­de ind i hu­set i det nord­ve­st­li­ge Was­hin­g­ton sid­ste år.

»Der er og­så en Who­le Foods, så man be­hø­ver ik­ke ta­ge no­gen an­dre ste­der hen for at kø­be ind,« lo­ve­de han.

Who­le Foods er en slags ame­ri­kansk kryds­ning mel­lem Ir­ma og Ma­ga­sins Mad & Vin, et smag­fuldt ind­ret­tet gour­metsu­per­mar­ked med Tal­king He­ads i højta­ler­ne og ula­ste­ligt vel­ple­je­de re­præ­sen­tan­ter for den kre­a­ti­ve klas­se bag de bug­nen­de ind­købs­vog­ne.

Ste­det, så helt af­gjort, hvis man er på ud­kig ef­ter bi­o­dy­na­misk ka­nel­te, en pro­bi­o­tisk ener­gibar, el­ler kød fra lyk­ke­li­ge, løs­gå­en­de (men dog af­dø­de) dyr.

Så er der li­ge det med pri­ser­ne. Man skal slip­pe 45 kr. for 200 gram hin­d­bær, be­ta­le 30 kr. for en kvart li­ter lo­kalt pro­du­ce­ret pi­ske­flø­de, og helt på knæ for­an vin­re­o­lens ned­re re­gio­ner, hvis man er en ple­be­jer, der ger­ne vil fin­de sig en fla­ske til un­der 100 kr.

Det jævnt hen stra­tos­fæ­ri­ske pris­ni­veau har gi­vet Who­le Foods til­nav­net ”Who­le Pay­check”, he­le løn­nen, men det sy­nes ik­ke at an­fæg­te de øko­lo­gisk be­vid­ste og øko­no­misk for­må­en­de for­bru­ge­re i vo­res kvar­ter.

Der er og­så me­re stil over at pro­me­ne­re med en af Who­le Foods’ smag­ful­de pa­pir­spo­ser end med de sja­ske­de en­gangs­po­ser, som man­ge ame­ri­kan­ske su­per­mar­ke­der el­lers gør sig i.

Who­le Foods har dog si­ne kri­ti­ke­re – selv om det ik­ke pri­mært er pris­ni­veau­et, der står for skud.

Kæ­den be­gynd­te sin ek­si­stens som en hel­se­kost­bu­tik i Austin i Te­xas for 40 år si­den, men er si­den eks­pan­de­ret over det me­ste af USA, og tæl­ler i dag tæt på 500 bu­tik­ker.

I 2017 kom så syn­de­fal­det, da sto­re, styg­ge Ama­zon, net­han­dels­gi­gan­ten, der er le­ve­rings­dyg­tig i alt fra bly­ant­spid­se­re til 65 tom­mers fladskær­me, køb­te Who­le Foods for ca. 80 mia. kr.

Ama­zon har gjort det grim­me ved sto­re de­le af USA’S de­tail­han­del, me­ner kri­ti­ke­re, selv om sel­ska­bets la­ve pri­ser og gra­tis ud­bring­ning og­så har skaf­fet det man­ge tro­fa­ste fans.

Det er sta­dig uklart, om Ama­zons sto­re in­ve­ste­ring er gi­vet godt ud, men Who­le Foods har for længst etab­le­ret sig ik­ke ba­re som et fiks- punkt i ind­købsland­ska­bet i USA’S stor­by­er, men og­så som en slags iden­ti­tetspo­li­tisk mar­kør.

For po­li­ti­ske ana­ly­ti­ke­re har pe­get på en ty­de­lig sam­men­hæng mel­lem til­ste­de­væ­rel­sen af en Who­le Food­s­bu­tik og stem­me­af­gi­vel­sen ved valg.

I valg­kred­se, hvor kæ­den er til ste­de, er der en 8 ud af 10-sand­syn­lig­hed for, at fler­tal­let er de­mo­kra­tisk, har tænk­som­me ana­ly­ti­ke­re fast­slå­et ef­ter en nø­je gen­nem­gang af de fo­re­lig­gen­de da­ta.

I vo­res fa­mi­lie stem­mer vi dog kun med fød­der­ne.

Så mens ar­ki­tek­ten svin­ger guld­kor­tet, kø­ber vi en­kel­te va­rer i Who­le Foods’ hel­li­ge hal­ler og lu­sker el­lers i ly af mør­ket lidt læn­ge­re ned ad ga­den til Gi­ant, som nav­net an­ty­der et an­der­le­des prosaisk me­ga­mar­ked, hvor kli­en­tel­let er fol­ke­ligt, pri­ser­ne me­re frem­kom­me­li­ge, men man til gen­gæld må kla­re sig helt uden pa­pir­spo­ser.

Su­per­mar­kedskæ­den Who­le Foods er dyr, men dej­lig, me­ner man­ge i Was­hin­g­ton – og så er den må­ske et godt ba­ro­me­ter for USA'S po­li­ti­ske ud­vik­ling. Brev fra Was­hin­g­ton Mens ar­ki­tek­ten svin­ger guld­kor­tet, kø­ber vi en­kel­te va­rer i Who­le Foods’ hel­li­ge hal­ler og lu­sker el­lers i ly af mør­ket lidt læn­ge­re ned ad ga­den til Gi­ant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.