Eks­plo­sion i ba­ge­ri i Pa­ris ko­ste­de tre men­ne­sker li­vet

Jyllands-Posten Søndag - - International - /ritzau/ap

To brand­folk blev dræbt i for­bin­del­se med en ga­s­eks­plo­sion i et ba­ge­ri i Pa­ris lør­dag, har den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster, Chri­stop­he Ca­sta­ner, med­delt.

Og­så en spansk kvin­de er om­kom­met ved eks­plo­sio­nen. Kvin­den var på fe­rie i Pa­ris sam­men med sin mand og blev sår­et ved eks­plo­sio­nen. Hun dø­de ef­ter­føl­gen­de af si­ne kvæ­stel­ser, op­ly­ser en em­beds­mand i det span­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Mindst 47 per­so­ner blev kvæ­stet, her­af 10 al­vor­ligt.

Chri­stop­he Ca­sta­ner frem­hæ­ve­de, at red­nings­mand­ska­bet yde­de en over­or­dent­lig mo­dig ind­sats. En brand­mands liv blev red­det, ef­ter at han hav­de lig­get be­gra­vet un­der mur­brok­ker i to og en halv ti­me.

Eks­plo­sio­nen me­nes at væ­re for­år­sa­get af et gas­ud­s­lip, og om­kring 200 brand­mænd blev sat ind i en red­nings­ak­tion ved adres­sen i Rue de Tre­vi­se i det ni­en­de ar­ron­dis­se­ment – om­kring en ki­lo­me­ter fra Ope­ra­en.

Bra­get, der smadre­de vin­du­er, væl­te­de bi­ler og kvæ­ste­de fle­re men­ne­sker, kun­ne hø­res i sto­re de­le af det cen­tra­le Pa­ris.

»Der var glas­skår overalt, bu­tiks­fa­ca­der var blæst ud, og vin­du­er var øde­lagt op til tred­je og fjer­de sal,« for­tæl­ler den 38-åri­ge David Bangu­ra, der be­fandt sig nær ulyk­kes­ste­det.

Fo­tos og vi­deo­op­ta­gel­ser på so­ci­a­le me­di­er vi­ser, at he­le fa­ca­den på byg­nin­gen, hvor ba­ge­ri­et lig­ger, er styr­tet sam­men, mens mur­re­ster og glas­skår lig­ger spredt overalt i ga­den.

Brand­bi­ler og am­bu­lan­cer var hur­tigt til ste­de på adres­sen, hvor de an­vend­te sti­ge­bi­ler for at evaku­e­re folk fra byg­nin­gen. To he­li­kop­te­re lan­de­de og­så på et tids­punkt for at ta­ge sig af de til­ska­de­kom­ne.

Det dan­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um op­for­drer folk til at hol­de sig fra ulyk­kes­ste­det.

To brand­folk og en spansk turist blev lør­dag dræbt ved en ga­s­eks­plo­sion i Pa­ris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.