Bil­fi­du­ser

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - Che­fre­dak­tion: Ja­cob Ny­broe (an­svars­ha­ven­de) og Ste­en Ro­sen­bak Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør: Stig Kirk Ørskov Ud­gi­ver og tryk: JP/ Po­li­ti­kens Hus A/S Grøn­dals­vej 3, 8260 Vi­by J. Te­le­fon 87 38 38 38. Se og­så si­de 2

Få ste­der er skat­te­v­an­vid­det i Dan­mark me­re syn­ligt, end når det gæl­der bi­ler. Det er så­le­des kun få år si­den, at dan­sker­ne skul­le be­ta­le for tre bi­ler, når de køb­te én.

For­nuf­ten er så småt be­gyndt at træn­ge ind på Chri­sti­ans­borg, hvor­for der i dag be­ta­les en re­gi­stre­rings­af­gift på 85 pct. af bi­lens vær­di op til 185.000 kr., mens der skal be­ta­les 150 pct. i af­gift af den vær­di, som lig­ger der­u­d­over.

Det vil si­ge – oven­stå­en­de gæl­der kun, når man kø­ber en bil. Hvis den lea­ses, er den skat­te­mæs­si­ge vir­ke­lig­hed en an­den, og end­nu me­re kom­pli­ce­ret bli­ver det, hvis den lea­ses og an­ven­des som fir­ma­bil.

I avi­sen har vi be­ret­tet om, hvor­dan Sem­ler Grup­pen, Dan­marks stør­ste bil­kon­cern, sæl­ger nye bi­ler af mær­ket Au­di A8 og Au­di Q8 til et lea­sings­el­skab med ab­surd sto­re ra­bat­ter. Bi­ler­ne ko­ste­de om­kring 1,2 mio. kr. pr. stk., men ef­ter at ha­ve kørt få må­ne­der er de nu sat til salg for 1,9 mio. kr. Fi­du­sen er, at hvis bi­len skal an­ven­des som fir­ma­bil, skal bru­ge­ren kun be­skat­tes, som om den ko­ste­de 1,2 mio. kr., hvil­ket ud­lø­ser en år­lig skat­te­be­spa­rel­se i om­eg­nen af 75.000 kr.

Sem­ler Grup­pen hæv­der, at ma­nøv­ren hol­der sig in­den for gæl­den­de lov, hvil­ket ind­til vi­de­re må stå til tro­en­de. An­dre sto­re bil­for­hand­le­re er mindst li­ge så kre­a­ti­ve i de­res skat­te­tænk­ning. At døm­me ef­ter de po­li­ti­ske re­ak­tio­ner hand­ler Sem­ler Grup­pen og an­dre i strid med in­ten­tio­ner­ne i den se­ne­ste lov­giv­ning på om­rå­det. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der ud­stil­ler den du­b­i­ø­se ad­færd van­vid­det i bil­be­skat­nin­gen.

Es­sen­sen er, at den fa­mi­lie, der spa­rer pen­ge sam­men og kø­ber en ny bil, bli­ver læ­ster­ligt til grin i for­hold til de per­so­ner, der får stil­let en fir­ma­bil til rå­dig­hed, og hvor der le­galt er jong­le­ret med re­gi­stre­rings­af­gif­ter­ne og der­med be­skat­nings­grund­la­get. Ik­ke et ondt ord om bru­ge­re af fir­ma­bi­ler, men det si­ger sig selv, at de skat­tey­de­re, der be­ta­ler de­res bil selv, ik­ke skal gø­res til grin for eg­ne pen­ge.

Be­reg­nin­ger fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har vist, at hvis re­gi­stre­rings­af­gif­ten sæn­kes til 85 pct. for al­le bi­ler, vil det re­elt ik­ke ko­ste statskas­sen en kro­ne. For­melt vi­ser be­reg­nin­ger­ne et prove­nutab på 100 mio. kr., men er­fa­rin­gen fra den se­ne­ste sænk­ning af re­gi­stre­rings­af­gif­ten har væ­ret, at dan­sker­ne kø­ber stør­re og me­re sik­re bi­ler med det re­sul­tat, at sta­ten fak­tisk har få­et fle­re pen­ge i kas­sen – ik­ke fær­re – og sam­me dy­na­mi­ske ef­fekt kan me­get vel gen­ta­ge sig ved at sæn­ke re­gi­stre­rings­af­gif­ten til 85 pct. Ind­dra­ges kli­ma­dags­or­de­nen, kan der ar­gu­men­te­res sag­ligt for, som og­så Det Øko­no­mi­ske Råd har gjort, at he­le bil­be­skat­nin­gen bør om­læg­ges til at be­skat­te bru­gen af bi­len i ste­det for at be­skat­te dens vær­di; her­un­der bør der i be­skat­nin­gen og­så ind­dra­ges bi­lens kli­ma­be­last­ning. En fun­da­men­tal om­læg­ning af bil­af­gif­ter­ne vil væ­re en kom­pli­ce­ret og lang­va­rig pro­ces. Sta­ten ven­tes i år at hen­te 55,6 mia. kr. fra bil­be­skat­ning, og der er næp­pe fler­tal for at ac­cep­te­re et næv­ne­vær­digt la­ve­re prove­nu.

Kon­kret er der be­hov for et ha­ste­ind­greb, der de­fi­ni­tivt gør op med lea­sing­fi­du­ser­ne i bil­bran­chen. For det før­ste skal re­gi­stre­rings­af­gif­ten for al­le bi­ler sæn­kes til 85 pct. For det an­det skal be­skat­nings­grund­la­get for fir­ma­bi­ler frem­over væ­re ka­ta­log­pri­sen, så bru­ge­ren be­skat­tes af sam­me vær­di, som hvis bi­len bli­ver købt kon­tant. For det tred­je – hvis bil­bran­chen yder ra­bat­ter – skal en­hver dan­sker kun­ne køb en ny bil til sam­me pris, som lea­sings­el­ska­ber­ne til­by­des. Sidst­nævn­te er ik­ke sær­ligt li­be­ralt, men bil­bran­chens skat­te­tænk­ning lev­ner re­elt in­gen al­ter­na­ti­ver.

Un­der­vejs fa­ke news.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.