Det er skat på al­le­re­de be­skat­tet ind­komst

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - Chri­sti­an Lind­hardt-lar­sen cand.merc.aud., Farum

For­le­den le­ve­re­de øko­nom Ni­els Storm Knig­ge fra tæn­ket­an­ken Kra­ka et for­svar for ar­ve­af­gif­ten. Han på­stod, at pen­ge »be­skat­tes, når de skif­ter hæn­der«. Det er sam­me nar­ra­tiv, som har kørt på de so­ci­a­le me­di­er fra ven­stre­fløj­en de se­ne­re må­ne­der.

Men på­stan­den er falsk. Pen­ge er et be­ta­lings­mid­del. Pen­ge er ik­ke en ind­komst, og arv er ik­ke en ind­komst el­ler ind­tægt. Det er en op­spa­ring, der ik­ke er brugt, og hvor ar­ve­af­gif­ten som den ene­ste af­gift og skat sam­men med ga­ve­af­gif­ten i det dan­ske skat­te­sy­stem be­skat­ter en al­le­re­de be­skat­tet ind­komst.

Det er en skat og af­gift på no­get, uden der er en vær­di­til­vækst bag. Ved over­skud i en virk­som­hed er der en vær­di­til­vækst. På sam­me må­de ved løn. Re­elt er det en par­ti­el kon­fiska­tion, som straf­fer dem, der spa­rer op. End­vi­de­re på­stås det, at af­gif­ten forvri­der min­dre end top­skat­ten, men dels er der ik­ke po­li­tisk fler­tal for la­ve­re top­skat, dels ram­mer den helt al­min­de­li­ge fa­mi­li­er, der ik­ke be­ta­ler top­skat, dels er det yderst be­græn­set, hvad sta­tens net­toprove­nu ved af­gif­ten over­ho­ve­det er.

Fak­tisk ud­gør net­toprove­nu­et kun 0,1 pct. af bnp i 2024. Til­ba­ge bli­ver der et str­af­ge­byr til dem, der spa­rer op. Kra­ka og an­dre, der er for­ta­le­re for ar­ve­af­gif­ten som Ce­vea og en ræk­ke po­li­ti­ske par­ti­er, mang­ler der­for at for­kla­re, hvor­for de me­ner, at bor­ge­re, der spa­rer op i frie mid­ler og ned­brin­ger gæl­den i de­res bo­li­ger, skal straf­fes – som de ene­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.