Det ene­ste go­de ar­gu­ment

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - St­ef­fen Ras­mus­sen, pen­sio­nist, Sko­vlun­de

I den­ne tid står det åben­bart højt på no­gens øn­ske­li­ste, at po­li­ti­ker­ne og sta­ten me­re og me­re skal blan­de sig i el­ler må­ske så­gar lov­gi­ve om folks pri­va­te for­hold. Det væ­re sig li­ge fra æg­te­ska­be­li­ge for­hold til de ting, folk dul­mer ner­ver­ne med el­ler blot ind­ta­ger for at ska­be sig nog­le få af­slap­pen­de mi­nut­ter ind­hyl­let i røg.

Jeg skal slet ik­ke gå i ret­te med, om to­bak er ska­de­ligt. Det ved vi al­le. Og­så at vi med vo­res for­skel- li­ge livs­sti­le læg­ger vo­res fæl­les sam­fund til byr­de. Der­i­mod vil jeg gå i ret­te med det syns­punkt, at sta­ten og po­li­ti­ker­ne skal blan­de sig i folks pri­va­te for­hold. Det ene­ste go­de ar­gu­ment, jeg umid­del­bart kan fin­de for at ry­ge og drik­ke al­ko­hol er, at det må stå en­hver frit for. Ja, læn­ge­re er den fak­tisk ik­ke. Jeg kun­ne jo hel­ler al­drig drøm­me om, at for­by­de min ko­ne at ry­ge, vel?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.