Det dan­ske sund­heds­væ­sen fortje­ner en me­dal­je

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - Anders Küh­nau re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Midtjyl­land

Re­gio­ner­ne har skabt be­mær­kel­ses­vær­di­ge re­sul­ta­ter gen­nem de sid­ste 12 år. Så lad os én gang for al­le gø­re op med de ska­de­li­ge, sej­li­ve­de myter om et dyrt og dår­ligt sund­heds­væ­sen. Dan­mark er blandt de tre lan­de i Eu­ro­pa, som har den la­ve­ste dø­de­lig­hed som føl­ge af blod­prop i hjer­tet. Ven­te­ti­der­ne på ope­ra­tio­ner er hi­sto­risk la­ve, og vi er ble­vet bed­re til at be­hand­le kræft- og hjer­te­syg­dom­me.

Re­gio­ner­ne gør det så godt, at den sven­ske tæn­ket­ank He­alth Consu­mer Power­hou­se for­ny­e­lig kå­re­de det dan­ske sund­heds­væ­sen som det tred­je­bed­ste i ver­den. Vi bør og­så væ­re stol­te over, at 9 ud af 10 plan­lagt ind­lag­te pa­tien­ter i høj grad el­ler me­get høj grad er til­fred­se med de­res for­løb på sy­ge­hu­set og fin­der per­so­na­let ven­ligt og imø­de­kom­men­de.

Nog­le på­står, at der er for sto­re re­gio­na­le for­skel­le, men ser man på dø­de­lig­he­den for kræft, iskæ­misk hjer­te­syg­dom, di­a­be­tes, lun­ge­vejs­syg­dom­men kol, blod­prop og psy­ki­ske li­del­ser, lig­ger va­ri­a­tio­nen i den re­gio­na­le dø­de­lig­hed kon­se­kvent i den la­ve en­de sam­men­lig­net med an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de.

Vi er ik­ke ba­re fag­ligt dyg­ti­ge og ta­ger pa­tien­ter­ne i hån­den, det dan­ske sund­heds­væ­sen er og­så blandt de bil­lig­ste i for­hold til sund­heds­ud­gif­ter pr. ind­byg­ger: Ud­gif­ter­ne er på un­der 8 pct. af bnp. Det er un­der OECD’S gen­nem­snit og un­der ud­gifts­ni­veau­et for lan­de som Sve­ri­ge, Stor­bri­tan­ni­en og Frank­rig.

Hvert år be­hand­ler re­gio­ner­nes so­ma­ti­ske sy­ge­hu­se 2,7 mil­li­o­ner bor­ge­re. Hvis der er no­get, vi kan gø­re bed­re, sik­rer et de­mo­kra­tisk fol­ke­valgt re­gions­råd, at det straks bli­ver ta­get op og un­der­søgt for at læ­re og for­bed­re. Godt nok er ik­ke nok for re­gio­ner­ne. Vi har sto­re visioner, som i de kom­men­de år skal gø­re det end­nu tryg­ge­re og nem­me­re at væ­re pa­tient.

Med an­dre ord: Vi er klar til at ska­be fle­re re­sul­ta­ter, me­re sam­men­hæng og hø­je­re kva­li­tet, som kan mær­kes hos den en­kel­te bor­ger, og som bli­ver be­mær­ket ude i ver­den. Sund­heds­væs­net er nemt at ta­le ned, men svært at byg­ge op. Re­gio­ner­ne pas­ser på pen­ge­ne og på pa­tien­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.