70 ÅR SØN­DAG Fyn­bo­en med for­stand på ver­den

Jyllands-Posten Søndag - - Navne - Re­dak­tion: Poul So­el­berg Chri­sten­sen og Kim Pauli JETTE ELBÆK MARESSA je­[email protected] Bir­ger Ri­is-jør­gen­sen, am­bas­sa­dør, Kø­ben­havn

Der er stort set ik­ke den plet i ver­den, som hi­sto­ri­ke­ren Bir­ger Ri­is-jør­gen­sen ik­ke har væ­ret i be­rø­ring med, si­den han i 1976 fo­re­tog et be­mær­kel­ses­vær­digt kar­ri­e­reskift fra at væ­re forsk­nings­bi­bli­o­te­kar på Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek til at bli­ve diplo­mat i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

Her­fra blev han ud­sendt til Bruxel­les som Dan­marks re­præ­sen­tant i Na­tos po­li­ti­ske ko­mité, hjem­me i Kø­ben­havn blev ak­tions­ra­di­us­sen ud­vi­det med Nor­den. I 1987 gik tu­ren at­ter til Bruxel­les for at væ­re med til at op­byg­ge se­kre­ta­ri­a­tet for eu­ro­pæ­isk po­li­tisk sam- ar­bej­de, en me­ka­nis­me, som var en del af den Ef-pak­ke, som dan­sker­ne hav­de stemt om året før.

Bir­ger Ri­is-jør­gen­sens ev­ner som iværk­sæt­ter kom igen Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et til go­de, da han i 2000 blev før­ste chef for Eks­port­rå­det. In­den da hav­de den flit­ti­ge og ar­bejd­s­om­me diplo­mat nå­et at be­skæf­ti­ge sig med dansk bi­stands­hjælp i Da­ni­da, hvor han avan­ce­re­de til chef for mi­ni­ste­ri­ets da­væ­ren­de Syd­grup­pe. I 2006 blev han ud­sendt som Dan­marks am­bas­sa­dør i Stor­bri­tan­ni­en, her­ef­ter fulg­te am­bas­sa­dør­po­sten i Rom, in­den Bir­ger Ri­is-jør­gen­sen og hu­stru­en, Ka­rin Ri­is-jør­gen­sen, tid­li­ge­re EU­par­la­men­ta­ri­ker for Ven­stre, bo­sat­te sig i Kø­ben­havn.

Som­mer­hus i Ker­te­min­de

Beg­ge er af fynsk her­komst, rød­der­ne til fø­de­ø­en be­va­res gen­nem som­mer­hu­set i Ker­te­min­de. Selv om Bir­ger Ri­is-jør­gen­sen for­melt set er gå­et på pen­sion, så er det ik­ke lig­ge­sto­len i som­mer­hu­set, som fyl­der til­væ­rel­sen. Han har etab­le­ret sit eget rå­d­giv­nings­fir­ma, ar­bej­der sam­men med tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Anders Fogh Ras­mus­sen (V) og er le­ven­de in­ter­es­se­ret i de for­an­drin­ger, som Eu­ro­pa un­der­går.

Ud over fa­mi­li­en hol­der Bir­ger Ri­is-jør­gen­sen af at spil­le ten­nis og har glæ­de ved at spil­le kla­ver.

Am­bas­sa­dør Bir­ger Ri­isJør­gen­sen er nå­et vidt om­kring gen­nem sin lan­ge kar­ri­e­re. Ann-ma­ri Max Han­sen drop­pe­de en travl te­a­ter­kar­ri­e­re for at bli­ve ge­stalt­te­ra­pe­ut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.