80 ÅR SØN­DAG Sto­re­bæltskaf­fens ba­ne­mand 75 ÅR SØN­DAG Den græn­se­sø­gen­de kunst­ner

Jyllands-Posten Søndag - - Navne - CAMILLA BERGSAGEL NI­EL­SEN camilla.b.ni­el­[email protected]­nans.dk CHRI­STI­NE CHRI­STI­AN­SEN nav­[email protected] Le­ne Ad­ler Pe­ter­sen, kunst­ner, Fre­de­riks­berg

Man­den, der myr­de­de sto­re­bæltskaf­fen, el­ler en be­ha­ge­lig ter­ri­er som le­der. Det er Mo­gens Bund­gaard-ni­el­sen ble­vet kaldt, når der gen­nem de se­ne­ste år­ti­er er teg­net po­rtræt­ter af ham.

Han er bedst kendt som man­den bag Sto­re­bælts­bro­en, da han stod i spid­sen for at byg­ge broog tun­nel­for­bin­del­sen, der er­stat­te­de fær­ger­ne over Sto­re­bælt.

»Da jeg star­te­de, sag­de to tred­je­de­le af dan­sker­ne, at det var fuld­stæn­dig van­vit­tigt at byg­ge en Sto­re­bælts­bro. Det vil­le ud­lø­se al land­sens ulyk­ker, og oven i kø­bet vil­le fi­ske­ne dø, og ha­ve­ne gis­pe af iltsvind,« har Mo­gens Bund­gaard-ni­el­sen sagt til Jyl­lands-po­sten.

Egent­lig er Mo­gens Bund­gaard-ni­el­sen ud­dan­net ci­vil­in­ge­ni­ør i ke­mi, som han har sup­ple­ret med en hd.

I den tid­li­ge kar­ri­e­re var ar­bejds­gi­ve­ren ame­ri­kansk et par år, da han frem til 1967 var an­sat i Ame­ri­can Cy­a­na­mid Co.

Han vend­te hjem til Dan­mark og blev lek­tor på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU).

Vi­de­re til Sund & Bælt

Uni­ver­si­tetskar­ri­e­ren lag­de han bag sig, da han fik en stil­ling først som kon­tor­chef og se­ne­re som un­der­di­rek­tør i Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et. Af­brudt af en kort kar­ri­e­re som di­rek­tør i Plansty­rel­sen blev han de­par­te­ments­chef i Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et i 1983 og frem til 1989, hvor sag­de ja til stil­lin­gen som adm. di­rek­tør for sel­ska­bet Sto­re­bælt. Han var di­rek­tør for Sto­re­bælts­for­bin­del­sen frem til 1998, hvor bom­me­ne til bro­en for før­ste gang gik op for bi­li­ster, og han blev der­ef­ter adm. di­rek­tør for den stat­se­je­de kon­cern Sund & Bælt. Si­den har han sid­det i for­skel­li­ge be­sty­rel­ser. Le­ne Ad­ler Pe­ter­sen var gen­nem 1960’er­ne og 1970’er­ne kendt som en pro­vo­ka­tør på den dan­ske kunsts­ce­ne, hvor hun delt­og i en ræk­ke hap­pe­nings - en­ten ale­ne el­ler sam­men med æg­te­fæl­len Bjørn Nør­gaard og frem­træ­den­de kunst­n­er­kol­le­ger som Per Kir­ke­by og Poul Ger­nes. Al­le stod de som græn­se­sø­gen­de ak­tø­rer i en epo­ke, hvor kon­ven­tio­ner­ne blev ud­for­dret, mens ung­doms­op­rø­ret tog fart.

Le­ne Ad­ler Pe­ter­sen var så­le­des kunst­ne­ren, der som led i ak­tio­nen ”Ud­dri­vel­sen af temp­let/nø­gen kvin­de­lig Kristus” gik gen­nem Børs­sa­len uden en trevl på krop­pen en ma­j­dag i 1969. Dér stod de må­ben­de børs­hand­le­re i de­res sor­te jak­ke­sæt i sa­len. I hån­den bar Le­ne Ad­ler Pe­ter­sen et kors, som Bjørn Nør­gaard hav­de kre­e­ret - et sym­bol på, at hun var den kvin­de­li­ge Kristus.

Den­ne op­træ­den kom til at de­fi­ne­re hen­de som en po­li­tisk kunst­ner med et stærkt fe­mi­ni­stisk dri­ve. Selv om hen­des kunst­ne­ri­ske kar­ri­e­re si­den knop­s­kød i man­ge an­dre kre­a­ti­ve ret­nin­ger, hav­de den bre­de be­folk­ning svært ved at slip­pe nø­gen­bil­le­det af hen­de fra net­op den­ne se­an­ce.

For Le­ne Ad­ler Pe­ter­sen star­te­de det he­le i Aar­hus i 1964, hvor hun blev op­ta­get som stu­de­ren­de på Det Jy­ske Kun­sta­ka­de­mi. Hun gik her i to år, og si­den drog hun til Kø­ben­havn, hvor hun i 1968-69 dyg­tig­gjor­de sig yder­li­ge­re på Det Kgl. Dan­ske Kun­sta­ka­de­mi. Og­så hen­des til­knyt­ning til Den Eks­pe­ri­men­te­ren­de Kunstsko­le – blot kal­det Eks­sko­len – og al­le de al­ter­na­ti­ve idéer, der fl­o­re­re­de som en del af ung­doms­op­rø­ret, var med til at for­me Le­ne Ad­ler Pe­ter­sen. Hun var med til at gi­ve or­det kunst en bre­de­re be­tyd­ning. Kunst­vær­ker var ik­ke læn­ge­re ba­re pryd­gen­stan­de, som bor­ger­ska­bet kun­ne kø­be og de­ko­re­re hjem­me­ne med. Med Le­ne Ad­ler Pe­ter­sen som en af front­lø­ber­ne kom kunst nu og­så til at om­fat­te spon­ta­ne og ufor­ud­si­ge­li­ge op­trin, som blev re­a­li­se­ret på sær­li­ge ste­der og ef­ter nø­je til­ret­telag­te pla­ner.

He­st måt­te la­de li­vet

Sam­men med sin mand, Bjørn Nør­gaard, is­ce­ne­sat­te hun man­ge af den­ne ty­pe hap­pe­nings, her­un­der ”Ri­tu­el of­ring af en he­st”, som ud­spil­le­de sig på en mark i Horns­her­red i 1970.

Mens he­sten Rø­de Fa­ne blev slag­tet, par­te­ret i 400 de­le og kon­ser­ve­ret i syl­te­tøjs­glas, stod Le­ne Ad­ler Pe­ter­sen ud­klædt som en præstin­de på den fros­ne jord og frem­sag­de et hyl­dest­digt til den dø­de he­st, mens kom­po­ni­sten og mu­si­ke­ren Henning Chri­sti­an­sen ak­kom­pag­ne­re­de det spek­taku­læ­re op­trin på sin vi­o­lin.

Kult­sta­tus

Bå­de ak­tio­nen i Børs­sa­len og den hap­pe­ning, der po­pu­lært kal­des ”Hesteo­f­rin­gen”, op­nå­e­de kult­sta­tus i den in­ter­na­tio­na­le kunst­ver­den. Men i den hjem­li­ge an­de­dam hav­de man­ge me­re end svært ved at ka­pe­re dis­se pro­vo­ke­ren­de hand­lin­ger – kun­ne de vir­ke­lig kal­des kunst?

I dis­se tur­bu­len­te år blev Le­ne Ad­ler Pe­ter­sen as­so­ci­e­ret med yder­lig­gå­en­de grup­per som Slum­stormer­ne, der be­sat­te tom­me, kon­dem­ne­re­de ejen­dom­me i Aar­hus og Kø­ben­havn. Sam­men med Bjørn Nør­gaard og en grup­pe an­dre ak­ti­vi­ster var hun med til den stort an­lag­te be­sæt­tel­se af øen Livø i Lim­fjor­den i 1971. Må­let med ak­tio­nen var at ska­be et frirum for kre­a­ti­vi­tet på øen. Po­li­ti­et syn­tes dog min­dre godt om idéen og greb hårdt ind over for be­sæt­ter­ne.

Da ak­tions­kun­sten be­gynd­te at klin­ge af de føl­gen­de år, for­dy­be­de Le­ne Ad­ler Pe­ter­sen sig i si­ne eg­ne ma­le­ri­er, ke­ra­mi­ske ar­bej­der og kol­la­ger. Hun har løst udsmyk­nings­op­ga­ver på bl.a. Hor­sens Rå­d­hus, bas­sin­rum­met på Her­lev Sy­ge­hus og Dansk Sy­geple­je­rå­ds Kur­sus­cen­ter i Vil­vor­de. I 1994-2006 skab­te hun sam­men med Bjørn Nør­gaard en 24 me­ter lang ke­ra­misk fri­se til Holste­bro Gym­na­si­um. Le­ne Ad­ler Pe­ter­sen er ble­vet be­løn­net med Sta­tens Kunst­fonds tre­åri­ge ar­bejds­le­gat, Eck­ers­berg Me­dail­len, Art­hur Køpck­es Min­de­le­gat og Jens Søndergaard og hu­strus Min­de­le­gat, der er Dan­marks stør­ste ma­ler­le­gat. Hun de­bu­te­re­de i 1978 på hhv. Char­lot­ten­borgs For­år­s­ud­stil­ling, Kunst­ner­nes På­skeud­stil­ling og Kunst­ne­res Ef­ter­år­s­ud­stil­ling og har ud­stil­let i fle­re lan­de. Ud­over sit kunst­ne­ri­ske vir­ke har Anet­te Blæs­b­jerg Ørom en­ga­ge­ret sig i kunst­po­li­tik med for­må­let om at syn­lig­gø­re tekstil­kunst- og kunst­ne­re. Hun er des­u­den for­fat­ter til en ræk­ke bø­ger.

Kunst­ne­ren Le­ne Ad­ler Pe­ter­sen vak­te in­ter­na­tio­nal op­sigt, da hun som ”Den kvin­de­li­ge Kristus” i 1969 gik nø­gen med et kors gen­nem Kø­ben­havns Fonds­børs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.