Woz­ni­a­cki vil ik­ke ha­ve me­dynk – egent­lig vil hun ba­re helst ha­ve fred

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - MELBOURNE

Ét kort skridt til høj­re, stop, en kru­se­dul­le.

Ét kort skridt til høj­re, stop, en kru­se­dul­le.

Ét kort skridt til høj­re, stop, en kru­se­dul­le.

Så­dan fort­sat­te Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki he­le den lan­ge ræk­ke ned.

Pro­gram­mer, over­di­men­sio­ne­re­de ten­nis­bol­de, au­to­graf­bø­ger og T-shir­ts blev udsmyk­ket med hen­des nav­ne­krim­s­krams i en se­an­ce, hvor hun sam­ti­dig in­di­rek­te un­der­skrev sin egen ra­sk­mel­ding – de små og kon­stan­te si­de­be­væ­gel­ser hav­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i hvert fald in­gen pro­ble­mer med at ud­fø­re, og sel­ve vilj­en til at ho­no­re­re øn­sket fra de man­ge fans var et klart sig­nal om over­skud, og­så på den men­tale kon­to.

De se­ne­ste tre må­ne­der har hen­des hel­bred el­lers væ­ret gen­stand for stor dis­kus­sion og in­ter­es­se, da hun på pres­se­mø­det ef­ter sin sid­ste kamp i 2018 af­slø­re­de at væ­re ble­vet ramt af kro­nisk led­degigt.

Der­på tog Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på fe­rie for så at kon- cen­tre­re sig om genop­byg­nin­gen til den nye sæ­son, og der­for har hun kun i be­græn­set om­fang for­talt of­fent­lig­he­den om sin nye vir­ke­lig­hed og tan­ker­ne om den.

Spørgs­mål, men in­gen svar

Sel­ve træ­nin­gen lør­dag ef­ter­mid­dag af­slø­re­de in­tet.

Om for­mid­da­gen hav­de hun af­vik­let end­nu en af de træ­nings­kam­pe, som Australian Open har smidt på op­takt­s­pro­gram­met til glæ­de for bå­de spil­le­re og til­sku­e­re. To nav­ne bli­ver sat til­fæl­digt sam­men, de spil­ler med po­int, dom­mer og bold­børn, der er tryk på, og der­for kun­ne og skul­le Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki nø­jes med en kort op­træ­den på ba­ne 18 klok­ken 15.30 lo­kal tid.

In­gen grund til at ud­for­dre gig­ten el­ler de ma­vemus­k­ler, som ge­ne­re­de hen­de i for­ri­ge uges op­varm­nings­tur­ne­ring i Auck­land, og ef­ter blot 25 mi­nut­ter blev ketsje­ren skif­tet ud med en kug­le­pen.

Ef­ter tu­ren på den ene langsi­de måt­te Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki stop­pe; det blå­far­ve­de rek­tan­gel skul­le over­ta­ges af et par her­re­spil­le­re, men hen­des exit ud­lø­ste en mas­se »Ca­ro­li­ne, Ca­ro­li­ne« fra den sek­tion af til­sku­er­ne, som hun ik­ke var nå­et for­bi.

Ho­ved­per­so­nen op­fat­te­de til­rå­be­ne som in­tet me­re end hils­ner og ik­ke som bøn­ner om op­mærk­som­hed og yder­li­ge­re skrib­le­ri­er, men ef­ter at ha­ve for­ladt ba­nen fan­ge­de hun sig­na­let og for­bar­me­de sig som end­nu en op­vis­ning i psy­kisk ba­lan­ce – en nå­de­ger­ning, der ik­ke var fal­det man­ge top­spil­le­re ind to da- ge før så stor en tur­ne­ring.

Ef­ter endt over­ar­bej­de er­kend­te ver­den­stre­e­ren da og­så, at net­op nu er en god tid at væ­re hen­de. Pro­ble­mer­ne med ma­vere­gio­nen er hun hel­dig­vis ov­re, og di­rek­te ads­purgt er­klæ­re­de den for­sva­ren­de Australian Open-mester sig for­an på po­int i stri­den med gigtsyg­dom­men.

Lig­ger godt på 100-ska­la­en

»Der er man­ge ting, som jeg ger­ne vil hol­de for mig selv, men sam­ti­dig fø­ler jeg mig godt kø­ren­de og vil ger­ne gi­ve den gas og har træ­net rig­tigt godt. Men det er klart, at man bli­ver nødt til at lyt­te end­nu me­re til krop­pen. Der er nog­le da­ge, hvor man fø­ler sig me­re træt. Så må man ba­re si­ge til. Og så er der an­dre da­ge, hvor man fø­ler sig 100 pct. kø­ren­de, og så kan man gi­ve den ek­stra gas.« »Det er me­get for­skel­ligt, men jeg har haft det godt i en lang pe­ri­o­de.«

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ved godt, at hen­des nye vir­ke­lig­hed er in­ter­es­sant, men hun fø­ler sig for­an i kam­pen mod gig­ten. For at skå­ne spil­ler­ne har Australian Open ind­ført nye reg­ler for he­debøl­ger, men ik­ke al­le er li­ge be­gej­stre­de. Fø­ler du al­le­re­de, at du er ble­vet klo­ge­re på, hvor­dan du skal hånd­te­re syg­dom­men? På en ska­la fra 1-100, hvor 100 er to­talt upå­vir­ket – hvor mær­ket er du af syg­dom­men? Hvor langt dyk­ker du så ned, når det er dår­ligt? Du ven­te­de med at for­tæl­le om din syg­dom til ef­ter sid­ste tur­ne­ring i 2018, for­di du ik­ke gad ta­le om den. Er du ban­ge for, at det nu bli­ver et em­ne, du he­le ti­den skal for­hol­de dig til. Og vil du ba­re ger­ne læg­ge låg på?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.