Her­ne­de hed­der det ”slip, sl­op, slap”, men spil­ler­ne

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

sto­re nok til selv at gå, men så slip­per vi da for at bæ­re de der,« be­mær­ker Sue Mar­row og pe­ger på tre stør­re dun­ke med solcre­me på sæ­det.

»Har du hørt om ”slip, sl­op, slap”? Den lær­te al­le au­stra­li­e­re til­ba­ge i 1980’er­ne.«

Den lo­ka­le ud­ga­ve af mot­to­et ”skyg­ge, sol­hat og solcre­me” hand­ler om at smut­te i en trø­je med lan­ge ær­mer, sja­ske godt med solcre­me på krop­pen og smæk­ke en ka­sket på ho­ve­d­et, og helt uund­gå­e­ligt er var­men igen ble­vet et te­ma op til ten­nis­sæ­so­nens før­ste grand slam.

De fi­re alarm­punk­ter

Godt nok ven­tes den før­ste uge blot at by­de på et par da­ge med op til 35 gra­der, men ar­ran­gø­rer­ne har ind­ført nye reg­ler for ind­sat­sen mod he­debøl­ger. Eks­per­ter fra uni­ver­si­tet i Syd­ney har ud­vik­let sy­ste­met ”He­at Stress Sca­le” ba­se­ret på må­ling af luft­tem­pe­ra­tur, so­lens styr­ke, luft­fug­tig­hed og vind­ha­stig­hed – de fi­re fak­to­rer på­vir­ker et men­ne­skes ev­ne til at hånd­te­re var­me­be­last­nin­gen.

Det hid­ti­di­ge sy­stem tog ik­ke høj­de for lo­ka­le for­skel­le, men fra i år vil fem må­le­sta­tio­ner over­vå­ge ud­s­vin­ge­ne. I til­fæl­de af kri­se­si­tu­a­tio­ner vil en ek­stra­or­di­nær pau­se på 10 mi­nut­ter bli­ve til­delt kvin­de­li­ge spil­le­re mel­lem an­det og tred­je sæt samt mæn­de­ne mel­lem fjer­de og fem­te, og ved for­vær­ring kan kam­pe bli­ve af­brudt, ud­skudt el­ler af­vik­let un­der tag på de tre stør­ste are­na­er.

»Det er rart, at de gør no­get, for det bli­ver nog­le gan­ge så brutalt varmt, at det næ­sten er umen­ne­ske­ligt. Ens fød­der bræn­der, man kan ik­ke træk­ke vej­ret or­dent­ligt, det er ube­ha­ge­ligt. Det er som at væ­re i en sau­na,« fast­slår Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og bak­kes op af Bo­ris Beck­er:

Vi er i Australien, det er som­mer, og så kan in­gen for­ven­te, at de skal spil­le med hue og van­ter. Roger Mar­row, ten­ni­stilsku­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.