Fi­re fakta, der for­kla­rer ver­den Don't bu­ild that wall

Tal for­tæl­ler of­te me­re end ord. Hver uge fin­der Jyl­lands-po­sten fi­re nøg­le­tal, der vi­ser el­ler for­kla­rer en ak­tu­el glo­bal el­ler na­tio­nal ud­vik­ling el­ler ten­dens.

Jyllands-Posten Søndag - - Indblik - CARSTEN ELLEGAARD Ind­bliks­re­dak­tør

Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent, Do­nald Trump, kæm­per ufortrø­de­nt for sit valg­løf­te om at op­fø­re en mur langs USA’S græn­se til Me­xi­co, men fler­tal­let af ame­ri­ka­ner­ne er ik­ke enigt med præ­si­den­ten i, at hans mil­li­ard­dy­re byg­ge­pro­jekt er en god idé.

I en må­ling gen­nem­ført af me­nings­må­lings­in­sti­tut­tet SSRS for tv­sta­tio­nen CNN i star­ten af de­cem­ber 2018 sva­re­de ek­sem­pel­vis 57 pct. af de ads­purg­te ame­ri­ka­ne­re, at de er mod­stan­de­re af Trumps mur. 38 pct. sva­re­de, at de bak­ker op om Trumps græn­semur. Tal­ri­ge til­sva­ren­de me­nings­må­lin­ger vi­ser et

Ame­ri­ka­ner­nes syn på Trumps mur

“Er du for el­ler imod at byg­ge en mur langs græn­sen til Me­xi­co?” ANDEL I PCT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.