En re­form født uden ven­ner

Jyllands-Posten Søndag - - Indblik - HAN­NE FALL NI­EL­SEN han­ne.f.ni­el­[email protected]

rens op­tik sag­tens kan tri­ves med in­tak­te re­gio­ner.

Dyr om­møb­le­ring

Læ­ge­for­e­nin­gens for­mand, An­dreas Rud­kjø­bing, de­ler fru­stra­tio­nen og ad­va­rer imod at ka­ste sund­heds­væ­se­net ud i en lang­va­rig og me­get dyr om­møb­le­ring.

Til gen­gæld kan An­dreas Rud­kjø­bing sag­tens se po­in­ten med at knyt­te kom­mu­ner, prak­ti­se­ren­de læ­ge og sy­ge­hus i et gi­vet om­rå­de tæt­te­re sam­men.

»Det er helt klart, at de ek­si­ste­ren­de red­ska­ber til at sik­re sam­ar­bej­det ik­ke fun­ge­rer godt nok i dag. En slags fæl­les­ska­ber el­ler klyn­ger, hvor der er et for­plig­ten­de sam­ar­bej­de, gi­ver me­ning,« si­ger han og un­der­stre­ger, at sam­ar­bej­det sag­tens kan styr­kes uden at rø­re ved struk­tu­ren el­ler fjer­ne re­gio­ner­ne.

Læ­ge­for­man­den kan godt se mu­lig­he­der i de 21 sy­ge­hus­fæl­les­ska­ber, selv om det kon­kre­te sam­ar­bej­de end­nu ik­ke er be­skre­vet.

»Det er helt af­gø­ren­de at und­gå kas­se­tænk­ning, og at pa­tien­ter fal­der ned mel­lem fle­re sto­le,« po­in­te­r­er An­dreas Rud­kjø­bing.

I Es­b­jerg har pro­jek­tet med det fæl­les aku­t­team skabt stor til­freds­hed blandt pa­tien­ter­ne. 95 pct. har i bru­ger­til­freds­heds­un­der­sø­gel­ser sva­ret, at de har væ­ret tryg­ge el­ler me­get tryg­ge ved den be­hand­ling, de har få­et. Sam­ti­dig kon­sta­te­rer em­bedslæ­gen, at der stort set ik­ke sker fejl i me­di­ci­nover­le­ve­rin­gen, når pa­tien­ter­ne ud­skri­ves fra sy­ge­hus og over­går til ple­je el­ler be­hand­ling i eget hjem.

Det er der­i­mod end­nu for tid­ligt at fast­slå, om den sær­li­ge kon­struk­tion i Es­b­jerg ska­ber be­spa­rel­ser for det sam­le­de sund­heds­væ­sen.

For den 77-åri­ge Bir­te Har­re­by Han­sen i Es­b­jerg er det ik­ke så af­gø­ren­de, om det er fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­re el­ler stats­li­ge sy­ge­hus­be­sty­rel­ser, der dri­ver sy­ge­hu­set. For hen­de er det af­gø­ren­de at und­gå de man­ge kor­te ind­læg­gel­ser.

»Hvad skal jeg dog la­ve dér i sy­ge­hus­sen­gen, når jeg me­get hel­le­re vil væ­re her­hjem­me?« Hvis den kom­men­de sund­heds­re­form var en ba­by, vil­le den bli­ve fjer­net ved føds­len.

For in­gen kær­li­ge fø­lel­ser, var­me hæn­der el­ler ba­re nys­ger­rig­hed ven­ter den ny­an­kom­ne, og sjæl­dent har for­vent­nin­ger­ne til en be­bu­det for­an­dring – el­ler ret­te­re den ene halv­del af den – væ­ret så ne­ga­ti­ve og iskol­de.

Det er re­ge­rin­gens kob­ling af en stær­ke­re og me­re sam­men­hæn­gen­de ind­sats i det næ­re sund­heds­væ­sen – kon­kret ind­ret­tet i 21 nye sund­heds­fæl­les­ska­ber – og re­gio­ner­nes frem­tid, som har få­et alar­men til at gå he­le ra­den rundt blandt sund­heds­pro­fes­sio­nel­le, eks­per­ter, pa­tien­tor­ga­ni­sa­tio­ner og hos op­po­si­tio­nen.

Fak­tisk er det svært at fin­de ven­ner til en struk­tur­re­form uden for re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­tis eg­ne ræk­ker, og her er der hel­ler ik­ke en­ty­dig be­gej­string. Mod­stan­den bul­drer i Ven­stres bag­land – ik­ke mindst vest for Sto­re­bælt.

End­nu har re­ge­rin­gen ik­ke lagt sig fast på en mo­del, men stats­mi­ni­ster Lars Løkke Ras­mus­sen (V) har ik­ke lagt skjul på, at han – som bå­de var far og fad­der til de fem re­gio­ner ved den se­ne­ste re­form i 2007 – og­så ser sig i stand til at fjer­ne dem igen.

Al­li­ge­vel un­drer det bå­de ven­ner og fjen­der, at stats- mi­ni­ste­ren med sin åre­lan­ge er­fa­ring til­sy­ne­la­den­de har få­et ma­let sig op i en krog ved at kæ­de en nød­ven­dig og bredt an­er­kendt æn­dring af sund­heds­væ­se­net sam­men med en dyr og lang­truk­ken om­møb­le­ring af den of­fent­li­ge sek­tor.

Den mest nær­lig­gen­de for­kla­ring er, at fjer­nel­se af det fol­ke­valg­te ele­ment er en imø­de­kom­mel­se af Dansk Fol­ke­par­ti, som har haft ned­læg­gel­se af re­gio­ner­ne højt på dags­or­de­nen i åre­vis, og som i mod­sæt­ning til de fle­ste an­dre par­ti­er ik­ke er skræmt ved ud­sig­ten til et me­re stats­ligt sty­ret sund­heds­væ­sen.

En armslæng­de

Par­ti­er med lang hukom­mel­se min­des sta­dig med stort ube­hag, hvor van­ske­ligt det var for sta­ten at sty­re ba­re Rigs­ho­spi­ta­let i 1970’er­ne og 1980’er­ne, og nor­malt har land­spo­li­ti­ke­re og­så en ve­l­ud­vik­let sans for at hol­de en­keltsa­ger og kon­kre­te fejl og hæn­del­ser en armslæng­de væk. Og la­de dem lan­de på re­gions­po­li­ti­ker­nes bor­de. Den frygt li­der DF ik­ke af.

Med ud­sigt til et snar­ligt fol­ke­tings­valg bli­ver det no­get af en ud­for­dring for ik­ke mindst Ven­stres valgstra­te­ger at udtæn­ke ap­pe­tit­li­ge slo­gans på at fjer­ne re­gio­ner­ne. Omvendt er det næp­pe spe­ci­elt salg­bart – hver­ken fol­ke­ligt el­ler po­li­tisk – at be­hol­de re­gio­ner­ne og med selv­stæn­di­ge be­sty­rel­ser i de 21 nye fæl­les­ska­ber ind­fø­re et fjer­de ni­veau i det of­fent­li­ge Dan­mark.

I cen­trum af det he­le står de men­ne­sker, det he­le hand­ler om, for­ment­lig og un­drer sig. Mens po­li­ti­ker­ne har man­ge agen­da­er, har den æl­dre, sy­ge fru Jensen og hen­des på­rø­ren­de kun én: Står der en hjem­me­hjæl­per klar, når jeg kom­mer hjem fra sy­ge­hu­set, og ved min læ­ge, hvad jeg er be­hand­let for, og hvad der vi­de­re skal ske?

Ana­ly­se

Re­ge­rin­gens sund­heds­re­form er i strid mod­vind, før den over­ho­ve­det er præ­sen­te­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.